ارزیابی تأثیر سرریز نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران بر نرخ تورم کاربرد مدل MGARCH-BEEK

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز

2 استادیار گروه اقتصاد ،دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان ، خرم آباد و مدرس گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد الیگودرز

3 استادیار علوم انسانی، گروه اقتصاد دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی

4 استادیار، علوم اقتصادی، دانشگاه الزهرا،

چکیده

بررسی روند تورم در ایران نشان می‌دهد این متغیر نوسانات پر افت‌وخیزی داشته است. بی­ثباتی تورم بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­دهد. تورم و بی­ثباتی مرتبط با آن از متغیرهای اقتصادی مختلفی و ازجمله رفتار بانک مرکزی که قسمتی از آن ناشی از تغییر اجزای پایه پولی است، تأثیر می­پذیرد. ازاین‌رو، هدف این مقاله بررسی سرریز نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی بر نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 1352:1 تا 1395:4 با استفاده از الگوی MGARCH-BEEK است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که شوک­ها و نوسانات دوره قبل نرخ تورم، تأثیر مستقیم و معنادار بر نوسانات نرخ تورم دوره جاری دارد. همچنین تأثیر شوک­های دوره قبل ذخایر ارزی بانک مرکزی، بر نوسانات دوره جاری ذخایر ارزی بانک مرکزی مستقیم است. اما شوک­های دوره قبل نرخ تورم بر نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی تأثیری ندارد. افزون بر این  نتایج نشان می‌دهد که شوک­های دوره قبل ذخایر ارزی بانک مرکزی تأثیر معنادار و مستقیم بر نوسانات نرخ تورم دارد، بدین معنی که سرریز نوسانات ذخایر ارزی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران روی‌داده است و شوک­های ناشی از ذخایر ارزی منجر به نا اطمینانی و تلاطم نرخ تورم می­شود.
طبقه‌بندی JEL: C32، E31،E52 ، E58، F3

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Effect of Overflow of Foreign Exchange Reserves of the Central Bank of Iran on the Inflation Rate Using the MGARCH-BEEK Model

نویسندگان [English]

  • Abdul Amir . Kazemizadeh. 1
  • . . 2
  • Seyed Parviz Jalili Kamjoo. 3
  • Farhad Tarahomi 4
1 .PhD Student in Economics, Department of Economics, Aligudarz Branch, Islamic Azad University, Aligudarz
2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Lorestan University, Khorramabad, Lecturer, Department of Economics, Islamic Azad University, Aligudarz Branch, Aligudarz, Iran
3 .Assistant Professor, Department of Economics, Grand Ayatollah Boroujerdi University
4 Assistant Professor, Economic Sciences, Al-Zahra University
چکیده [English]

