کاربرد ارزش در معرض ریسک (VaR) در تشکیل سبد سهام بهینه‎ی در بورس اوراق بهادارتهران

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 مؤسسه‎ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

این پژوهش، به دنبال استفاده از ارزش در معرض ریسک، به عنوان یک معیار اندازه‎گیری ریسک در تشکیل سبد سهام بهینه در بازار بورس تهران است.در این پژوهش ارزش در معرض ریسک محاسبه شده به روش پارامتریک با استفاده از بازده‎های 15 روزه‎ی 100 شرکت از تاریخ 1/1/1380 تا تاریخ 1/9/1386، به عنوان یک محدودیت به مدل سبد سهام مارکویتز، اضافه شده است. با تغییر پارامتر‌های ارزش در معرض ریسک مورد قبول سرمایه‌گذار و درصد اطمینان مورد قبول او، سبد‎های بهینة مختلفی تشکیل شده‎اند. نتایج نشان می‌دهد که افزودن محدودیت ارزش در معرض ریسک به مدل مارکویتز، ممکن است مرز کارا را محدود کرده، آن‎را به یک نقطه تبدیل کند و یا از بین ببرد. نکات قابل توجه در این مقاله، در مقایسه با پژوهش‎های مشابه دیگر، استفاده از اعتبارسنجی بازخورد به شکلی نوین و مطالعة موردی بازار بورس تهران است.
طبقه‎بندی JEL: G11, G32

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum Portfolio Selection Using Value at Risk in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • ebrahim abasi 1
  • Babak Teimurpur 2
  • Manuchehr Barjesteh Maleki
چکیده [English]

This research aims to use VaR as a risk measure to find the optimum portfolio in Tehran Stock exchange. In this research VaR which is calculated with parametric method by using the 15 daily returns of 100 companies from March 21, 2001 to November 22, 2007 was added to the Markowitz model of portfolio optimization as additional constraint. by changing the accepted VaR and accepted confidence level, various portfolios designed. Finally the findings indicate that adding VaR constraint to the Morkowitz model may limit the efficient frontier, change it to a point or eliminate it completely.this research differes from comparable research in using the backtesting in a novel way and case study of Tehran Stock Exchange.
JEL Classification: G11, G3

کلیدواژه‌ها [English]

  • efficient frontier
  • Optimum Portfolio
  • Value at Risk
  • Variance