دوره و شماره: دوره 32، شماره 2، پاییز 1376 (شماره 51 - پاییز و زمستان 76)