نویسنده = حیدری، حسن
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-23

حسن حیدری؛ بهرام سنگین آبادی