An examination of the inflation trend in Iran shows that this variable has had fluctuating fluctuations. Instability Inflation affects many economic variables. Inflation and its instability are affected by various economic variables, including the behavior of the central bank, part of which is due to changes in the components of the monetary base. Therefore, the purpose of this paper is to investigate the overflow of fluctuations in foreign exchange reserves of the Central Bank on inflation fluctuations in the Iranian economy during the period 1352: 1 to 1395: 4 using the MGARCH-BEEK model. The obtained results show that the shocks and fluctuations of the previous period have a direct and significant effect on the fluctuations of the current period inflation rate. Also, the shocks of the previous period of the central bank's foreign exchange reserves have a direct impact on the fluctuations of the current period of the central bank's foreign exchange reserves. But the shocks of the previous period of inflation do not affect the fluctuations of the central bank's foreign exchange reserves. The results also show that the shocks of the previous period of the central bank's foreign exchange reserves have a significant and direct effect on inflation fluctuations. This means that the overflow of fluctuations in foreign exchange reserves on the inflation rate has occurred in the Iranian economy and shocks caused by foreign exchange reserves lead to uncertainty and inflation turbulence.
JEL Classification: C32، E31، E52 ، E58، F3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Monetary base
  • foreign exchange reserves
  • money supply
  • liquidity
  • MGARCH-BEEK
اسماعیل ­زاده مقری، علی (1388). بررسی تأثیرپذیری تورم از سرمایه­ گذاری کل در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم، شماره 2، پیاپی 33.
اندرس، والتر (1386). اقتصادسنجی سری­های زمانی با رویکرد کاربردی، دکتر مهدی صادقی و سعید شوال­پور، جلد اول و دوم، تهران، دانشگاه امام صادق (ع).
آلودری، قاسم، مقدم، جواد، رضوانی ­فرد، سعید و مقدم، مهدی (1395). بررسی ارتباط همزمان و پویای حجم معاملات و بازده سهام با استفاده از مدل‌های خودرگرسیون برداری، تهران، انتشارات نشر نی.
برزانی، محمد واعظ، دائی کریم­ زاده، سعید و کریمیان، غلامحسین (1393). بررسی تأثیر حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی بر نرخ تورم، فصلنامه روند، سال 21، شماره­ های 65 و 66، 54-35.
پورکاظمی، محمدحسین، بیرانوند، امین و دلفان، محبوبه (1394). تعیین عوامل تأثیرگذار بر تورم و طراحی سیستم هشداردهنده تورم شدید برای اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 23، شماره 76، ص: 166-145.
تفضلی، فریدون (1379). اقتصاد نظریه­ ها و سیاست‌های اقتصاد کلان، تهران، انتشارات نشر نی.
توکلی اکبر، سیاح محسن (1394). "تأثیر نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های اقتصادی کشور"، بیستمین کنفرانس سالانه پولی و ارزی
جنتی، ابوالفضل و غلامیاری، اردشیر (1392). تأثیر نااطمینانی بر نرخ رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ طی سال‌های 1390-1384، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 11، 110-93.
جهانی­ راینی، پروانه، میری، اشرف ­السادات، تقی­زاده، خدیجه، پورحسینی، بنفشه و آهمند، نجم‌الدین (1391). روند نرخ تورم طی سال‌های اخیر، علت­ شناسی و ارائه راهکارهای اجرایی مقابله با آن، مجله اقتصادی، سال هفتم، شماره­ های 75 و 76، 79-107.
حسن‌زاده، علی و مجتهد، احمد (1388). ماهیت و کارکرد پول اصل محوری در جبران کاهش ارزش پول مقایسه اقتصادهای متعارف و اسلامی. تازه‌های اقتصاد، 7 (125). 57-67. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=113687
حسن‌زاده، علی و مجتهد، احمد (۱۳۷۸). پول و بانکداری و نهادهای مالی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
خوشبخت، آمنه و اخباری، محمد (1386). بررسی فرآیند اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و واردات در ایران. پژوهشنامه اقتصادی, 7 (4 (پیاپی 27)). 51-82.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=72297
سلطانی، محمد (1390). آزمون پولی بودن تورم و شناسایی عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران (1338-1387). نشریه راهبرد یاس، شماره 28.
صمدی، علی ­حسین و مجدزاده طباطبائی، شراره (1392). رابطه بین تورم و نااطمینان تورمی در ایران با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، شماره 23، 65-47.
طیبی، سید کمیل، یزدانی، مهدی، بدری، چیمن و رسول­یار، محمدصادق (1394). اثرات تکانه­ ای انباشت ذخایر ارزی بر نرخ ارز و تورم در ایران، فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، سال هفتم، شماره 22، 590-569.
عباسی نژاد، حسین، محمدی، شاپور و ابراهیمی، سجاد (1393). مقایسه مدل‌های نوسان‌پذیری چندمتغیره در برآورد رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام دانش سرمایه‌گذاری، 3(11)، 222-201.
عباسی نژاد، حسین و تشکینی، احمد (۱۳۸۳). آیا در ایران تورم یک پدیده پولی است، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۶۷، 212-181
