نقش بهره‎وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران (1376تا1382)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش بهره‎وری در تعیین دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران می باشد، برای این منظور مدل چانه زنی دستمزد را در زیر بخش‎های صنعت (کارگاه‎های بزرگ) با استفاده از چهارچوب داده‎های تلفیقی و روش اثرات ثابت در فاصله سال‎های 1376تا1382 تخمین‎زده‎ایم. نتایج به‎دست آمده حاکی از آن است که هر دو متغییر توضیحی مدل یعنی بهره‎وری و دستمزد جایگزین تاثیری مثبت برسطح دستمزدها دارند. با این وجود، پایین بودن کشش بهره‎وری نسبت به کشش دستمزدجایگزین نشان دهنده این است که در تعیین سطح دستمزدها دربخش صنعت بیش ازآنکه ویژگی‎های نیروی کار عامل تعیین کننده باشد، شرایط بازار کارتاثیرگذار می باشد.
طبقه‎بندی JEl : .E24, J2, J3, J5

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The main objective of this study is to investigate the role of labor productivity in wage setting in the manufacturing sector of Iran. For this purpose, the wage bargaining model has been estimated in the manufacturing sub-sectors(mainly large firms) by applying panel data method with fixed effect over 1998-2003.The results indicate that both explanatory variables-labor productivity and substitute wage rate- have positive impact on the wage rate, but the coefficient of labor productivity is smaller than the substitute wage coefficient, this implies that in the manufacturing sector of Iran, the substitute wage rate has more influence on the wage rate determination than the labor productivity.
JEL Classification : E24, J2, J3, J5

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bargaining Model – Manufacturing
  • panel data
  • Wage – Productivity