دوره و شماره: دوره 55، شماره 4، تابستان 1400، صفحه 761-1017