عوامل مؤثر بر پدیدۀ کژگزینی در بیمۀ درمان تکمیلی و راهکارهای مقابله با آن (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمۀ ایرانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ، دانشگاه الزهرا، تهران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ، دانشگاه الزهرا، تهران

3 استادیار، پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا)، تهران

4 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران،

چکیده

با توجه به جایگاه بیمه‌های درمان تکمیلی در صنعت بیمه، پرداختن به مشکل کژگزینی به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش ضریب خسارت این صنعت، حائز اهمیت است. در این مقاله، از مدل همبستگی میان سطح ریسک افراد در قالب میزان خسارت پرداختی و میزان سقف پوشش، مشخصات بیمه‌نامه و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بیمه‌گذاران به‌منظور شناسایی کژگزینی بالقوه و مؤلفه‌های ریسکی مؤثر بر این پدیده بهره گرفته شده است. داده‌های مورد استفاده نیز از اطلاعات بیمه‌گذاران درمان گروهی یک شرکت بیمۀ منتخب در سال 1398 استخراج شد. با توجه به ماهیت داده‌ها، به‌منظور برآورد مدل از روش رگرسیون توبیت استفاده شد. براساس نتایج، علائم ضرایب متغیرهای لحاظ‌شده در مدل، منطبق با انتظارات و از لحاظ آماری معنی‌دار است. به عبارت دیگر، متغیرهای مؤثر که به‌نوعی تعیین‌کنندۀ سطح ریسک بیمه‌گذار هستند، با میزان هزینه‌ها رابطۀ مستقیم دارند؛ بنابراین ضروری است مؤلفه‌های مؤثر بر وقوع یا افزایش هزینه‌های درمانی را شناسایی کرد و در تعیین نرخ حق بیمه مورد توجه قرار داد.
طبقه‌بندی JEL: C34، D82، I13.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Adverse Selection in Supplementary Health Insurance and Strategies to Reduce It (Case study of an Iranian Insurance Company)

نویسندگان [English]

 • Esmaeel Safarzadeh 1
 • Mirhosein Mousavi 2
 • nasrin hozar moghadam 3
 • Marzieh Dehghani 4
1 Department of Economics/Faculty of Social Sciences and Economics/ Alzahra University/ Tehran/Iran
2 Associate Professor, alzahra University,
3 Assistant Professor, Insurance Research Institute (affiliated to the Central Insurance of the Islamic Republic of Iran), Tehran
4 MA Economics Graduate, alzahra University, Tehran
چکیده [English]

