ارائه یک مدل جهت سنجش عملکرد شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج

2 دانشیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج

3 دانشجوی دکتری، گروه کارشناسان ایران

چکیده

در چارچوب ارزیابی عملکرد سالیانه سازمان خصوصی‌سازی از شرکت‌های واگذارشده به بخش غیردولتی، پژوهش حاضر برخی از شرکت‌های منتخب واگذارشده به بخش غیردولتی از ابتدای دولت یازدهم تا سال 1394 در سه سال قبل و همه سال‌های پس از واگذاری را مورد سنجش قرار داده است. این شرکت‌ها بر پایه تفاضل امتیاز معیارها و شاخص‌های مدل ارزیابی عملکرد به سه صورت رتبه‌بندی شده‌اند. در این رتبه‌بندی شرکت تولید نیروی برق آبادان در بین کلیه شرکت‌ها (دارای فروش داخلی و خارجی) و هم‌چنین در بین شرکت‌های بدون صادرات رتبه اول را کسب کرده و شرکت ایران ایرتور نیز رتبه اول در بین شرکت‌های صادرکننده را به‌دست آورده است. هم‌چنین 65 درصد شرکت‌ها بر پایه معیار بهره‌وری، 59 درصد بر پایه معیار بازدهی و 47 درصد بر پایه معیار سرمایه‏گذاری و توسعه فعالیت دارای افزایش امتیاز نسبت به قبل از واگذاری هستند. در پایان تعداد و درصد شرکت‏های دارای افزایش و کاهش و یا بدون تغییر نسبت به قبل از واگذاری نیز به تفکیک شاخص‎ها محاسبه و تحلیل شده است.
 طبقه ­بندی JEL: L33 ,H21 ,D24 ,D92

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a Model to Measure the Performance of Companies Outsourced to the Private Sector

نویسندگان [English]

  • Mohammadjavad Shamsi 1
  • mahmoud Shahrokhi 2
  • Seyedeh Mahboubeh Amini 3
1 PhD Student, University of Kurdistan, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj
2 Associate Professor, Faculty of Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj
3 PhD Student, Iran Experts Group
چکیده [English]

The Privatization Agency annually evaluates the companies transferred to the non-governmental sectors. In this context, the present study evaluates selected transferred companies from the beginning of the eleventh Iranian government to 2015, in the three years before and all years after the transfer. These companies were ranked in three ways based on the difference in scores of criteria and indicators of the performance evaluation model. In this ranking, Abadan Power Generation Company was ranked first among all companies (with domestic and foreign sales) and companies without exports. Iran Airtour Company also won first place among exporting companies. Also, 65% of companies based on productivity criteria, 59% based on efficiency criteria, and 47% based on investment and development activity criteria have increased points compared to before the transfer. Finally, the number and percentage of companies with increase and decrease or no change than before the transfer have been calculated and analyzed separately by indicators.
JEL Classification: L33, H21, D24, D92

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Ranking of Companies
  • Efficiency
  • productivity
  • Investment and Development activities
کمیجانی، اکبر و رحیمی­فر، مهری (1377). ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی­سازی از طریق شاخص­های مالی/عملیاتی شرکت­های واگذارشده. آینده­پژوهی مدیریت. (10 شماره 1 (پیاپی 36 )). 19-42.
نجات، سید امیررضا، میرزاده، اکبر، شهبازی، محمد و جواهری کامل، مهدی (1389). بررسی تأثیر خصوصی‏سازی بر عملکرد شرکت‎های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه بازرگانی. 14(55)، 75-105.
مصلح شیرازی، علی نقی و قائد شرف، مرجان (1390). انتظار بهبود عملکرد صنایع دولتی واگذار‏شده به بخش خصوصی: حقیقت یا افسانه؟ فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران. 6 (شماره 21)، 141-172.
منطقی، خسرو (1385). بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی قبل و بعد از واگذاری در بورس اوراق بهادار " گروه منتخب". پژوهشنامه اقتصادی. 6 (20). 215-234.
صفارزاده پاریزی، غلامرضا (1381). مروری بر سیاست خصوصی‌سازی و بررسی عملکرد آن در فاصله سال‌های 1380-1368 در کشور، پژوهشنامه اقتصادی. 2 (5)، 115-134.
مسعودی اصل، ایروان، ملکی، محمدرضا و ایمانی، آمنه (1390). مقایسه شاخص‏های بهداشتی پایگاه‏های بهداشتی دولتی و واگذارشده به بخش خصوصی مرکز بهداشت جنوب تهران در سال 1388. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. 13 (6): 101-108.
Berger, P. L., & Neuhaus, R. J. (1977). To empower people: The role of mediating structures in public policy (pp. 350-361). Routledge.
Crozier, M., Huntington, S. P., & Watanuki, J. (1975). The crisis of democracy (Vol. 70). New York: New York University Press.
Hanke, S. H. (1996). The New Palgrave A Dictionary of Economics, Vol. 3, London: The Macmillan Press Limited.
Munari, F., E. B. Roberts, and M. Sobrero (2002). ‘Privatization Processes and the Redefinition of Corporate R&D Boundaries’, Research Policy, Vol. 31, No. 1.
Beeasly, M., & S. Littlechild (1983). ‘Privatization: Principles, Problems and Priorities’, Lloyd’s Bank Review, Vol. 149.
Rahman, R. (2020). The Privatization of Health Care System in Saudi Arabia. Health Services Insights, 13, 1178632920934497.
McClure, K. R., Barringer, S. N., & Brown, J. T. (2020). Privatization as the New Normal in Higher Education: Synthesizing Literature and Reinvigorating Research Through a Multilevel Framework. Higher Education: Handbook of Theory and Research: Volume 35, 589-666.
Jayasundara, M. U. R., Jones, G., & Sands, J. (2020). Financial and Social Well-being Performance after Privatisation of the Port of Brisbane: A Case Study. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 14(2), 72-93.
Kawasaki, T., Tagawa, H., Watanabe, T., & Hanaoka, S. (2020). The effects of consolidation and privatization of ports in proximity: A case study of the Kobe and Osaka ports. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 36(1), 1-12.
Starr, P. (2014). The Meaning of Privatization. In Privatization and the welfare state,15-48.
Wolf, C. (1979). A theory of non-market failures. The Public Interest, 55, 114.
Xu, F., Hanaoka, S., & Onishi, M. (2019). Multi-airport privatization in a Japanese region with trip-chain formation. Journal of Air Transport Management, 80, 101690.