بکارگیری متوسط فاصله انتشار در شناسایی زنجیره‌های تولید و نسبت آن با ارزش‌افزوده داخلی در صادرات ناخالص و تخصص‌گرایی عمودی؛ مطالعه موردی اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

روش‌های متوسط فاصله انتشار، حذف فرضی و تخصص­گرایی عمودی، مبنای سنجش محیط درونی و محیط بیرونی زنجیره­های تولید قرار می­گیرند. اولی یک روش ترکیبی است و قابلیت شناسایی محیط درونی فعالیت­های بالادستی و پایین­دستی در زنجیره­های تولید را دارد، اما نمی­تواند محیط بیرونی زنجیره­های تولید را پوشش دهد. برای برون­رفت از این مسئله روش‌های حذف فرضی و تخصص­گرایی عمودی در تحلیل محیط بیرونی زنجیره­های تولید پیشنهاد می­شوند. روش حذف فرضی مقدار ارزش­افزوده داخلی در صادرات ناخالص را محاسبه می­کند و روش تخصص­گرایی عمودی ادغام یک اقتصاد را با اقتصاد جهانی مورد سنجش قرار می­دهد. در این مقاله، آخرین جدول آماری سال 1395 و تبدیل آن به جدول داخلی مبنای محاسبه سه روش مذکور قرار می­گیرد. یافته­های کلی نشان می­دهند که 1- از منظر محیط درونی، فعالیت­های کشاورزی و معادن (شامل نفت خام و گاز طبیعی) در گروه فعالیت­های بالادستی قرار می­گیرند؛ 2- از منظر محیط بیرونی در سطح کلان، سهم ارزش­افزوده داخلی ناشی از صادرات ناخالص برابر با 0.93 واحد است، درحالی‌که سهم تخصص­گرایی عمودی (ادغام با اقتصاد جهانی) 0.07 واحد است؛ 3- در سطح فعالیت­ها، فعالیت معادن با سهم 0.43 واحد ارزش­افزوده داخلی در صادرات ناخالص، در رتبه اول قرار دارد، حال آنکه تخصص‌گرایی عمودی آن 0.01 واحد را نشان می­دهد. عکس این روند در مورد فعالیت صنعت مشاهده می‌شود. یافته­های فوق این واقعیت را آشکار می­کند که اقتصاد ایران با سهم ارزش‌افزوده داخلی در صادرات ناخالص بسیار بالا در کنار ادغام ناچیز آن با اقتصاد جهانی هنوز در مدار آغازین زنجیره­های تولید قرار دارد.
طبقه­ بندی JEL: C67, O21, F0, F10, F15

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Average Propagation Length in Identifying Production Chains and its Relation to Value-added in Gross Exports and Vertical Specialization: Case Study of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Banouei 1
  • bahareh fahimi 2
1 Professor, Department of Economic Planning and Development, Allameh Tabataba'i University,
2 Master of Economics, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Three methods of average propagation length (APL). hypothetical extraction (HE) and vertical specialisation (VS) are used for measuring internal and external environment of production chains. The former is a combined method and has the ability to identify the internal production chains of upstream and downstream activities but cannot capture the external environment of production chains. To solve this issue, HE and VS methods in analysing external environment of production chains are proposed. The former calculates the external environment of domestic value added in gross exports (GE) whereas the latter measures external environment of an economy integration with the world economy. For this purpose the latest available survey-based input-output table of 2016 and converting, it into domestic table is used for measuring internal and external environments of production chains. The overall findings are as follows: first, from the internal environment side, agriculture and mining (including crude oil and natural gas) appear as upstream in the domestic production chains. Second, from external environment at the macrolevel, the results show that the share of DV in GE is 93% unit. Whereas the share of VS to GE is 7% unit. In addition to that, the mining activity with 43%-unit share of DVA to GE stands first whereas its share of VS to GE is 1% unit. The opposite trend is observed for industrial activities. These findings suggest that Iranian economy is still encompassed in the circle of the beginning part of production process with considerable high share of DVA in GE and very low share of VS.
JEL Classification: C67, O21, F0, F10, F15.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Average Propagation Length
  • Hypothetical Extraction
  • Vertical Specialization
  • Internal Value-added
  • Gross Export
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1399). جدول داده-ستانده اقتصاد ایران سال 1395، اداره حساب­های اقتصادی.
