آیا بازار سهام در اقتصاد ایران کانالی برای گذر سیاست پولی است؟

نویسندگان

چکیده

تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته به ویژه آمریکا نشان می دهد که بازار سهام نقش مهمی را در سازو کار سرایت سیاست پولی ایفا می کند موضوع مقاله حاضر نیز بررسی امکان ایفای این نقش توسط بازار سهام به عنوان کانالی مناسب برای سازو کار سرایت پولی در اقتصاد ایران است.با توجه به بکارگیری ابزارهای مستقیم سیاست پولی، متغیر شاخصی که نشان دهنده تغییرات سیاست پولی باشد، در اقتصاد ایران وجود ندارد. در نتیجه ارتباط بین تلاطم شرطی،واریانس شرطی بازده بازار سهام و تلاطم شرطی متغیرهای پولی(عرضه پول،1M) در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.تلاطم شرطی با استفاده از مدل واریانس ناهمسان شرطی خود رگرسیونی (ARCH) و واریانس ناهمسان شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) براورد می شوند.همچنین ارتباط بین تلاطم شرطی متغیرها با استفاده از یک مدل VAR دو متغیره بررسی aniاست. نتایج نشان می دهند که بازار سهام در اقتصاد کانالی برای سازوکار سرایت سیاست پولی نیست.
طبقه بندی JEL:E44،C22.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Macroeconomists have tended to focus on the question whether money (or monetary policy) has any effect on stock market price. This article addresses this question by examining the relationship (predictability) between conditional stock market volatility and conditional money supply volatility in Iran based on monthly data covering the period of April 1991- March 2002.
Conditional volatilities are estimated using the Autoregressive Conditional Hetroscedastic (ARCH) and Generalized ARCH (GARCH) models. Relationship (predictability) between the conditional volatility in stock market return and other variables are examined by estimating a two variable Vector Auto Regressive (V AR) model. The variables are including growth of stock market price index (TEPIX) as a measure of return in stock market, growth of money supply (M]), growth of credit supply to the private sector (CPS) and growth of exchange rate in the black market(ER). The results indicate that, stock market is not a transmission channel for
monetary policy in Iranian economy.
jEL Classification: EM, C22.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARCH (GARCH)
  • Conditional Volatility
  • Monetary Transmission Mechanism
  • Money Supply (M1)
  • Stock market
  • VAR