بررسی آثار زیان رفاهی تکانه‌های ترازپرداخت‌ها در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

به‌طور کلی تکانه‌های تراز پرداخت‌ها می‌تواند اقتصاد‌های مختلف را بر اساس ساختار آنها تحت تأثیر قرار دهد. هدف این تحقیق، ارزیابی اثرات تکانه‌های مختلف تراز پرداخت‌ها به تفکیک صادرات نفتی، غیرنفتی و واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر چرخه‌های تجاری می‌باشد. لازم به یادآوری است که شرایط و محیط اقتصاد کلان یک کشور می‌تواند در تعمیق و یا کاهش اثر تکانه‌های تراز پرداخت‌ها بر تولی مؤثر باشد. برای این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی بر اساس رویکرد کینزین‌های جدید برای اقتصاد ایران ارائه و شبیه‌سازی شده است. نتایج نشان می‌دهد که کانال نرخ ارز حقیقی در انتقال آثار تکانه‌های تراز پرداخت‌ها بسیار تعیین‌کننده می‌باشد. همچنین تکانه صادرات نفتی بیشترین زیان رفاهی را ایجاد می‌کند و سپس تکانه صادرات غیرنفتی بیشترین اثر را دارد. افزون بر این، مقایسه نتایج تکانه‌های واردات نشان می‌دهد باوجود اینکه زیان تولیدی تکانه واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای به‌عنوان نهاده‌های تولیدی، دارای اهمیت است، ولی تکانه واردات مصرفی از کانال تغییرات نرخ ارز حقیقی، در مجموع زیان رفاهی بیشتری را وارد می‌کند. بر این اساس، به‌منظور کاهش زیان رفاهی ناشی از تکانه‌های تراز پرداخت‌ها، ثباتسازی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، تنوع سازی صادرات غیرنفتی همراه با گسترش تولیدات داخلی و همچنین تنظیم سیاست‌های پولی و مالی یک‌پارچه برای ایجاد ثبات نرخ ارز حقیقی، ضروری می‌باشد.
طبقهبندی JEL:
C23، E52، E58، G01

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Effects of Balance of Payments Shocks on Welfare Loss in the Iranian Economy: A DSGE Model

نویسندگان [English]

 • Mohammad Nikzad 1
 • Mahdi Yazdani 2
 • Hassan Dargahi 2
1 . Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 . Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Generally, the various economies can be affected by balance of payments shocks based on their structures. The purpose of the paper is to evaluate the effects of different balance of payments shocks including shocks of oil export, non-oil export, consumption import, intermediate import, and capital import on the welfare losses. It should be mentioned that the macroeconomic environment of a country can be effective in deepening or reducing the impact of balance of payments shocks. For this purpose, based on the New Keynesian approach, a dynamic stochastic general equilibrium model has been developed and simulated for Iran's economy. The results show that the real exchange rate is the most important channel in transmission of balance of payments shocks. Also, the shocks of oil and non-oil exports cause the biggest welfare losses, respectively. Moreover, the results of import shocks mention that although the output loss caused by the shocks of intermediate and capital imports as production inputs is important, but the shock of consumption import through the real exchange rate fluctuations causes the more welfare losses than other type of imports. Hence, to reduce the welfare losses caused by the balance of payments shocks, stabilization of the foreign exchange revenues from oil exports, diversification of the non-oil exports along with the promotion of domestic production and stabilization of the real exchange rate by conducting proper monetary and fiscal policies, are necessary.
JEL Classification: C23, E52, E58, G01

کلیدواژه‌ها [English]