بانوئی، علی­ اصغر (1391). ارزیابی شقوق مختلف نحوه منظور کردن واردات و روش‌های تفکیک آن با تأکید بر جدول متقارن سال 1380، نشریه سیاست‌گذاری اقتصادی، 4 (8)، 31-74.
بانوئی، علی ­اصغر؛ جلودار ممقانی، محمد و محققی، مجتبی (١٣٨٦). شناسایی بخش‌های کلیدی بر مبنای رویکردهای سنتی و نوین طرف­های تقاضا و عرضه‌ اقتصاد، مجله‌ پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه‌ پایدار)، 7 (1)، 1-26.
بانوئی، علی­ اصغر؛ موسوی نیک، هادی؛ اسفندیاری کلوکن، مجتبی و ذاکری، زهرا (1394). تعریف و مفاهیم پایه­ای، پایه­ های نظری و روش محاسبه جداول داده-ستانده متقارن، تجربه ایران و جهان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران.
سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور (1383). مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور.
جهانگرد، اسفندیار و آزادی­خواه جهرمی، افروز (1392). شناسایی زنجیره­ های تولیدی در ایران با استفاده از شاخص میانگین طول انتشار (APL)، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 13 (51)، 81-111.
صادقی، نرگس (1394). ماهیت بخش‌های اقتصاد ایران 1. مروری بر روش‌های شناسایی بخش‌های کلیدی در اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی، شماره مسلسل: 14726.
مشیری، سعید؛ مستعلی پارسا، مریم و داروگر، لیلا (1397). بررسی آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر زنجیره تولید کالاها و خدمات ایران با استفاده از جدول داده­-ستانده، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 18 (68)، 1-44.
Baldwin, R. E. (2006). Globalisation: The Great Unbundlings, Economic Council of Finland.
Baldwin, R., & Lopez‐Gonzalez, J. (2015). Supply‐chain Trade: A Portrait of Global Patterns and Several Testable Hypotheses. The World Economy, 38 (11). 1682-1721.
Baldwin, R., & Robert-Nicoud, F. (2014). Trade-in-Goods and Trade-in-Tasks: An Integrating Framework. Journal of international Economics, 92 (1). 51-62.
Baldwin, R., & Venables, A. J. (2013). Spiders and Snakes: Offshoring and Agglomeration in the Global Economy. Journal of International Economics, 90 (2). 245-254.
Bon, R. (2018). Economic Structure and Maturity: Collected Papers in Input-output Modelling and Applications: Collected Papers in Input-output Modelling and Applications. Routledge.
Bosma, N. S., Romero Luna, I., & Dietzenbacher, E. (2005). Using Average Propagation Lengths to Identify Production Chains in the Andalusian Economy. Estudios de Economía Aplicada, 23 (2). 405-422.
Chen, Q. (2014). The Average Propagation Length: An Extended Analysis. Paper Presented in 22nd International Input-Output Conference, Lisbon.
Dean, J. M., Fung, K. C., & Wang, Z. (2011). Measuring Vertical Specialization: The Case of China. Review of International Economics, 19 (4). 609–625.
Deman, S. (1988). Stability of Supply Coefficients and Consistency of Supply-Driven and Demand-Driven Input-output Models. Environment and Planning A, 20 (6). 811-816.
Dietzenbacher, E. (1997). In Vindication of the Ghosh Model: A Reinterpretation as a Price Model. Journal of regional science, 37 (4). 629-651.
Dietzenbacher, E. (1989). On the Relationship between the Supply-Driven and the Demand-Driven Input-Output Model. Environment and Planning A, 21 (11). 1533-1539.
Dietzenbacher, E. (1990). Perturbations of the Perron Vector: Applications to Finite Markov Chains and Demographic Population Models, Environment and Planning A, 22 (6). 747-761.
Dietzenbacher, E., & Romero, I. (2007). Production Chains in an Interregional Framework: Identification by Means of Average Propagation Lengths. International Regional Science Review, 30 (4). 362-383.
Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables, 2008 edition.
Fally, T. (2012). Production Staging: Measurement and Facts. Boulder, Colorado, University of Colorado Boulder, 155-168.
Fang, D., Duan, C., & Chen, B. (2020). Average Propagation Length Analysis for Carbon Emissions in China. Applied Energy, 275, 1-9.
Feenstra, R. C., & Taylor, A. M. (2016). International Trade, Worth Publishers; Fourth edition.
