ارزیابی اثر نظام ارزی بر پدیده عبور نرخ ارز: کاربرد رهیافت جورسازی امتیاز تمایل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

4 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

عبور نرخ ­ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات آن برای اتخاذ سیاست‌های مختلف اقتصادی از جمله سیاست‌های ارزی و تجاری، حائز اهمیت است. نظام ارزی حاکم بر کشورها منشأ تحولات نرخ ارز و قیمت‌ها و تأثیرگذار در تدوین سیاست‌های ارزی می‌باشد. از بین عوامل مختلف اثرگذار بر عبور نرخ ­ارز، نظام ارزی علی­رغم اهمیتی که دارد، در مطالعات تجربی کمتر موردتوجه قرار گرفته ­است؛ بر این اساس، مقاله حاضر به­دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که چگونه عبور نرخ ­ارز به قیمت‌های وارداتی تحت تأثیر نظام­های مختلف ارزی قرار می­گیرد. به‌عبارت دیگر، درجه عبور نرخ ارز در کدام یک از نظام­های ارزی کمتر و در کدام یک بیشتر است؟ برای پاسخ به این سؤال از رهیافت جورسازی امتیاز تمایل که به­نوعی روشی ناپارامتریک محسوب می­شود، استفاده شده است و چگونگی اثر نظام ارزی بر عبور نرخ ارز در شرایطی که سایر عوامل اثرگذار کنترل می‌شوند، مورد ارزیابی قرارگرفته است. بدین منظور از داده­های مقطعی مربوط به 118 کشور درحال­توسعه با نظام­های ارزی مختلف در سال 2019 استفاده شده است. براساس این رهیافت، برای بررسی اثر نهایی نظام ارزی بر عبور نرخ ارز و جداکردن اثر بقیه متغیرها، سایر عوامل مؤثر نظیر نرخ ارز اسمی، هزینه نهایی صادرکنندگان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، باز بودن تجاری، رشد نقدینگی و تورم به­عنوان متغیرهای جورشده در نظر گرفته ‌شده­اند. نتایج حاکی از آن است که عبور نرخ ارز نسبت به نوع نظام ارزی اتخاذ­شده واکنش نشان داده، به­طوری­که اتخاذ نظام ارزی شناور منجر به کاهش عبور نرخ ارز شده است.
طبقه­بندی JEL: C21، E31، F33، O57

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Exchange Rate Regime, Effect on Pass-Through Phenomenon: An Application of Propensity Score Matching Approach

نویسندگان [English]

 • Seyed Hassan Malekhosseini 1
 • Seyed Komail Tayebi 2
 • Monireh Rafat 3
 • Mahdi Yazdani 4
1 PhD Candidate, Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
2 . Professor, Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
3 . Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
4 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshty University
چکیده [English]

