عوامل مؤثر بر کسری حساب جاری ایران

نویسندگان

چکیده

اتخاذ سیاست های مناسب برای کاهش کسری حساب جاری و بهبود وضعیت تراز پرداخت ها از ظلیف اصلی سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود.با این حال،ارتباط متقابل سیاست های مالی و ارزی بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است.بنابراین شناسایی این ارتباط ها و تأثیر و تأثر میان آنها، نحوه اتخاذ و تدوین سیاست های کلان اقتصادی را برای نیل به تعادل، در بخش خارجی تر شفاف تر می کند.
هدف مقاله حاضر نیز بررسیارتباط بلند مدت و کوتاه مدت عوامل مؤثر بر کسری حساب جاری ایران،طی سال های 80-1338 است. نتایج نشان می دهد که برای دوره زمانی 80-1338، اجرای سیست تنزل ارزش پول داخلی،بر کاهش کسری حساب جاری مؤثر نبوده است. از سوی دیگر، متغیر های کسری بودجه و رابطه مبادله ارتباط تنگاتنگی با کسری حساب جاری ایران دارند، به طوری که افزایش کسری بودجه دولت در سطح معنادار بالایی، باعث افزایش کسری بخش خارجی شده و بالعکس، شوک های مثبت رابطه مبادله،کسری حساب جاری را کاهش داده است.
طقه بندیJEL:F34,F33,P45.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Searching for policies to cut the current account deficit on one hand and improving the foreign balance of payments on the other, is one of the major tasks of every country's financial authorities. However, the interrelationships of trade, financial and exchange rate policies have made research in such fields cumbersome. Therefore, the knowledge of such bilateral relations paves the way for setting up macroeconomic policies in obtaining a well behaved foreign trade sector.
The purpose of this study is to evaluate the short run and the long run relationships of the factors affecting trade deficits during the period 1338-1380. The results indicate that there exists a long run interactive relation between the real budget deficit and the current account deficit. Secondly, implementing the devaluation of the home currency has not been a useful policy to. cut the current account deficit. Also the terms of trade deterioration, i. e., a decrease in the ratio of the index of the export prices to import prices, has increased exports and improved the current account trade balance and in case of the presence of trade deficit, has
lowered it.
JEL Classification: P45, F33, F34.

کلیدواژه‌ها [English]

  • budget deficit
  • Co- Integration
  • Current Account Deficit
  • Real Exchange Rate