دوره و شماره: دوره 56، شماره 1 - شماره پیاپی 134، خرداد 1400، صفحه 1-201 

مقاله پژوهشی

نابرابری تورمی و تأثیر واکنش خانوار بر میزان آن: شواهدی از ایران

صفحه 1-24

10.22059/jte.2021.84924

علیرضا آذربایجانی؛ تیمور رحمانی؛ سید علی مدنی زاده؛ حسن افروزی