عطرکار روشن، صدیق و قرهی، آزاده (1391). بررسی رابطه حجم پول، سطح عمومی قیمت‌ها و رشد اقتصادی در ایران در طول دوره پس از انقلاب (89-1385)، فصلنامه علوم اقتصادی، سال 6، شماره 19، 89-109.
فرخی بالاجاده، حشمت­ اله، خوچیانی، رامین و آسایش، حمید (1398). بررسی رابطه پویایی رشد پول و تورم در ایران: یک تحلیل اکونوفیزیک از رابطه مقداری پول، فصلنامه نظریه­ های کاربردی اقتصاد، سال ششم، شماره 2، 238-215.
فردریک، اس. میشکین (1388). اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی، انتشارات مؤسسه آموزش بانکداری ایران.
فرزین‌وش اسدا..، پورحسین، اصغر (1386). اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید و قیمت در ایران"، فصل‌نامه علوم اقتصاد، شماره 4، 461-493.
فطرس، محمدحسن و هوشیداری، مریم (1395). بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت‌خام بر نوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران رویکرد GARCH چند متغیره، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال پنجم، شماره 18، 177-147.
کاکویی، نصیبه و نقدی، یزدان (1393). رابطه پول و تورم در اقتصادی ایران: شواهدی بر اساس مدل P*، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال 14، شماره 2، 156-135.
کمیجانی، اکبر، سبحانیان، سید محمدهادی و بیات، سعید (1391). اثرات نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از روش VECM، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی-ایرانی)، سال 12، شماره 45، 226-201.
محسنی زنوزی، سید جمال­ الدین، حسن­ زاده، اکبر و جعفرزاده، بهروز (1395). نااطمینانی تورم و نرخ سود واقعی سپرده­های بانکی در ایران، تحقیقات اقتصادی، دوره 51، شماره 4، 950-923.
محنت­فر، یوسف و دهقانی، تورج (1388). بررسی رشد نقدینگی و اثر آن بر تورم در اقتصاد ایران: یک مطالعه تجربی طی دوره 1385-1350، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 17، شماره 19، 112-93.
مهرآرا، محسن و قبادزاده، رضا (1395). بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران مبتنی بر رویکرد میانگین‌گیری بیزینی BMA)) و میانگین‌گیری حداقل مربعات WALS))، فصلنامه علمی-پزوهشی برنامه­ریزی و بودجه، سال 20، شماره 1، 82-57.
نجارزاده، رضا، سحابی، بهرام و سلیمانی، سیروس (1391). بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت: کاربردی از مدل‌های فضا-حالت با واریانس ناهمسانی راه­گزینی مارکف، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 54، 26-1.
Berument, H., & Dincer, N. N. (2005). Inflation and Inflation Uncertainty in the G-7 Countries, Physica A 348: 371–379.
Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Hetero-skedasticity, Journal of Econometrics, No.31: 307-327.
Chen, L., & Huang, S. (2012). Transmission Effects of Foreign Exchange Reserves on Price Level: Evidence from China, Economics Letters, 117: 870–873.
Cukierman, A., & Meltzer, A. (1986). A Theory of Ambiguity, Credibility and Inflation Under Discretion and Asymetric Information, Econometrica, 54: 1099-1128.
Drama, B. G. H. (2016). An Examination of Foreign Exchange Reserve and Inflation Relationship of Four West African Countries: Evidence from ADRL Model, Journal of Finance and Economics, Volume 4, No. 4: 36-50.
F. R. (1982). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, Econometrica, 50-4: 987-1007.
Ewing, B. T., & Malik, F. (2013). Volatility Transmission between Gold and Oil Futures under Structural Breaks. International Review of Economics and Finance, 25 (3): 113–121.
Friedman, M. (1977). Nobel Lectures: Inflation and Unemployment, Journal of Political Economics, Vol. 85: 451-472.
Giannellis, N., & Koukouritakis, M. (2013). Exchange rate misalignment and inflation rate persistence: Evidence from Latin American countries. International Review of Economics & Finance, 25, 202-218.
Holland, S. (1993). Uncertain Effects of Money and the Link Between the Inflation Rate and Inflation Uncertainty, Economic Inquiry January.
Karras, G. (2017). Is the Relationship between Inflation and Its Volatility Asymmetric? US Evidence, 1800–2016, The Journal of Economic Asymmetries, 16: 79–86.
Kim, S. T., & Rescigno, L. (2017). Monetary Policy Shocks and Distressed Firms'Kwon, C. S. and T. S. Shin. Cointegration and Causality between Macroeconomic Variables and Stock Market Returns, Global Finance Journal, 1999, Vol. 10, No. 1: 71-81.
Milani, F. (2017). Learning about the interdependence between the macroeconomy and the stock market. International Review of Economics & Finance, 49, 223-242.
Okun, A. M. (1971). The Mirage of Steady Inflation, Brooking Papers on Economic Activity, 2: 485-498.
Ponomarenko, A. (2019). Do Sterilized Foreign Exchange Interventions Create Money?, Journal of Asian Economics, 62: 1–16.
Steiner, A. (2017). Does the Accumulation of International Reserves Spur Inflation? A Reappraisal, North American Journal of Economics and Finance, 41: 112–132.
Ungar, M & Zilberfarb, B. (1993). Inflation and its Unpredictability -Theory and Empirical Evidence. Journal of Money, Credit, and Banking, 25: 709-720.