Exploring effects of the main determinants of exchange rate pass through is crucial for the adoption of various economic policies, including currency and trade policies. The exchange rate regime of countries is the source of exchange rate and price changes and is substantial in the implementation of foreign exchange policies. Among the various factors affecting exchange rate pass through, an exchange rate regime has received less attention in empirical studies. Accordingly, the present paper seeks to find out how the exchange rate pass through, which is proxied as the import price, is affected by different exchange rate regimes. To answer the question, we have used the propensity score matching approach, which is considered as a non-parametric method, to investigate the effect of an exchange rate regime on the exchange rate pass through, while other effective factors are controlled. To this purpose, we have used data of 118 developing countries with different exchange rate regimes in 2019. To evaluate the marginal effect of the exchange rate regime on exchange rate pass through, we have modeled the exchange rate pass through by including other match variables such as the nominal exchange rate, marginal cost of exporters, real GDP growth, trade openness, liquidity growth and inflation. The empirical results showed that the exchange rate pass through has responded significantly to the selection of an appropriate exchange rate regime, so that the adoption of the floating exchange rate regime reduces the degree of exchange rate pass among the counties wherever implemented.
JEL Classification: C21, E31, F33, O57.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exchange Rate Regime
 • Exchange Rate Pass Through
 • Developing Countries
 • Propensity Score Matching
 1. ابراهیمی، سجاد و مدنی­زاده، سیدعلی (1395). تغییرات گذر نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن در ایران. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 5 (18)، 170-147.
 2. اسکندری­پور، زهره و اسفندیاری، مرضیه (1398). بررسی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در شرایط نااطمینانی محیطی: با تأکید بر تغییرات رژیمی. پژوهش‌های اقتصاد پولی، مالی دوره جدید، 26 (17)، 291-267.
 3. اصغرپور، حسین، کازرونی، علیرضا و میرانی، نینا (1394). تأثیر محیط تورمی بر انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در ایران. نظریه­های کاربردی اقتصاد، 2 (2)، 178-155.
 4. سادات حسینی، نیلوفر، اصغرپور، حسین و حقیقت، جعفر (1397). درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم. تحقیقات اقتصادی، 53 (2)، 321-303.
 5. سرلاب، رقیه، عسکریان، فریبا و اصغرپور، حسین (1398). تأثیر نظام­های ارزی بر درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی در ایران و شرکای تجاری. مدیریت ورزشی، 11 (2)، 358-339.
 6. عزتی شورگلی، احمد و خداویسی، حسن (1399). عبور نرخ ارز بر قیمت‌های مصرف­کننده در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا. دو فصلنامه مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 6 (2)، 230-207.
 7. کازرونی، علیرضا، سلمانی، بهزاد و فشاری، مجید (1391). بررسی تأثیر نظام ارزی و محیط تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران (رهیافت TVP). تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، 2 (5)، 116-95.
 8. کشاورزحداد، غلامرضا (1396). اقتصادسنجی داده­های خرد و ارزیابی سیاست. تهران: نشر نی.
 9. مصباحی، مانا، اصغرپور، حسین، حقیقت، جعفر، کازرونی، سید علیرضا و فلاحی، فیروز (1396). درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با تأکید بر نقش بی‌ثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی). فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 11 (1)، 100-77.
 10. Abadie,   &  Imbens, G (2002).  Simple  and  Bias-Corrected  Matching  Estimators  for Average  Treatment Effects.NBER Technical Working Paper, No. 283.
 11. Abadie, A., Drukker, D., Herr, J. L., & Imbens, G. W. (2004). Implementing matching estimators for average treatment effects in Stata. The Stata journal, 4 (3). 290-311.
 12. Aguerre, R.B., Fuertes, A. M., & Phyletic, K. (2012).  Exchange Rate Pass- Through into Import Prices Revisited. Journal of International Money, 31 (3). 818- 844.
 13. Aisen, A., Manguinhane, E., & Simione, F. (2021). An Empirical Assessment of the Exchange Rate Pass-through in Mozambique. IMF Working Paper, 132, 1-34.
 14. Al-Abri, A. S., & Goodwin, B. K. (2009). Re-examining the exchange rate pass through into import prices using non-linear estimation techniques: Threshold cointegration. International Review of Economics & Finance, 18 (1): 142-161.
 15. Arian, A., U Urmi, A. (2020). Transmission Mechanism of Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices: The Case of Afghanistan. Asian Social Science, 16 (4): 1-14.
 16. Barhoumi, K. (2006). Differences in long run exchange rate pass-through into import prices in developing countries: An empirical investigation. EconomicModelling, 23 (6): 926-951.
 17. Burstein, A., Eichenbaum, B. & S. Rebelo (2002). "Why is Inflation so Low after Large Contractionary Devaluations", Working Paper, 8748, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts.
 18. Caliendo, M., & Kopeinig, S. (2008). Some practical guidance for the implementation of propensity score matching. Journal of economic surveys, 22 (1). 31-72.
 19. Cameron, A.C., & Trivedi, P.K. (2005) Microeconometrics: Methods and Applications. Cambridge University Press, New York.
 20. Campa, J. M., & Goldberg, L. S. (2005). Exchange rate pass-through into import prices. Review of Economics and Statistics, 87 (4): 679-690.