 • Balance of Payments Shocks
 • Dynamic Stochastic General Equilibrium Model
 • Iranian Economy Welfare Loss
 1. تقوی، مهدی؛ خلیلی عراقی، مریم و مهربان­فر، زهرا (1392). تأثیر واردات کالاهای سرمایه­ای، واسطه­ای و مصرفی بر رشد اقتصادی منطقه منا. مجله اقتصادی، 3 و 4، 76-65.
 2. توکلیان، حسین و افضلی ابرقویی، وجیهه (1395). مقایسه عملکرد اقتصاد کلان در رژیم‌های مختلف ارزی با رویکرد (DSGE). فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 16(61)، 125-81.
 3. توکلیان، حسین و جلالی نائینی، سید احمدرضا (1396). سیاست­گذاری پولی و ارزی صلاحدیدی و بهینه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شده برای اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 22(70)، 98-33.
 4. حسینی، میرعبدالله (1382). بررسی رابطه مبادله بازرگانی خارجی ایران و سیاستهای مناسب برای بهبود آن. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.
 5. خاطری، زانیار؛ نجارزاده، رضا و عاقلی، لطفعلی (1400). تأثیر تحریم­های اقتصادی بر حساب سرمایه در ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری، 18(3)، 162-135.
 6. شاکری، عباس (1387). نظریه­ها و سیاست­های اقتصاد کلان. تهران: انتشارات پارس نویسا.
 7. طهماسبی، بهمن؛ جعفری­صمیمی، احمد و فرجادی، غلامعلی (1393). بررسی اثر صادرات غیرنفتی بر نرخ ارز حقیق در ایران. فصلنامه علوم مقداری، 8(26)، 75-53.
 8. فرجی، مریم و افشاری، زهرا (1394). تکانه­های قیمت نفت و نوسانات اقتصادی در ایران در چارچوب مدل اقتصاد باز کینزی جدید. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 19(76)، 149-123.
 9. کازرونی، علیرضا؛ برقی اسکویی، محمدمهدی؛ اصغرپور، حسین و ابوالحسن بیگی، هانا (1398). ارزیابی اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز اجاری ایران: رویکرد غیرخطی. تحقیقات اقتصادی، 54(1)، 145-125.
 10. گرشاسبی، علیرضا و یوسفی، مجتبی (1395). بررسی اثرات تحریم بین­المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران. فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی، 7(25)، 182-129.
 11. محسنی، رضا (1400). عوامل مؤثر بر تراز حساب جاری ایران: یک تجزیه و تحلیل مقایسه­ای. سیاست­گذاری اقتصادی، 13(25)، 60-29.
 12. نخلی، سید رضا؛ رفعت، منیره؛ بخشی دستجردی، رسول و رافعی، میثم (1398). تحلیل تعادل عمومی پویای تصادفی از اثرات تحریم‌های اقتصادی: شواهدی از بانک مرکزی ایران. Iranian Journal of Economic Studies، 9(1)، 70-35.
 13. نونژاد، مسعود و روشن قیاس، مهدی (1391). اثر رابطه مبادله و تلاطم آن بر رشد اقتصادی ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 12(46)، 200-183.
 14. یاوری، کاظم؛ ولی­بیگی، حسن؛ ابراهیمی، ایلناز و سحابی، بهرام (1397). تحلیل اثر سیاست­های تجاری و ارزی در ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. سیاست­گذاری اقتصادی، 10(19)، 88-53.
 15. منظور، داوود و تقی­پور، انوشیروان (1394). تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت: مورد مطالعه: ایران. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 23(75)، 44-7.
 16. Adolfson, M., Laséen, S., Lindé, J. & Villani, M. (2007). Bayesian Estimation of an Open Economy DSGE Model with Incomplete Pass–through. Journal of International Economics, 72, 481–511.
 17. Angelopoulos, K., Dimeli, S., Philippopoulos, A., & Vassilatos, V. (2010). Rent seeking competition from state coffers in Greece: A calibrated DSGE model. Bank of Greece Working Paper, 120,1-44.
 18. Balke, N.S., & Brown, S.P. (2018). Oil supply shocks and the US economy: An estimated DSGE model. Energy Policy, 116, 357-372.
 19. Blecker, R. & Ibarra, C.A. (2013). Trade liberalization and the balance of payments constraint with intermediate imports: The case of Mexico revisitedStructural Change and Economic Dynamics, 25(C), 33-47.
 20. Branson, W. H. (2013). Macroeconomic theory and policy. (Shakeri, A., Trans). Tehran: Ney. (Original work published 1979) (In Persian).
 21. Calvo, G. A. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. Journal of Monetary Economics, 12(3), 983-998.
 22. Cashin, P (1998). Terms of Trade Shocks and The Current Account. IMF Working Paper WP/98/177.
 23. Funke, M., Paetz, M. & Chen, Q. (2012). Market and non-market monetary policy tools in a calibrated DSGE model for mainland China. Quantitative Macroeconomics Working Papers, Hamburg University, Department of Economics.
 24. Das, D.K. (2016). Determinants of Current Account Balance in the Global Economy: A Dynamic Panel Analysis. Journal of Economic Structures, 5(8), 2-24.
 25. Dixit, A. K., & Stiglitz, J. E. (1977). Monopolistic competition and optimum product diversity. The American Economic Review, 67(3), 297-308.
 26. Eita, J. H., Manuel, V. & Naimhwaka, E. (2018). Macroeconomic Variables and Current Account Balance in Namibia. MPRA Paper No.
 27. Faraji, M., & Afshari, Z. (2015). Oil Price Shocks and Economic Fluctuations in Iran in Context of a New Keynesian Open Economy Model. Iranian Journal of Trade Studies19(76), 83-114 (In Persian).
 28. Filis, G., Degiannakis, S., & Floros, C.H. (2011). Dynamic correlation between Stock Market and Oil Prices: The Case of Oil-Importing and Oil-Exporting Countries. International Review of Financial Analysis, 20, 152-164.
