تحلیل بلندمدت اثر غیرخطی تنوع صادراتی بر تقاضای انرژی کشورهای عضو اوپک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، گروهی از پژوهشگران نشان داده‌اند که نه‌تنها رشد کمی صادرات، بلکه تنوع آن نیز می‌تواند بر تقاضای انرژی مؤثر باشد. از یک‌سو، تنوع صادراتی می‌تواند سبب جایگزینی محصولات و خدمات کم‌مصرف از نظر انرژی به‌جای محصولات انرژی‌ برگردد و از سویی دیگر، منجر به افزایش تولیدات صنعتی شود؛ لذا در مطالعه حاضر تأثیر غیرخطی تنوع صادراتی بر تقاضای انرژی کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل‌های رگرسیونی بلندمدت حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)، طی بازه زمانی ۲۰19 -۲۰04 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که افزایش تنوع صادراتی، تقاضای انرژی را افزایش می‌دهد. افزون بر این، رابطه غیرخطی به فرم U میان تنوع صادراتی و تقاضای انرژی در این مطالعه تأیید و همچنین، ضرایب به‌دست‌آمده برای قیمت نفت، منفی و معنادار و برای تولید ناخالص داخلی واقعی، رانت منابع طبیعی، شهرنشینی و جمعیت مثبت و معنادار است.
طبقه‌بندی :JEL
C32, Q56, F12, F1

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Long-Term Analysis of the Nonlinear Effect of Export Diversification on Energy Demand in OPEC Member Countries

نویسندگان [English]

 • Parastoo Raeisi 1
 • Ali Asghar Salem 2
 • javad taherpoor 1
1 Department of Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Department of Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, a group of researchers have shown that not only the quantitative growth of exports, but also its diversity can affect energy demand. On the one hand, export diversification can replace energy-efficient products and services with energy-intensive products, and on the other hand, it can lead to an increase in industrial production; Therefore, in the present study, the non-linear effect of export diversity on the energy demand of OPEC member countries was investigated using fully modified ordinary least squares (FMOLS) and dynamic ordinary least squares (DOLS) long-term regression models, during the period of 2004-2019. The results of the study show that increasing export diversity increases energy demand. In addition, the non-linear U-shaped relationship between export diversity and energy demand was confirmed in this study, and also, the coefficients obtained for oil prices are negative and significant and for real GDP, natural resource rent, urbanization and population are positive and significant.
JEL Classification:
 F1, F12, Q56, C32

کلیدواژه‌ها [English]