 21. Choudhri, E.U., & Hakura, D.S. (2001). Exchange Rate Pass Through to Domestic Prices:  Does the Inflationary Environment Matter. Journal of International Money and Finance, 25 (6). 614–639.
 22. Devereux, M.B., & Engel, C. (2002); Exchange Rate Pass-through, Exchange Rate Volatility, and Exchange Rate Disconnect. Journal of Monetary Economics, 49 (5). 913-940.
 23. Devereux M.B., Engel, C., & Storgaard, P.E. (2014) .Endogenous Exchange Rate Pass-through when nominal Prices are set in Advance .journal of International Economics, 263-291.
 24. Edwards, S., & Cabezas, L. (2021). Exchange Rate Pass-Through, Monetary Policy, and Real Exchange Rates: Iceland and the
  2008 Crisis. Working Paper, 28520, 1-58.
 25. Forbes, K. (2016). Much ado about something important: How do exchange rate movements affect inflation?. The Manchester School Vol 84 No. S1, 15-41.
 26. Frankel, J.; Parsley, D. and Wei, S.J. (2012); slow Pass-Through around the world: a new Import for developing Countries? Open Economies Review, 23 (2). 213-251.
 27. Frölich, M. (2007). Propensity score matching without conditional independence assumption—with an application to the gender wage gap in the United Kingdom. The Econometrics Journal, 10 (2). 359-407.
 28. Frölich, M. (2004). Finite-Sample Properties of Propensity-Score Matching and Weighting Estimators. The Review of Economics and Statistics, 86, 77-90.
 29. Gagnon, J.E., & Ihrig, J. (2004). “Monetary Policy and Exchange Rate Pass Through”, International Journal of Finance and Economics, 9: 315-338.
 30. Ghosh, A. (2013). Exchange Rate Pass Through, Macro Fundamentals and Regime Choice in Latin America. Journal of Macroeconomics, 35, 163-171.
 31. Ghosh, A. (2014). How Do Openness and Exchange Rate Regimes Affect Inflation?. International Review of Economics and Finance. 34, 190–202.
 32. Ghosh, A., & S., Rajan, Ramkishen (2007). "Macroeconomic Determinants of Exchange Rate Pass-Through in India", Colorado College Working Paper 2007-02, Colorado 80903-3298.
 33. Heckman, J., Ichimura, H., Smith, J., & Todd, P. (1998). "Characterizing Selection Bias Using Experimental Data", Econometrica, Vol. 66, No. 5, pp. 261-294.
 34. Holland, P. (1986). Statistics and Causal Inference, Journal of the American Statistical Association, 81, 396, 945-960.
 35. Imbens, G., & Wooldridge, J. (2008). Recent Developments in the Econometrics of Program Evaluation. Journal of Economic Literature 47 (1):5-86.
 36. Junttila, J., & Korhonen, M. (2012). The Role of Inflation Regime in the Exchange Rate Pass-Through to Import Prices. International Review of Economics and Finance, 24: 88-96.
 37. López-Villavicencio, A., & Mignon, V. (2017). Exchange Rate Pass-Through in Emerging Countries: Do the Inflation Environment, Monetary Policy Regime and Central Bank Behavior Matter? Journal of International Money and Finance, 79, 20–38.
 38. Lin, P. C., & C. S Wu (2012). Exchange Rate Pass-Through in Deflation: The Case of Taiwan, International Review of Economics & Finance, 22(1): 101-111.
 39. M, J., Lee. (2005). Micro-Econometrics for Policy, Program, and Treatment Effects. Oxford University Press Inc., New York, USA.
 40. Nguyen, V., C. (2012). Selection of Control Variables in Propensity Score Matching: Evidence from a Simulation Study.
 41. Nidhaleddine, Ben Cheikh., WaëlLouhichi. (2014). Revisiting the Role of Inflation Environment in the Exchange Rate Pass-Through: A Panel Threshold Approach. FIW Working Paper Series 132, FIW.
 42. Ozkan, I., & Erden, L. (2015). Time-varying nature and macroeconomic determinants of exchange rate pass-through. International Review of Economics & Finance, 38: 56-66.
 43. Paul R., Rosenbaum & Donald B. Rubin. (1983). The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects, Biometrika, 70(1): 41-55.
 44. Rajmund, Mirdala. (2014). Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices under Different Exchange Rate Regimes. William Davidson Institute Working Papers Series wp1070, William Davidson Institute at the University of Michigan.
 45. Rubin, D. (1972). Estimating Causal Effects of Treatments in Experimental and Observational Studies. ETS Research Bulletin Series, 1-39.
 46. Shintani, M., Terada-Hagiwara, A., & Yabu, T. (2013) .Exchange Rate Pass-Through and Inflation: A nonlinear Time Series Analysis. Journal of International Money and Finance, 512-527.
 47. Sinyakov, A., Chernyadyev, D., & Sapova, A. (2019). Estimating the Exchange Rate Pass-Through Effect on Producer Prices of Final Products Based on Micro-Data of Russian Companies, Journal of the New Economic Association, 41(1): 128-157.
 48. Steel, D., & King, A. (2004). Exchange Rate Pass-through: The Role of Regime Changes. International Review of Applied Economics, 18(3): 301–322.
 49. Todd, P. A., Briers, R. A., Ladle, R. J., & Middleton, F. (2006). Phenotype environment matching in the shore crab (Carcinus maenas). Marine Biology, 148 (6): 1357-1367.
 50. Yagci, F. (2001). Choice of Exchange Rate Regimes for Developing Countries. Africa Region Working Paper Series, No. 16, 1-36.
 51. Yazdani, M. (2018). Monetary Policies, Exchange Rate Pass-through and Prices in Asian Economies: A Long and Short-run Analysis, Iran. Econ. Rev. 22(4): 1034-1064.
 52. Zhao, Z. (2004). Using matching to estimate treatment effects: Data requirements, matching metrics, and Monte Carlo evidence. The Review of Economics and Statistics, 86, 91-107.