 29. Fleming, J.M. (1962). Domestic Financial Policies under Fixed and under Floating Exchange Rates. Staff Papers (International Monetary Fund), 9, 369-380.
 30. Garshasbi A, Yusefi, M. (2016). Assessment of International Sanctions on Iranian Macroeconomic Variables. Journal of Economic Modeling Research, 7 (25), 129-182 (In Persian).
 31. Gelain, P., & Kulikov, D. (2009). An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model for Estonia. Working Paper Series, Eesti Pank Bank of Estonia.
 32. Grimes, A. (2006). A Smooth Ride: Terms of Trade, Volatility and GDP Growth. Journal of Asian Economics, 17, 583-600.
 33. Guerra-Salas, J., Kirchner, M., & Tranamil-Vidal, R. (2021). Search frictions and the business cycle in a small open economy DSGE model. Review of Economic Dynamics, 39, 258-279.
 34. Hosseini, M.A. (1382). Investigating the Foreign Term of Trade in Iran and Suitable Policies to Promote it. Tehran: Institute for Trade Studies and Research (In Persian).
 35. Kazerooni, A., Barghi Oskooee, M., Asgharpur, H., & Abolhasanbeigi, H. (2019). The Evaluation of the Impact of Volatility of Oil Revenue on the Relationship between Exchange Rate and Trade Balance of Iran: Non-Linear Approach. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi)54(1), 125-145 (In Persian).
 36. Khateri, Z., Njarzadeh, R., & Agheli-Kohnehshahri, L. (2021). The Impact of Economic Sanctions on Capital Account in Iran. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 18(3), 135-162 (In Persian).
 37. Krugman, P.R. & Obstfeld, M. (2003). International Economics: Theory and Policy. Addison Wesley.
 38. Lin, Y. (2021). Business Cycle Fluctuations in Taiwan: A Bayesian DSGE Analysis. Journal of Macroeconomics,70, 103349.
 39. Machlup, F. (1943). International Trade and the National Income Multiplier. Published by Philadelphia: The Blakiston Company.
 40. Manzoor D, Taghipour A. (2016). A dynamic stochastic general equilibrium model for an oil exporting and small open economy: the case of Iran. Quarterly Journal of Economic and Research Policies, 23 (75), 7-44 (In Persian).
 41. Melvin, M., & Norrbin, S.C., (2013). The Balance of Payments. International Money and Finance (Eighth Edition).
 42. Mohseni, R. (2021). An analysis of the factors affecting Iran’s current account balance: A comparative study. The Journal of Economic Policy13(25), 29-63 (In Persian).
 43. Mundell, R., (2012). U.S. and China in the World Economy: The Balance of Payments and the Balance of Power. Journal of Policy Modeling, 34, 525-528.
 44. Mundell, R.A. (1963). Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates. The Canadian Journal of Economics and Political Science, 29(4), 475-485.
 45. Nakhli, S. R., Rafat, M., Bakhshi Dastjerdi, R., & Rafei, M. (2020). A DSGE Analysis of the Effects of Economic Sanctions: Evidence from the Central Bank of Iran. Iranian Journal of Economic Studies9(1), 35-70 (In Persian).
 46. Nonejad, M., & Roshan Ghiyas, M. (2012). The effect of terms of trade and its volatility on economic growth in Iran. Economics Research12(46), 183-200 (In Persian).
 47. Shakri, A. (1387). Theories and Policies of Macroeconomics. Tehran: Pars Navisa Publications (In Persian).
 48. Shuetrim, G., & Thompson, C. (1999). The Implications of Uncertainty for Monetary Policy. Reserve Bank of Australia Research Discussion Paper, 10, 259-292.
 49. Tagavi, M., Khalili Iraqi, M., & Mehrabanfar, Z. (2012). The Effect of Capital, Intermediate and Consumption Goods on the Economic Growth of MENA Region. Economic Journal, 13(3&4), 65-76 (In Persian).
 50. Tahmasabi, B., Jafari-Samimi., A & Farjadi, G. (2014). Investigating the Effect of non-oil Export on the Real Exchange Rate in Iran. Financial Economics8(26), 53-76 (In Persian).
 51. Tavakolian, H., & Afzali Abarquyi, V. (2016). Macroeconomic Performance in Different Exchange Rate Regimes: An Estimated DSGE Approach. Economics Research16(61), 81-125 (In Persian).
 52. Tavakolian, H., & Ghiaie, H. (2019). Optimal Inflation Targeting in a Dual Exchange Rate Oil Economy. THEMA Working Paper No. 2019-09. THEMA (THéorieEconomique, Modélisation et Applications), Université de Cergy-Pontoise.
 53. Tavakolian, H., & Jalali Naeeni, A. (2017). Optimal and Discretionary Monetary and Exchange Policies in Iran: A DSGE Approach. Iranian Journal of Economic Research22(70), 33-98 (In Persian).
 54. Thang, N.T. & Hung Do, M. (2021). Impact of Economic Sanction and Counter-sanction on The Russian Federation’s Trade. Economic Analysis and Policy, 71, 267-278.
 55. Yavari, K., Valibeigi, H., Ebrahimi, I., & Sahabi, B. (2018). Analyzing Trade and Exchange Rate polices in Iran Using a DSGE Model. The Journal of Economic Policy,10(19), 53-88 (In Persian).
 56. Yousif, F.M.K. & Musa, A.M.A. (2018). The Determinants Factors of Balance of Payments: An Investigation from Sudan through the Period 1980-2016. Edelweiss Appli Sci Tech, 2, 41-45.