 • Energy Demand
 • Export Diversification
 • Herfindahl-Hirschman Concentration Index
 • Fully Modified Ordinary Least Squares Model
 • Dynamic Ordinary Least Squares Model
 1. اسدی، علی؛ اسماعیلی، سید میثم؛ بخشور، فرجاد و صادق‌پور، عسل (1397). بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در ایران (با تأکید بر متغیر توسعه مالی). فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 7(25)، 177-151.
 2. خسروی، هیمن؛ قاسمی، عبدالرسول و قادری اقدم، توفیق (1398). بررسی تأثیر توسعه شهرنشینی بر مصرف انرژی و پایداری محیط‌‌زیست (مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب نفتی و غیرنفتی). سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، 1(19)، 35-9.
 3. درگاهی، حسن و بهرامی غلامی، مینا (1390). عوامل مؤثر بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در اقتصادهای منتخب کشورهای صنعتی و کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و توصیه‌های سیاستی برای ایران: رویکرد داده‌های پانل.پژوهش‌نامه اقتصاد انرژی ایران، 1(1)، 99-73.
 4. سلاطین، پروانه و محمدی، سمانه (1395). تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در گروه کشورهای منتخب،مطالعات مدیریت شهری، 8(26)، 80- 71.
 5. عبادی، زهرا؛ حسین‌پور، فاطمه؛ عبدالهیان، حمیدرضا؛ سعیدی، سید ناصر (1397). بررسی اثر وفور منابع نفت و گاز بر کارایی انرژی در کشورهای تحصیل‌دار. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 14(57)، 234-201.
 6. عزیزی، زهرا (1398). اثر آستانه‌ای پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی در ایران با استفاده از یک الگوی رگرسیون انتقال ملایم.فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 8(32)، 127-103.
 7. مهرآرا، محسن؛ امیری، حسین و حسنی سرخ بوزی، محمد (1391). رابطه مصرف انرژی و درآمد: آزمون فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس با استفاده از رویکرد مدل‌های رگرسیونی انتقال ملایم پانل. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 20(62)، 171-193.
 8. Adewuyi, A. O., & Awodumi, O. B. (2018). Analysis of the Environmental Pollution Effect of Nigeria’s Export Diversification Drive. The Nigerian journal of economic and social studies, 59(2), 1-25.
 9. Azizi, Z. (2020). Export Diversification and Its Environmental Effects in Iran. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 9(36), 157-181.
 10. Baum, C. (2011). XTTEST2: Stata Module to Perform Breusch-Pagan LM Test for Cross-Sectional Correlation in Fixed Effects Model.
 11. Can, M. Brusselaers, J., & Mercan, M. (2022). The Effect of Export Composition on Energy Demand: A Fresh Evidence in the Context of Economic Complexity. Review of Development Economics, 26, 687– 703.
 12. Fatima, T., Mentel, G., Doğan, B., Hashim, Z., & Shahzad, U. (2022). Investigating the Role of Export Product Diversification for Renewable, and Non-Renewable Energy Consumption in GCC (Gulf Cooperation Council) Countries: Does the Kuznets Hypothesis Exist?. Environment, Development and Sustainability, 24(6), 8397–8417.
 13. Ganda, F. (2018). The Relationship between Energy Consumption, Trade, GDP (Economic growth), Population Growth and Carbon Emissions: A Recent Evidence from South Africa. International Journal of Sustainable Economy, 10(2), 99–122. 
 14. Gómez, M., & Rodríguez, J. C. (2019). Energy Consumption and Financial Development in NAFTA Countries, 1971-2015. Applied Sciences, 9(302), 1-11.
 15. He, L., Ding, Z., Yin, F., & Wu, M. (2016). The Impact of Relative Energy Prices on Industrial Energy Consumption in China: a Consideration of Inflation Costs. Springer Plus, 5(1),1-21.
 16. Hesse, H. (2009). Export Diversification and Economic Growth. Breaking into New Markets: Emerging Lessons for Export Diversification, 55-80. 
 17. Jones, D. (1989). Urbanization and Energy Use In Economic Development. The Energy Journal, 10(4), 29-44.
 18. Keho, Y. (2016). What Drives Energy Consumption in Developing Countries? The Experience of Selected African Countries. Energy Policy, 91, 233–246.
 19. Lahiani, A. Miloudi, A., & Shahbaz, M. (2017). Another Look on the Relationships between Oil Prices and Energy Prices. Energy Policy, 102, 18–31.
 20. Laursen, K. (2015). Revealed Comparative Advantage and the Alternatives as Measures of International Specialization. Eurasian Business Review, 5, 99-115.
 21. Magazzino, C., Mele, M. Schneider, N., & Shahzad, U. (2022). Does Export Product Diversification Spur Energy Demand in the APEC Region? Application of a New Neural Networks Experiment and a Decision Tree Model, Energy and Buildings, 258, 258(7),111820
 22. Mutascu, M. (2018). A Time-Frequency Analysis of Trade Openness and CO2 Emissions in France. Energy policy, 115, 443-455.
 23. Niu, H., & Lekse, W. (2018). Carbon Emission Effect of Urbanization at Regional Level: Empirical Evidence from China. Economics, 12(1).
 24. Pedroni, P. (2000). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130.
 25. Ross, M. L. (2019). What Do we Know about Export Diversification in Oil-Producing Countries?. The Extractive Industries and Society, 6(3). 792-806.
 26. Shahbaz, M., Gozgor, G., & Hammoudeh, S. (2019). Human Capital and Export Diversification as New Determinants of Energy Demand in the United States. Energy Economics, 78, 335-349.
 27. Shahzad, U., Dogan, B. Sinha, A., & Fareed, Z. (2021b). Does Export Product Diversification Help to Reduce Energy Demand: Exploring the Contextual Evidences from the Newly Industrialized Countries. Energy, 214, 118881. https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.118881.
 28. Shahzad, U. Lv, Y., Doğan, Buhari., & Xia, Wanjun. (2021). Unveiling the Heterogeneous Impacts of Export Product Diversification on Renewable Energy Consumption: New Evidence from G-7 and E-7 Countries, Renewable Energy, Elsevier, 164(C), 1457-1470.
 29. Sharma, R. Shahbaz, M., Kautish, P., & Vo, X.V. (2021b). Analyzing the Impact of Export Diversification and Technological Innovation on Renewable Energy Consumption: Evidences from BRICS Nations. Renew. Energy, 178, 1034–1045.

https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.06.125

 1. Stern, D. I. (2004). The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve. World Development, 32(8), 1419-1439.