دوره و شماره: دوره 56، شماره 3 - شماره پیاپی 136، دی 1400، صفحه 435-600 
متاآنالیز چندسطحی رابطه‌ی بین آزادسازی مالی و توزیع درآمد

صفحه 507-534

10.22059/jte.2022.329472.1008529

محمدباقر شیرمهنجی؛ مهدیه مرادی زاده؛ محمد جواد نور احمدی