تفاوت دستمزدهای دولتی و خصوصی در کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر مبنای نظریة دستمزد کارایی

نویسنده

عضوهیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

طی سالهای اخیر، نظریة دستمزد کارایی برای تبیین تفاوت دستمزدها و وجود بی‌کاری غیرارادی گسترش زیادی یافته است. این نظریه از جنبه‌های مختلفی به بررسی وجود تفاوت‌های قابل توجه در دستمزدها می‌پردازد. در این مقاله، بر اساس این نظریه‌ها، به بررسی تفاوت دستمزدها در کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر حسب بخش‌های دولتی و خصوصی می‌پردازیم. داده‌های مورد استفاده در این مقاله برای دوره 77-1374 می‌شوند که شامل کارگاه‌های صنعتی با ده نفر کارکن به بالا بر حسب کدهای دو رقمی‌اند. در این‌جا از براورد معادلة دستمزد استفاده شده است که در آن نقش عوامل مختلف مانند سطح آموزش، مهارت، سابقه و هم‌چنین نوع مالکیت کارگاه در نظر گرفته شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهند که اولاً تفاوتهای معناداری بین دستمزدهای بخش دولتی و خصوصی وجود دارند و ثانیاً این تفاوت‌ها صرفاً ناشی از کارایی یا بهره‌وری و تأثیر عواملی از قبیل تحصیلات، سابقه، مهارت، اندازة بنگاه و ... نیستند، بلکه با حذف اثرات چنین متغیرهایی، هنوز تفاوت دستمزدها معنادار است.
طبقه‌بندی JEL: J31

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The efficiency wage theory has been developed to explain differential wages and involuntary unemployment. In this paper considers differential wages in the public and private Large Manufacturing Establishment (LME) for period 1374-1377. To estimate wage equation we use education, expert, experience, and ownership as explanatory variables. The results show that: (a) there is a significant difference between wages in public and private sectors, (b) differences in wage are due to not only differences in education, expert, experience, firms size and ownership, but also when we eliminate the effects of above variables, the differences in wages have remained significant yet.
JEL Classification: J31

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive wage
  • differential wages – public
  • efficiency wage
  • Private