عدم اطمینان، اطلاعات و یادگیری اجتماعی در بازار منصور خلیلی عراقی

نویسندگان

چکیده

هدف اساسی این مقاله، بررسی نظری آثار و تبعات عدم اطمینان و محدودیت اطلاعات در بازار بورس نسبت به قیمتهای آینده است. فرض شده است که اطلاعات یکپارچه و متمرکز نسبت به قیمتهای آینده وجود ندارد و خریداران در شرایط ریسک و عدم اطمینان بسر می برند و آنان برای پوشش دادن ریسک و عدم اطمینان، در جستجوی اطلاعات در چارچوب نظریه یادگیری اجتماعی هستند. در این مقاله نشان داده می شودکه چگونه در این حالت، قیمتها به صورت تابعی از باورها به دست می آیندکه این باورها پیشینه بازی و سیگنالهای شخصی را در خود دارند. این مطالعه نشان می دهدکه قیمتهـما با وارد شدن اطلاعات جدید و تغییربا ورها عوض می شوند.
فروشندگان، گروهی از افراد هستندکه سهام کافی در اختیار داشته، با تغییر باورها قیمتها را به نفع خود تحت تأثیر قرار می دهندکه نتیجهء آن پیدایش قیمتهای یک کاسه و منفک می باشد. در پایان مقاله، برخی از جوانب و یافته های نظری مورد بررسی تجربی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The main objective of this paper is to study theoretically the effects and consequences of uncertainty and restriction of information with regards to the future prices in the stock market. It has been assumed that there are no dispersed information prices and the buyers are in the state of risk and uncertainty. To cover the risk and uncertainty, one should pursue information data within the framework of theoty of social learning.
Efforts are made in this paper to display how the prices become a function of beliefs in this condition. These beliefs take roots inthe history and private signals. Also this study shows that the prices are changing with the inflow of new information and change of beliefs. Heance sellers, those who have sufficient shares in the stock market influence the prices with the change in the beliefs whose outcome is the creation of pooling prices and separating prices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Signals
  • Public beliefs
  • Public Information
  • Social Learning Hetros Kedastic Mode