دوره و شماره: دوره 34، شماره 2، پاییز 1378 (شماره 55 - پاییز و زمستان 78)