اثر آموزش بر درآمد افراد شهری در ایران با استفاده از روش مدل‌های چندسطحی در سال 1382

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

روش تحلیل چند سطحی از روش‌هایی است که با در نظر گرفتن ساختار سلسله مراتبی داده‌ها و قرار دادن آن‌ها در سطوح تحلیل مختلف، برای بر طرف‌کردن مشکلات ناشی از کاربرد روش‌های کلاسیک به‌کار می‌رود. در این مقاله، ابتدا با ترسیم منحنی‌های "سن- درامد" شاغلان مناطق شهری ایران در سال 1382، تأثیر آموزش بر درامد افراد در مقاطع تحصیلی مختلف، نشان داده می شود. سپس، با کار برد روش چند سطحی، ارتباط بین آموزش، تجربه‌ و درامد افراد بررسی و ساختار سلسله مراتبی داده‌های مورد استفاده و هم‌چنین، وضعیت ضرایب تخمینی الگو در روش چند سطحی، نشان داده می‌شوند. به علاوه تأثیر جنسیت افراد بر درامد آن‌ها با استفاده از همین روش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
طبقه‎بندی JEL: C39, D33

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This research examines the relationship between educational attainment and earnings in the context of human capital theory in the urban regions of Iran in(2003-2004). using a sample of 12636 male and female workers clustered within 28 provinces, multilevel statistical techniques was employed to evalute the contribution of education to earnings. Applying a multilevel method of analysis for investigating of the above relationship is the advantages of this paper.
The multilevel analysis showed that data used are affected(a little) by a hierarchical of clustered, and the relationship between human capital variables and earnings varies(a little) across the proviences.By treating individual province as a second level units of analysis, it has been shown that the rate of the differences in the earnings can be attributed to the provinces in which individuals are working.
According this study,in the Iranian urban area, the levels of education, the experience in terms of years and gender of employees is significantly associated with their earnings.
JEL Classification: C39, D33.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Capital – Education
  • Mincer's Earning Function
  • Multilevel Model
  • Personal Income