دوره و شماره: دوره 56، شماره 2 - شماره پیاپی 135، مرداد 1400، صفحه 205-433 
تحلیل چندبعدی از نرخ ارز و نااطمینانی آن در پویایی رشد اقتصادی ایران

صفحه 291-323

10.22059/jte.2021.317222.1008419

اکبر حسن زاده؛ حسن حیدری؛ کیومرث شهبازی؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی