بررسی هم‌زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات در

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

چکیده

در بررسی هم‌زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری (VAR)، وجود اثر اهرمی براساس داده‌های شاخص کل بازار سهام تهران، رد نشده است. به‎عبارت دیگر، کاهش بازده موجب افزایش نوسانات شده است. نتایج بررسی بازخورد نوسانات نشان می‌دهد که نوسانات پیش‌بینی نشده اثر منفی بر بازده سهام داشته، درحالی‌که برخلاف نظریة بازخورد نوسانات، نوسانات پیش‌بینی شده با بازده سهام ارتباط مستقیم نداشته است.
طبقه بندیJEL:.G10, C32, C13

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Concerning simultaneous leverage effect and volatility feedback in Tehran Stock Exchange, using daily total market index, we found that the leverage effect has been present in TSE. Regarding the volatility feedback, although unanticipated volatility has negative effect on the stock returns, however, contrary & volatility feed back theory the anticipated volatility has no direct effect on the stock returns.
JEL Classification: C13, C32, G10

کلیدواژه‌ها [English]

  • Latent VAR model
  • Leverage Effect
  • Tehran Stock Exchange
  • Volatility Feedback