توسعه پایدار و شادی؛ آیا سرانه مصرف انرژی بر رضایتمندی و شادی افراد جامعه مؤثر است؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر،

2 دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه،

چکیده

توسعه پایدار معطوف به ارتقای سطح و کیفیت زندگی افراد و بهبود رفاه جامعه و استمرار این فرآیند در طول نسل­های بشر است. افزایش سرانه مصرف انرژی در سطح جهان و پیامدهای مخرب زیست‌محیطی این روند علی‌رغم پیشرفت‌های فناوری و گستردگی هشدارها (تحلیل رفتن منابع، افزایش آلاینده‌ها و گرم شدن کره زمین)، موجب بروز نگرانی‌هایی در سطح جهانی درباره‌ی توسعه پایدار شده است. با این‌ همه، بسیاری همچنان تمایلی به کاهش مصرف انرژی ندارند، زیرا این باور گسترده هرچند ضمنی وجود دارد که سطح رفاه و شادی یک ملت به میزان مصرف انرژی آن وابسته است. هدف از این پژوهش بررسی تجربی نحوه اثرگذاری سرانه مصرف انرژی بر شادی جوامع است. نتایج برآورد تأثیر آستانه‌ای مصرف انرژی بر شادی کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره 2002-2017 نشان داده است که مصرف انرژی تأثیری غیرخطی و آستانه‌‌ای بر شادی داشته است؛ به عبارت دیگر تا زمانی که سطح مصرف انرژی سرانه کمتر از مقدار حد آستانه‌ برآورد شده بوده، افزایش مصرف سرانه انرژی به افزایش سطح شادی در جامعه منجر شده است اما پس از عبور از سطح آستانه‌ای و قرار گرفتن در رژیم مصرف انرژی بالا، افزایش مصرف سرانه انرژی موجب کاهش سطح شادی شده است. آلودگی محیط‌زیست و گرم­تر شدن کره زمین در نتیجه افزایش بی­رویه مصرف انرژی و پیامدهای ناگوار آن بر کیفیت زندگی از دلایل وقوع پارادوکس رابطه مصرف انرژی و شادی است.
طبقه‌بندی JEL : 131,  Z13, O01,O56

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable Development and Happiness; Does per Capita Energy Consumption Affect People's Satisfaction and Happiness in Society?

نویسندگان [English]

  • hoda zobeiri 1
  • Haniyeh Sedaghat Kalmarzi 2
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar
2 Ph.D. in Economics, Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Sustainable development is aimed at promoting the level and quality of life of individuals and improving the welfare of society and the continuation of this process throughout the human generations. Rising per capita global energy consumption and the devastating environmental consequences of this trend, despite technological advances and the widespread warnings (resource depletion, rising pollution, and global warming), have raised global concerns about sustainable development. However, many are still reluctant to reduce energy consumption, because there is a widespread belief, although implicit, that a nation's level of well-being and happiness depends on its energy consumption. The purpose of this study is to empirically investigate the effect of per capita energy consumption on the happiness of societies. The results of estimating the effect of energy consumption thresholds on happiness in selected developing countries during the period 2017-2017 have shown that energy consumption has a nonlinear and threshold effect on happiness. In other words, as long as the level of energy consumption per capita is less than the threshold level increasing per capita energy consumption has led to an increase in the level of happiness in society. But after crossing the threshold level and being in a high energy consumption regime, increasing per capita energy consumption has reduced the level of happiness. Environmental pollution and global warming as a result of the uncontrolled increase in energy consumption and its adverse consequences on quality of life are among the reasons for the paradox of the relationship between energy consumption and happiness.
JEL Classification: 131,  Z13, O01,O56

