بررسی رابطه‎ی میان ساختار بازار و سودآوری در صنایع کارخانه‎ای ایران

نویسندگان

1 استادیار بخش اقتصاد، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بخش اقتصاد، دانشگاه شیراز

چکیده

این مطالعه به بررسی رابطه‎ی ساختار بازار با سودآوری در صنایع کارخانه‎ای ایران می‎پردازد. در این مطالعه داده‎های خام طرح جامع آمارگیری کارگاه‎های صنعتی ایران در این صنایع بر اساس طبقه بندی بین المللی استاندارد صنایع ISIC)) در سطح کدهای چهار رقمی مورد استفاده قرار گرفته است. روش برآورد (بر اساس نتایج آزمون‎های تشخیصی)، پانل با اثرات ثابت مقطعی انتخاب شده است. در این مطالعه اعتبار دیدگاه ساختارگرایان در این گروه از صنایع مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتایج حاصل از برآورد مدل تأیید شده است. نتایج به‎دست آمده از برآورد مدل حاکی از آن است که بیش‎تر متغیرهای ساختاری دارای اثر معنی داری بر میزان متوسط سودآوری در این صنایع می‎باشند. هم‎چنین نتایج نشان می‎دهد شاخص نسبت صادرات به فروش اثر معنی داری بر میزان متوسط سودآوری بنگاه‎ها در این صنایع ندارد.
طبقه بندی JEL: L11, L60, L21, D42, C33

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Relationship between Market Structure and Profitability; The Case of Iranian Manufacturing Industries

نویسندگان [English]

  • Ahmad Sadraei Javaheri 1
  • Saeideh Pournemati 2
چکیده [English]

This study investigates the relationship between market structure and profitability in the Iranian manufacturing industries. In this study, raw data based on international standard industrial classification (at four digit code) has been used. Fixed effects panel estimation method (based on diagnostic test results) has been chosen for empirical investigation. The result of the study confirms the validity of structural approach. The results indicate that most of structural variables have significant effect on the average rate of profitability in the selected industries. The results also show the fact that export sale ratio has no significant effect on the average rate of profitability of firms in the selected industries.
JEL Classification: L11, L60, L21, D42, C33

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manufacturing Industries
  • Market Structure
  • Monopoly
  • Panel Model
  • Profitability