بررسی ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل‌های GARCH و حالت – فضا (1382-1340)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد توسعة اقتصادی و برنامه‌ریزی، از دانشگاه تهران

چکیده

تورم، از جمله پدیده‎های مضر اقتصادی است، که اثرات زیان‌باری برکل اقتصاد یک کشور بر جای می‌گذارد. اما اکثر اقتصاددانان، معتقدند که عمده‎ترین زیان‎های ناشی از تورم، از طریق ایجاد نااطمینانی تورمی است. نااطمینانی تورمی، از طریق اثرهای ex-ante و ex-post، بر روی متغیرهای حقیقی تأثیر گذاشته و از این راه زیان‎های زیادی بر کل اقتصاد بر جای می‎گذارد. بنابراین، تعیین ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در یک کشور، می‎تواند در اتخاذ سیاست‎های درست و جلوگیری از به وجود آمدن زیان‎های ناشی از تورم مفید باشد.
در این تحقیق، اندازه‎گیری نااطمینانی تورمی در ایران و هم‌چنین تعیین ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت، و بلند مدت هدف‌های اصلی بوده‌اند.
نتایج نشان می‎دهند که ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران درکوتاه مدت ارتباط مثبت است، اما در بلند مدت، هیچ ارتباطی با هم ندارند. هم‌چنین، در کوتاه مدت، شوک‌های تورمی منفی، کم‌تر از شوک‌های تورمی مثبت، بر روی نااطمینانی تأثیر داشته‌اند. یعنی، حالت عدم تقارن داشته‌ است. نااطمینانی تورمی کوتاه مدت، از طریق مدل‌های GARCH و نااطمینانی بلند مدت، بوسیلة مدل حالت- فضا محاسبه شده‌اند.
طبقه‌بندی JEL : E31.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Many economists believe that the main channel that inflation makes its harmful impacts on economy is the inflation uncertainty. Inflation uncertainty by its ex-ante and ex-post effects influences the economic agent's real activities and hence causes serious costs on economy.
Thus, determining the relationship between inflation and inflation uncertainty can help the policy makers to make appropriate decisions and prevent economy from bearing such costs.
In this study our main goals were: first, measuring the inflation uncertainty, second determining the relationship between inflation and inflation uncertainty both in short and long run.
The results show that the relationship between these variables in short run is positive. But in the long run there is no relationship. Also in the short run, negative inflation shocks have less effect on inflation uncertainty, comparing with positive ones.
JEL Classification: E31

کلیدواژه‌ها [English]

  • GARCH
  • MDH
  • Return
  • SIAH
  • volatiliry
  • volvmer