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • Sustainable Development
  • Energy consumption
  • Easterlin Paradox
  • Threshold Dynamic Panel
خورسندی، مرتضی و علی‌بابایی، نسترن (1395). بیکاری بدتر است یا تورم؟ مقایسه اثر بیکاری و تورم بر شادی. پژوهشنامه اقتصادی، 16(63)، 1-24.
جلیلی کامجو، سید پرویز و نادمی، یونس (1398). ارزیابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی، مطالعه موردی: ایران. سیاست‌گذاری اقتصادی، 11(21)، 77-101.
صداقت کالمرزی، هانیه، فتاحی، شهرام و سهیلی، کیومرث (1398). مطالعه اثرات رانت نفت بر نابرابری شادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت. رفاه اجتماعی. ۱۹ (۷۵): ۵۷-۸۵
صداقت کالمرزی، هانیه، فتاحی، شهرام و سهیلی، کیومرث (1399). بررسی اثرات متقابل رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع و معمای استرلین: رویکرد پانل معادلات همزمان پویا. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، در نوبت چاپ.
صداقت کالمرزی، هانیه، فتاحی، شهرام و سهیلی، کیومرث (1399). رانت نفت: شادی آفرین یا محنت بار؟. مدل‌سازی اقتصادسنجی، 5(4), 9-31.
صداقت کالمرزی، هانیه و زبیری، هدی (1399). نابرابری در توزیع درآمد و دلالت‌های پارادوکس استرلین. اقتصاد و تجارت نوین، 15(3), 83-106.
فتاحی، شهرام، کرمی، جهانگیر و محمدی­راد، منصور (1395). بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر شادی و بهره‌وری نیروی کار (مطالعه موردی کارگاه‌های صنعتی شهرستان کرمانشاه). مدیریت بهره­وری (فراسوی مدیریت)، 9(36)،7-36.
فلیحی پیربستی، نعمت و رهبری نژاد، شیرین (1391). خوشبختی و بهره‌وری نیروی کار در ایران: رویکرد اقتصادسنجی و سیستم دینامیکی. پژوهش‌های اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، 1(1)، 1-24.
منصف، عبدالعلی، معلمی، مژگان، بیابانی، جهانگیر، نجاتی، مهدی، طاهری‌زاده و اناری‌پور، جواد (1398). بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر شادی در کشورهای منتخب: رهیافت رگرسیون آستانه‌ای پانل. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 9(36)، 15-34.
مهرآرا، محسن و زارعی، محمد (1390). اثرات غیرخطی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی مبتنی بر رویکرد حد استان‌های. فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 5(2)، 11-44.
نادمی، یونس و جلیلی کامجو، سید پرویز (1397). ارزیابی تأثیر فقر مطلق و نسبی بر نابرابری شادی در ایران. پژوهشنامه مدل‌سازی اقتصادی، 12(41)، 1-26.
نیلی، فرهاد، بابازاده خراسانی، بهزاد و شادکار، محمدسعید (1394). بررسی وابستگی رفاه ذهنی مردم جوامع در حال‌ توسعه به متغیرهای کلان اقتصادی. تحقیقات اقتصادی، 50(1)، 21-48.
Alois, P. (2014). Income inequality and happiness: is there a relationship? (No. 614). LIS Working Paper Series.
Argyle, M. (2001). The psychology of happiness. Routledge
Alesina, A., Di Tella, R., & MacCulloch, R. (2004). Inequality and happiness: are Europeans and Americans different?. Journal of public economics, 88(9-10), 2009-2042.
Bao, N. K. Q., & Van, L. (2021). The Relationship between Global Wealth and Happiness An Analytical Study of Returns and Volatility Spillovers. Borsa Istanbul Review. In Press.
Claudia, S., Flèche, S., & Clark, A. (2012). The Great Happiness Moderation. Paris School of Economics.
Clark, A. E., & Oswald, A. J. (1994). Unhappiness and unemployment. The Economic Journal, 104(424), 648-659.
Cloutier, S., & Pfeiffer, D. (2015). Sustainability through happiness: A framework for sustainable development. Sustainable Development, 23(5), 317-327.
Delhey, J., & Kroll, C. (2013). A “happiness test” for the new measures of national well-being: how much better than GDP are they?. In Human happiness and the pursuit of maximization (pp. 191-210). Springer, Dordrecht.
Dietz, T. (2015). Altruism, self-interest, and energy consumption. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(6), 1654-1655.
Easterlin, R. A. (1995). Will raising the incomes of all increase the happiness of all?. Journal of Economic Behavior & Organization, No. 27(1), 35-47.
Easterlin, R. A. (1974). Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence. In P. A. David & W. R. Melvin (Eds.), Nations and Households In Economic Growth (pp. 89–125). New York, NY: Academic Press.
Easterlin, R. A., McVey, L. A., Switek, M., Sawangfa, O., & Zweig, J. S. (2010). The Happiness–Income Paradox Revisited. Proceedings of the National Academy of Sciences,107(52), 22463-22468.‏
Easterlin, R. A. (2001). Income and happiness: Towards a unified theory. The economic journal, 111(473), 465-484.
Ferreira, S., Akay, A., Brereton, F., Cuñado, J., Martinsson, P., Moro, M., & Ningal, T. F. (2013). Life satisfaction and air quality in Europe. Ecological Economics, 88, 1-10.
