اولویت‌بندی صنایع کشور بر اساس تفکر نظام بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجـوی دکتـری سیـاست‎گذاری بازرگانی، دانشـکده مدیریت دانشـگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

تصمیم‌گیری علمی برای انتخاب بخش‌های جذاب صنعت با تکیه بر پژوهش‌های طولی، می‌تواند تا حدود قابل توجهی از تصمیم‌های شهودی مدیران در صنعت بانکداری کشور بکاهد و تعاملی اثربخش بر روابط صنایع با بانک‌ها ایجاد کند از سویی با توجه به اهمیت سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور و تأثیرگذاری توسعه آن بر رشد سایر شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله افزایش اشتغال‌زایی و کاهش تورم، همواره اولویت‌بندی صنایع از جهات گوناگون مورد توجه محققان داخلی و خارجی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت پژوهشی کمی، طولی و توصیفی است. در این پژوهش داده‌های 5 شاخص و 13 زیرشاخص مرتبط با اندازه بازار، رشد بازار، ریسک، سودآوری و فروش 45 صنعت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی چهار سال منتهی به اسفندماه 1398 و از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سه صنعت «فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار»، «تولید فلزات گرانبهای غیرآهن» و «مواد شیمیایی متنوع»، جذاب‌ترین صنایع از دیدگاه نظام بانکی کشور به شمار می‌روند.
طبقه‌بندی JEL: G21

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of Industries of Iran Based on the Banking System Attitude

نویسندگان [English]

  • Sadegh Ghadri 1
  • Mohammad Ali Shahhoseini 2
1 PhD Student in Business Policy, Faculty of Management, University of Tehran,
2 Faculty of Management, University of Tehran,
چکیده [English]

Scientific decision-making to select the attractive sectors of industries based on longitudinal research, can significantly reduce the intuitive decisions of banking managers and create an effective interaction between banks and industries. On the other hand, due to the importance of the role of industries in increasing the country's GDP and the impact of its development on the growth of other macroeconomic indicators such as increasing employment and reducing inflation, industry prioritization has been considered by domestic and foreign researchers. this Applied research is a quantitative, longitudinal and descriptive research. In this study, data of 5 indices and 13 sub-indices related to market size, market growth, risk, profitability and sales of 45 industries of Tehran Stock Exchange during a period of four years ending in March 2017 were obtained and prioritized by Analytic Hierarchy Process (AHP) Method. The results showed that the three industries of "securities related activities", "production of non-ferrous precious metals" and "various chemicals" are the most attractive industries from the perspective of the country's banking system.
JEL Classification: G21

