دوره و شماره: دوره 58، شماره 2 - شماره پیاپی 143، شهریور 1402، صفحه 185-357