بررسی کارایی فنی شعب بانک سامان و عوامل تأثیرگذار بر آن

نویسندگان

1 استاد دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

مقاله‌ی حاضر به ‎اندازه‎گیری کارایی فنی 12 شعبه‎ی منتخب بانک سامان در مقاطع سه ماهه‌ی سال‎های 88-1387، با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‎ها و هم‎چنین بررسی چهار عامل تأثیرگذار بر آن، شامل ترکیب جنسیت پرسنل شعبه، نسبت دارایی ثابت به کل دارایی‎ها، سابقه‎ی فعالیت شعبه و موقعیت اقتصادی شهری که شعبه در آن واقع شده است می‎پردازد. نتایج حاصل از بررسی نشان می‎دهد که فرضیه‌ی اصلی تحقیق مبنی بر این که، شعب بانک سامان امکان افزایش محصول خود را با سطح نهاده‎های موجود دارند، یعنی امکان افزایش کارایی فنی وجود دارد، رد نمی‎شود. بنابراین در فرایند بررسی، شعب کارا از ناکارا تمیز داده شده و میزان کارایی برای هر کدام از شعب محاسبه شده است. متوسط کارایی فنی 12 شعبه بانک سامان در طول دوره‎ی مورد بررسی برابر 70% اندازه‎گیری می‎شود. نتایج نشان می‎دهد که افزایش نسبت دارایی ثابت به کل دارایی‎های آن و هم‎چنین توسعه یافتگی اقتصادی شهرها بر عملکرد شعبه تأثیر مثبت دارد، با این توضیح که اثر مثبت نسبت دارایی‎های ثابت به کل دارایی‎های یک شعبه بر کارایی آن کاهنده است. علاوه بر این، افزایش به کارگیری نیروی انسانی مرد در شعب سبب کاهش کارایی فنی آن خواهد شد و ضمناً افزایش سابقه فعالیت شعبه به تنهایی اثر مثبت بر کارایی شعب نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical Efficiency of SAMAN BANK Branches and Determinant Factors

نویسندگان [English]

  • Hamid Abrishami 1
  • mohsen mehrara 2
  • Sara Safa Motlagh 3
چکیده [English]

This paper studies the technical efficiency of 12 branches of Saman Bank over the period 1387-88, relating it to the composition of staff by sex, the ratio of fixed assets to total assets, the age of the branches and the geographic ranking in development indicators of the city where the branch is located in. Data Envelopment Analysis is used to determine the efficiency of branches. The average level of technical inefficiency of these branches is found to be 0.7. The results show a positive relationship between the efficiency and the ratio of fixed assets to total assets, but the second variable is found to have decreasing impact as the absolute value of the variable rises. The study also finds a negative relationship between the efficiency and the ratio of male employees and a positive relationship between efficiency and the value of development indicators of the city the branch is located in.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • determinant factors on efficiency
  • Saman Bank
  • Technical efficiency