پیش بینی پویای قیمت نفت خام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و با به‎کارگیری ذخیره سازی‎های نفتی کشورهای OECD

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نفت به‎عنوان بزرگ‎ترین منبع تأمین انرژی در جهان و به‎دلیل نقش آن در اقتصاد کشورهای تولید کننده، حائز اهمیت بسیار است. لذا شناخت پارامترهای مختلف تأثیر‎گذار بر بازار نفت برای این کشورها، ضروری به نظر می رسد. در این راستا، این تحقیق به پیش بینی قیمت به‎عنوان یک متغیر مهم از بازار جهانی نفت، با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی و نیز روش اقتصادسنجی ARIMA می پردازد. لازم به ذکر است که این پیش‎بینی‎ها به‎صورت پویا انجام شده اند. از یک سو نتایج پیش بینی های یک گام به جلو تا ده گام به جلو با استفاده از روش شبکه های عصبی در مقایسه با روش ARIMA، حاکی از خطای کم‎تر روش شبکه های عصبی است و از سوی دیگر نتایج پیش بینی های شبکه‎های عصبی نشان می دهد که با اضافه کردن ذخیره سازی های کشورهای OECD به‎عنوان یک ورودی دیگر در مدل و انجام یک پیش بینی دو متغیره (برای اولین بار در ایران)، خطای پیش بینی های قیمت نفت کاهش می‎یابد.
طبقه بندی JEL:C02, Q40, Q41, C22, C45

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting of Crude Oil Prices Using Neural Networks and OECD Inventories

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Pourkazemi
  • Mohammad Bagher Asadi
چکیده [English]

On one hand, oil is the greatest energy resource in the world and, on the other hand, because of the role of oil revenue in the economic of oil producer countries, such as Iran,it is vital for these countries. So it is necessary to recognize different affective parameters on oil market for these countries. In this research, we try to forecast oil price as an important variable in world wide oil market by using neural networks and ARIMA model. The results of dynamic forecasts have shown that in all cases neural network has better results than ARIMA model. In addition, the results of this research have shown that by use of OECD inventories as an added input in model and doing a bivariate forecasting (for the first time in Iran) the error of oil prices forecasts will reduce.
JEL Classification: C02, Q40, Q41, C22, C45

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARIMA
  • crude oil price
  • forecasting
  • inventories
  • neural networks