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industry of Iran
  • Banking System
  • Prioritize
  • AHP Method
ذر، عادل و نجفی، محمد (1384). رتبه‌بندی مناطق بانک با استفاده از روش‌های MADM، دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، تهران،
https://civilica.com/doc/23857
ابوالمعصوم، محمد، مشبکی اصفهانی، اصغر و نعامی، عبدالله (1399). ارائه مدل بازاریابی هوشمند در شرکت‌های سرمایه‌گذاری (مورد مطالعه: گسترش پایا صنعت سینا). تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 13، شماره 1، 278-261.
تفضلی، فریدون (1388). رتبه‌بندی صنایع در بخش تعاون با توجه به شاخص‌های توسعه محور تأثیرگذار بر افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور، فصلنامه تعاون، سال 20، شماره 210 و 211، 16-1.
پهلوانی، علی (1388). اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری با استفاده از روش تصمیم‌گیری گروهی TOPSIS سلسله مراتبی در محیط فازی، نشریه مدیریت صنعتی، 1(2): 54-35.
حسینی کشکوئیه، سید محمود، اسدی، غلامحسین، حمیدی زاده، محمدرضا و مقدسی، محمد (1395). طراحی الگوی ارزیابی جذابیت صنایع هدف و رتبه‌بندی صنایع از منظر نظام بانکی، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 27، 49-31.
درخشان، شهرزاد و محمدی، پرستو (1394). اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نشریه مدیریت نوآوری، 3(4)، 152-131.
رئیس دانا، فریبرز، بهاری جوان، معصومه و آذری محبی، رضا (1382). رتبه‌بندی صنایع کشور با توجه به ظرفیت تجارت خارجی هر صنعت. پژوهشنامه اقتصادی، 3(2): 112-71.
سلیمی فر، مصطفی و شیرزور، زهرا (1387). شناسایی و تحلیل مزیت‌های رتبه‌ای صنایع در استان خراسان، فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، 5 (1): 87-65.
صادقی شاهدانی، مهدی و موسوی بررودی، سید مهدی (1395). نقد ساختار صنعتی آسیب‌پذیر در ایران و اولویت‌بندی صنایع بر اساس اقتصاد مقاومتی. پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، ویژه‌نامه اقتصاد مقاومتی، سال هفدهم، 44(1): 101-83.
صنایعی، علی و معلم، سپهر (1381). رتبه‌بندی فعالیت‌های صنعتی استان اصفهان در تولید و صادرات بخش‌های مختلف صنایع بر اساس مزیت‌های نسبی و رقابتی، پژوهشنامه بازرگانی، 6(23): 72-37.
قدسی پور، حسن (1389). مباحثی در تصمیم‌گیری چند متغیره، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش 1، تهران: نشر جامعه‌شناسان، چاپ دوم، ص 181.
نوری، سید هدایت الله؛ بیک محمدی، حسن؛ تقدیسی، احمد و شفیعی، پروین (1389). اولویت‌بندی صنایع کوچک و کارگاهی مناطق روستایی شهرستان اردستان با روش دلفی، فصلنامه روستا و توسعه، 13(2)، ص 61-79.
واکر، اورویل؛ دابلیو.بوید، هاپر؛ مالینز، جان و کلود لرش، ژان (1394). (استراتژی بازاریابی با رویکرد تصمیم محور). ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، چاپ ششم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 201-199.
هوشمند، محمود و خدادوست حسین (1387). رتبه‌بندی صنایع فهرست شده در بورس و اوراق بهادار تهران بر اساس میزان برخورداری از شاخص‌های مطلوب. مجله دانش و توسعه، 18(24): 210-190.
Albadvi, A., Chaharsooghi, S. K., & Esfahanipour, A. (2006). Decision making in stock trading: An application of PROMETHEE. European Journal of Operational Research, 177 (2). 673–683. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2005.11.022
Azeem, M., Ahmed, M., Haider, S., & Sajjad, M. (2021). Expanding competitive advantage through organizational culture, knowledge sharing and organizational innovation. Technology in Society, 66, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101635
Barbieri, E., Di Tommaso, M. R., Tassinari, M., & Marozzi, M. (2018). Selective industrial policies in China: investigating the choice of pillar industries. International Journal of Emerging Markets, 16 (2). 264–282. https://doi.org/10.1108/IJOEM-02-2018-0105
Chhimwa, B., Bapat, V., & Gaurav, S. (2021). Investors’ preferences and the factors affecting investment in the Indian stock market: an industry view. Managerial Finance, 47 (5). 723–744. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/MF-12-2019-0603
Claessens, S., Djankov, S. D., & Klingebiel, D. (2005). Stock Markets in Transition Economies. SSRN Electronic Journal, 5, 1–32. https://doi.org/10.2139/ssrn.240703
Díaz, B., Moniche, L., & Morillas, A. (2006). A fuzzy clustering approach to the key sectors of the Spanish economy. Economic Systems Research, 18 (3). 299–318.
 https://doi.org/10.1080/09535310600844375
Farhan, H., Tolouei-Rad, M., & Osseiran, A. (2016). Use of AHP in decision-making for machine tool configurations. Journal of Manufacturing Technology Management, 27 (6). 1–28. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JMTM-02-2016-0028
Goyal, P., Rahman, Z., & Ahmad Kazmi, A. (2015). Identification and prioritization of corporate sustainability practices using analytical hierarchy process. Journal of Modelling in Management, 10 (1). 1–33. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JM2-09-2012-0030
Hirschman, A. O., & Lindblom, C. E. (1962). Economic development, research and development, policy making: Some converging views. Behavioral Science, 7 (2). 211–222.
https://doi.org/10.1002/bs.3830070206
Mishra, V., & Singh, V. (2015). Selection of appropriate electronic banking channel alternative : critical analysis using analytical hierarchy process. International Journal of Bank Marketing, 33 (3). 1–20. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJBM-09-2013-0099
Mora Cortez, R., Højbjerg Clarke, A., & Freytag, P. V. (2021). B2B market segmentation: A systematic review and research agenda. Journal of Business Research, 126 (February 2020). 415–428. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.12.070
Porter, M. E. (1998). Competitive strategy: Techniques for analysing industries and competitors. In Industrial Marketing Management (Vol. 11, Issue 4). Free Press. https://doi.org/10.1016/0019-8501 (82)90025-6
Saaty, T. ., & Vargas, L. . (2012). Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process (Second Edi). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3597-6
Saaty, T. L. (2008). Decision making with the Analytic Hierarchy Process. INTERNATIONAL JOURNAL OF SERVICES SCIENCES, 1 (1). 82–98. https://doi.org/10.1504/ijssci.2008.017590
Shah, S. A., Azhar, S. M., & Bhutto, N. A. (2020). Halal marketing: a marketing strategy perspective. Journal of Islamic Marketing, 11 (6). 1641–1655. https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2018-0211
Simkin, L. (2008). Achieving market segmentation from B2B sectorisation. Journal of Business and Industrial Marketing, 23 (7). 464–474. https://doi.org/10.1108/08858620810901220