Florida, R.L. (2009). Who's your city? How the creative economy is making where to live the most important decision of your life. Vintage Canada.
Graham, C., Zhou, S., & Zhang, J. (2017). Happiness and health in China: The paradox of progress. World development, 96, 231-244.
Inglehart, R., Foa, R., Peterson, C., & Welzel, C. (2008). Development, freedom and rising happiness: a global perspective 1981–2007. Perspectives Psychological Science, 3 (4), 264–285.
Jorgenson, A. K., Alekseyko, A., & Giedraitis, V. (2014). Energy consumption, human well-being and economic development in central and eastern European nations: A cautionary tale of sustainability. Energy Policy, 66, 419-427.
Kahneman, D., & Deaton, A. (2010). High Income Improves Evaluation of life but not Emotional Well-being. Proceedings of the national academy of sciences, 107(38), 16489-16493.
Kallis, G., Kerschner, C., & Martinez-Alier, J. (2012). The economics of degrowth. Ecological economics, 84, 172-180.
Kaklauskas, A., Dias, W. P. S., Binkyte-Veliene, A., Abraham, A., Ubarte, I., Randil, O. P. C., ... & Puust, R. (2020). Are environmental sustainability and happiness the keys to prosperity in Asian nations?. Ecological Indicators, 119, 106562.
Khochiani, R., & Nademi, Y. (2020). Energy consumption, CO2 emissions, and economic growth in the United States, China, and India: A wavelet coherence approach. Energy & Environment, 31(5), 886-902.
Knabe, A., & Rätzel, S. (2010). Income, happiness, and the disutility of labour. Economics Letters, 107(1), 77-79.
Krekel, C., & MacKerron, G. (2020). How environmental quality affects our happiness. World Happiness Report 2020, 95-112.
Li, Q., & Chen, H. (2021). The Relationship between Human Well-Being and Carbon Emissions. Sustainability, 13(2), 547.
Ma, Y., & Chen, D. (2020). Openness, Rural-Urban Inequality, and Happiness in China.  Economic Systems, 100834.
MacKay, D. (2008). Sustainable Energy-without the hot air. UIT Cambridge.
Nademi, Y., & Winker, P. (2020). Non-Linear Effects of Government Size on Inflation in OPEC Countries: A Threshold Panel Approach. Iranian Economic Review. doi: 10.22059/ier.2020.77970.
Oishi, S., & Kesebir, S. (2015). Income Inequality Explains Why Economic Growth Does Not Always Translate to an Increase in Happiness. Psychological science, 26(10), 1630-1638.
Okulicz-Kozaryn, A., & Altman, M. (2019). The energy paradox: energy use and happiness. Applied Research in Quality of Life. Rutgers University. https://doi.org/10.7282/t3-bxjn-2r52
Pachauri, S., & Spreng, D. (2004). Energy use and energy access in relation to poverty.  Economic and Political weekly, 271-278.
Perovic, L. M., & Golem, S. (2010). "Investigating macroeconomic determinants of happiness in transition countries: How important is government expenditure? ", Eastern European Economics, No. 48(4), pp. 59-75.
Reis, J. (2017). What is The Effect of Income Inequality on Happiness? A Cross Section of the Period between 1981 and 2014 from 43 Countries around the World. Bachelor Thesis, Erasmus University Rotterdam, School of Economics.
Sequeira, T. N., Minas, T. S., Ferreira-Lopes, A., & Santos, M. (2017). "Do large governments decrease happiness? New evidence of a negative effect in Europe", International Journal of Happiness and Development, No. 3(3), pp. 193-240.
Stern, N. H., Peters, S., Bakhshi, V., Bowen, A., Cameron, C., Catovsky, S., ... & Zenghelis, D. (2006). Stern Review: The economics of climate change (Vol. 30, p. 2006). Cambridge: Cambridge University Press.
Stevenson, B., & Wolfers, J. (2008). Happiness inequality in the United States. The Journal of Legal Studies, 37(S2), S33-S79.
United Nations Division for Sustainable Development. Indicators of sustainable development. See also: /http://www.un.org/esa/sustdev/ natlinfo/indicators/isdms2001/table_4.htmS.
Veenhoven, R., Ehrhardt, J., Ho, M. S. D., & de Vries, A. (1993). Happiness in nations: Subjective appreciation of life in 56 nations 1946–1992. Erasmus University Rotterdam.
Wu, Q., Clulow, V., & Maslyuk, S. (2010). Energy consumption inequality and human development. International Conference on Management Science & Engineering 17th Annual Conference Proceedings, 1398-1409. IEEE.
Zidanšek, A. (2007). Sustainable development and happiness in nations. Energy, 32(6), 891-897.