Ghosh, Alak. A. (1958). Input-Output Approach in an Allocation System, Economica, 25.97, 58-64.
Grossman, G. M., & Rossi-Hansberg, E. (2008). Trading Tasks: A Simple Theory of Offshoring. American Economic Review, 98 (5). 1978-1997.
Guerra, A. I., & Sancho, F. (2011). Revisiting the Original Ghosh Model: Can It be Made More Plausible. Economic Systems Research, 23 (3). 319-328.
Hummels, D., Ishii, J., & Yi, K. M. (2001). The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade. Journal of International Economics, 54 (1). 75-96.
Johnson, R. C., & Noguera, G. (2012). Accounting for Intermediates: Production Sharing and Trade in Value Added. Journal of International Economics, 86 (2). 224-236.
Los, B. (2017). Input–output Analysis of International Trade. In Handbook of Input–Output Analysis. Edward Elgar Publishing, 277-328.
Los, B., Timmer, M. P., & de Vries, G. J. (2016). Tracing Value-added and Double Counting in Gross Exports: Comment. American Economic Review, 106 (7). 1958-1966.
Manresa, A., & Sancho, F. (2013). Supply and Demand Biases in Linear Interindustry Models, Economic Modelling, 33, 94-100.
Miller, R. E. (1989). Stability of Supply Coefficients and Consistency of Supply-Driven and Demand-Driven Input-Output Models: A Comment. Environment and Planning A, 21 (8). 1113-1120.
Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). Input-output Analysis: Foundations and Extensions. Cambridge University Press.
Miller, R. E., & Lahr, M. L. (2001). A Taxonomy of Extractions. Contributions to Economic Analysis, 249, 407-441.
Miller, R. E. & Temurshoev, U. (2015). Output Upstreamness and Input Downstreamness of Industries/Countries in World Production. International Regional Science Review, 40 (5). 443–475.
Miroudot, S., & Ye, M. (2020). Decomposing Value-Added in Gross Exports. Economic Systems Research, 33 (1). 67-87.
Mohajeri, P., & Banouei, A. A. (2021). Estimating Domestic Value-Added in Gross Exports and its Relation to Vertical Specialization: The Case of Iran. Iranian Journal of Economic Studies, 9 (1).
Oosterhaven, J) .1984(. A family of Square and Rectangular Interregional Input-Output Tables and Models, Regional Science and Urban Economics, 14 (4). 565-582.
Oosterhaven, J. (2012). Adding Supply-Driven Consumption Makes the Ghosh Model Even More Implausible. Economic Systems Research, 24 (1). 101-111.
Oosterhaven, Jan. (1996). Leontief versus Ghoshian Price and Quantity Models, Southern Economic Journal, 750-759.
Oosterhaven, J. (1988). On the Plausiblity of the Supply-Driven Input-Output Model. Journal of Regional Science, 28 (2). 203–217.
Oosterhaven, J. (2019). Rethinking Input-Output Analysis. Springer Briefs in Regional Science.
Oosterhaven, J., Piek, G., & Stelder, D. (1986). Theory and Practice of Updating Regional versus Interregional Interindustry Tables. Regional Science Association, 59, 57-72.
Oosterhaven, J., & Bouwmeester, M. C. (2013). The Average Propagation Length: Conflicting Macro, Intra-Industry, and Interindustry Conclusions. International Regional Science Review, 36 (4). 481-491.
Oosterhaven, J. (1989). The Supply‐driven Input‐output Model: A New Interpretation but Still Implausible, Journal of Regional Science, 29 (3). 459-465.
Oosterhaven, J., & Bouwmeester, M. C. (2013). The Average Propagation Length: Conflicting Macro, Intra-Industry, and Interindustry Conclusions. International Regional Science Review, 36 (4). 481-491.
Romero, I., Dietzenbacher, E., & Hewings, G. J. (2009). Fragmentation and Complexity: Analyzing Structural Change in the Chicago Regional Economy. ReviSta de Economía Mundial, (23). 263-282.
The World Bank (2020). Trading for Development in the Age of Global Value Chains.
United Nations. (2018). Handbook on Supply, Use and Input-Output Tables with Extensions and Applications, Studies in Methods, Handbook of National Accounting, Department of Economic and Social Affairs, Series F, 74, Rev.1.
Patunru, A.A., & Athukorala, P. (2021). Measuring trade in value added: how valid is the proportionality assumption? Economic Systems Research , 33 (1). 78-107.