تحلیل اثرات تقویمی در نوسانات قیمت برخی از کالاهای اساسی (مطالعة موردی: داده‎های فصلی قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ)

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

تقویم, اثر تعیین‌کننده‌ای بر شکل‌گیری رفتار متغیرهای اقتصادی دارد. در ایران دو نوع روز شمار قمری و شمسی به‎طور رسمی پذیرفته شده‎اند. هر یک از این تقویم‎ها به نوبة خود دارای اثر تعیین‌کننده‌ای بر سطح متغیرهای اقتصادی اند. هدف این پژوهش ارائة الگوی سری زمانی فصلی به روش باکس و جنکینز با در نظر گرفتن اثرات تقویمی, برای پیش بینی سطح قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ در مناطق شهری (مورد خاص شهر تهران) است. داده‌های مورد استفاده, مقدار هر یک از متغیرهای یاد شده برای دوره 1369:01 تا 1384:02 و نیز برخی از متغیرهای مجازی مربوط به ماه‎های شمسی و قمری است. برای تعیین مرتبة انباشتگی فرایندهای مورد مطالعه, از تکنیک آزمون فرضیة بیولیو و میران (1993) استفاده شده است. هیچ یک از متغیرها نامانا نبوده و اثرات تقویمی بعضی از ماه‎های شمسی و قمری‎ اختلاف معنی‌داری از صفر دارند. این تحقیق در چارچوب تحلیلی به کار گرفته شده, اولین تحقیقی است که در کشور برای داده‌های ماهیانه صورت می‌گیرد.
طبقه‌بندی JEL: C49, C53.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Calendar has remarkable effectes on the formation of economic activities. In Iran both lunar and solar calendars have been accepted. Each of these calendars has considerable effects on the economic activities in turn. To consider the calendar effects, this paper aims at providing a time series model in the framework of Box and Jenkins approach for the prediction of red meat, chicken and eggs prices in the urban areas of Iran. The utilized data consist of the monthly time series of the variables and some dummy variables to considering the calendar effects. In the recognition of the integration order of studied variables, the technique of beaulien and Miron (1993) is employed. None of the considered variables were nonstationary, but some of calendar effects were significant.
JEL Classification: C53, C49

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calendar effects
  • SARIMA
  • Seasonal Unit Roots