Considering the position of supplementary health insurance in the insurance industry, it is important to address the problem of adverse selection as one of the effective factors for increasing the loss ratio in this industry. In this paper, the correlation model between individuals' risk appetite under the indemnity amount and coverage amount, insurance specifications, and insureds' demographic characteristics was used to identify potential variations and risk components that influence this phenomenon. The data used were taken from the 2019 group insured information of a selected insurance company. Due to the nature of the data, the Tobit regression method was used to estimate the model. The results show that the signs of the coefficients of the variables included in the model are as expected and statistically significant. In other words, the effective variables that determine to some extent the level of risk of the insured are directly related to the level of costs. Therefore, it is necessary to identify the components that influence the occurrence or increase of medical costs and take them into account when setting the premium rate.
JEL Classification: I13, D82, C34.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supplemental Health Insurance
 • Asymmetric Information
 • Adverse Selection
 • Tobit Regression
 1. ایماندوست، صادق، شاطریان، زهرا و فهیمی‌فرد، محمد (1395). بررسی عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهیلات بانک کشاورزی استان خراسان رضوی (کاربرد مدل اقتصادسنجی توبیت). فصلنامۀ اقتصاد پولی- مالی، 23(12)، 216-189.
 2. سوری، علی (1392). اقتصادسنجی پیشرفته (جلد دوم). تهران: فرهنگ‌شناسی.
 3. محمدی، مهدی (1392). وجود انتخاب نامساعد در بیمۀ عمر. صنعت بیمه، 28(4)، 54-27.
 4. مهدوی، غدیر، پیروی‌نیا، فائزه و فرزانه، هالیه (1391). بررسی اثر وجود انتخاب نامساعد در بیمۀ درمان تکمیلی بر بازار بیمۀ عمر ایران. همایش بیمه و توسعه.
 5. مهدوی، غدیر، فرزین‌وش، اسدا... و حسن‌زاده مقیمی، آرش (1389). تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر ایران. فصلنامۀ صنعت بیمه، 25(1)، 39-3.
 6. نیاکان، لیلی و گروه پژوهشی بیمه‌های اشخاص (1394). مطالعۀ روش‌های محاسباتی و ارزیابی ریسک‌های مختلف بیمۀ درمان. طرح پژوهشی پژوهشکدۀ بیمه، شمارۀ 20.
 7. وصال، محمد، کشاورز حداد، غلامرضا و چاقمی، محمدرضا (1398). اطلاعات نامتقارن بین‌گروهی در بازار بیمۀ درمان تکمیلی گروهی. تحقیقات اقتصادی، 55(1)، 232–
 8. Bajari, P., Hong, H., & Khwaja, A. (2006). Moral hazard, adverse selection and health expenditures: A semiparametric analysis (No. w12445). National Bureau of Economic Research.
 9. Bardey, D., & Buitrago, G. (2017). Supplemental health insurance in the Colombian managed care system: Adverse or advantageous selection?. Journal of Health Economics, 56, 317-329.
 10. Bickelhaupt, D. L. (1983). General Insurance. 11th revised Ed. (New York NY: McGraw-Hill).
 11. Born, P. H., & Sirmans, E. T. (2020). Restrictive rating and adverse selection in health insurance. Journal of Risk and Insurance, 87(4), 919-933.
 12. Cohen, A. (2005). Asymmetric information and learning: Evidence from the automobile insurance market. Review of Economics and Statistics, 87(2), 197-207.
 13. Cohen, A., & Siegelman, P. (2010). Testing for adverse selection in insurance markets. Journal of Risk and Insurance, 77(1), 39-84.
 14. Dionne, G., Gouriéroux, C., & Vanasse, C. (2001). Testing for evidence of adverse selection in the automobile insurance market: A comment. Journal of Political Economy, 109(2), 444-453.
 15. Dumm, R. E., Eckles, D. L., & Halek, M. (2013). An examination of adverse selection in the public provision of insurance. The Geneva Risk and Insurance Review, 38(2), 127-147.
 16. Eling, M., Jia, R., & Yao, Y. (2017). Between‐group adverse selection: evidence from group critical illness insurance. Journal of Risk and Insurance, 84(2), 771-809.
 17. Hao, M., Tapadar, P., Thomas, R. G. (2015). Loss coverage in insurance markets: why adverse selection is not always a bad thing, International Actuarial Association Colloquium, 7-10 June 2015, Oslo, Norway. (KAR id:64112)
 18. Mahdavi, G., & Izadi, Z. (2012). Evidence of Adverse Selection in Iranian Supplementary Health Insurance Market. Iranian Journal of Public Health, 41(7), 44.
 19. Makki, S. S., & Somwaru, A. L. (2007). Assessing Adverse Selection in Crop Insurance Markets: An Application of Parametric and Nonparametric Methods. Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance, 2(1).
 20. Marquis, M. S. (1992). Adverse selection with a multiple choice among health insurance plans: a simulation analysis. Journal of Health Economics, 11(2), 129-151.
 21. Mayers, D., & Smith Jr, C. W. (1981). Contractual provisions, organizational structure, and conflict control in insurance markets. Journal of Business, 407-434.
 22. Motlagh, S. N., Darvishi, B. A. N. A. F. S. H. E. H., Haghighatfard, P., & Imani-Nasab, M. H. (2018). Fairness of health financing before and after introduction of iranian health sector evolution plan: A case study. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 12(6), IC10-IC15.
 23. Pauly, M. V., & Percy, A. M. (2000). Cost and performance: a comparison of the individual and group health insurance markets. Journal of Health Politics, Policy and Law, 25(1), 9-26.
 24. Tobin, J. (1958). Estimation of relationships for limited dependent variables. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 24-36.
 25. Van de Ven, W. P., Van Vliet, R. C., Schut, F. T., & Van Barneveld, E. M. (2000). Access to coverage for high-risks in a competitive individual health insurance market: via premium rate restrictions or risk-adjusted premium subsidies?. Journal of Health Economics, 19(3), 311-339.
 26. van Winssen, K. P. M., van Kleef, R. C., & van de Ven, W. P. M. M. (2018). Can premium differentiation counteract adverse selection in the Dutch supplementary health insurance? A simulation study. The European Journal of Health Economics, 19(5), 757-768.