تبیین نقش عوامل موثر بر جلب سرمایة مستقیم خارجی در ایران

نویسندگان

1 استاد دانشکدة اقتصاد – دانشگاه تهران

2 کارشناس اقتصادی

چکیده

در مقالة حاضر هدف‎، شناسایی عوامل موثر بر جریان سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی و نشان دادن جایگاه ایران در این مقوله است. پس از شناسایی عوامل موثر بر جلب سرمایه‌های خارجی، تاثیر برخی از متغیرهای مهم بر جریان ورودی FDI به کشور‎، با استفاده از مدل Bajo-simo ، از روش ARDL و داده‌های سال‌های 1380ـ1353 بررسی شده است. نتایج مدل که شامل 3 خروجی است، نشان می‌دهند که طی این دوره، در کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ تورم (که بیان‎گر عدم کارامدی سیاست‌های اتخاذی دولت در کشوراست) به عنوان عاملی منفی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عمل کرده است. هم‌چنین افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش موجودی سرمایه و افزایش درجة باز بودن اقتصادی که به معنای کاهش موانع تعرفه‌ای در کشور است، باعث افزایش جریان ورودی FDI به کشور می‎شود. همچنین افزایش نرخ بهره و نرخ ارز نیز تاثیر منفی بر ورودی FDI به کشور داشته نتیجة بررسی نشان داد که تغییرات نرخ دستمزد تاثیری بر ورودی FDI نداشته است.
نتایج براورد مدل پویا نیز وجود رابطة بلندمدت بین متغیرهای ذکر شده و ورودی سرمایة مستقیم خارجی را تایید می‌کند. مدل ECM نیز حاکی از آن است که با وارد شدن یک شوک به هر یک از متغیرهای توضیحی مدل، حدود 5/2 تا 3 سال طول می‌کشد که جریان ورودی FDI، به سطح تعادلی خویش باز گردد.
طبقه‌بندی JEL: F21, F23 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this paper we try to determine the set of factors which affect on foreign direct investment flow and to show the conditions in attracting FDI in Iran.
While the major factors are determined, we try to estimate and measure the significant of the important factors that effect on FDI inflow to Iran by using the Bajio-Simon model(1996) and ARDL method during the period of 1353-1380 .
The three set of result show that during the period of study both in short run and long run, inflation rate that in general implies the ineffectiveness of economic policy has negative impact in absorbing FDI, Further more, increasing in GDP ,capital stock and degree of openness in economy that means the reduction of tariff barriers in the country ,have the positive effects on FDI flow to Iran. Also increase in interest rate and exchange rate will have a negative effect on FDI flow to the country. The result of survey also shows that the wage level doesn’t have any effect on FDI inflow. Moreover,
The result of dynamic model confirms the long run relationship between explanatory variables and FDI. The ECM model also implies that any shocks imposed to each of independent variables of the model may continue to 2.5-3 years are need for FDI to return to its long –term trend .
JEL classification: F21, F23

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate
  • Foreign direct investment
  • Foreign Portfolio Investment – Inflation
  • Gross Domestic Product
  • interest rate
  • long term
  • Openness of Economy
  • Short Term