دوره و شماره: دوره 56، شماره 1 - شماره پیاپی 134، خرداد 1400، صفحه 1-201 

مقاله پژوهشی

1. نابرابری تورمی و تأثیر واکنش خانوار بر میزان آن: شواهدی از ایران

صفحه 1-24

10.22059/jte.2021.84924

علیرضا آذربایجانی؛ تیمور رحمانی؛ سید علی مدنی زاده؛ حسن افروزی


4. ارزیابی تأثیر سرریز نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران بر نرخ تورم کاربرد مدل MGARCH-BEEK

صفحه 87-110

10.22059/jte.2021.317962.1008423

عبد الا میر کاظمی زاده؛ داریوش حسنوند؛ سید پرویز جلیلی کامجو؛ فرهاد ترحمی