عوامل مؤثر بر انتخاب کانال صادراتی فرش دستباف از منظر اقتصاد هزینه‎ی مبادله

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی، پژوهشکده‎ی مطالعات توسعه، گروه سنجش و بهبود محیط کسب و کار

چکیده

تصمیم ساختن یا خریدن یکی از مهمترین تصمیمات مدیران است. اقتصاد هزینه مبادله، به عنوان یکی از رویکردهای تأثیرگذار اقتصادی به نظریه بنگاه، تلاش می‌کند چارچوبی نظری برای این تصمیم‌گیری ارائه کند. از منظر اقتصاد هزینه مبادله هر چه دارایی به کاربری خاص محدودتر شود، عدم اطمینان رفتاری بیشتر باشد و تکرار مبادلات زیادتر شود، احتمال اینکه بنگاه‌ها به جای تصمیم به خرید، تصمیم به ساخت بگیرند، افزایش می‌یابد. البته در صورتی این پیش‌بینی نظری به مدیران قابل توصیه است که داده‌های تجربی از آن حمایت کنند. هدف از این مقاله ارزیابی تجربی فرضیه‌های اقتصاد هزینه مبادله با استفاده از داده‌هایی است که در مورد تصمیم‌گیری صادرکنندگان فرش دستباف به روش پیمایش گردآوری شده است. نتایج این مقاله پیش‌بینی‌های نظریه را در مورد اختصاصی بودن دارایی‌های بنگاه تأیید می-کند، ولی اثر مورد انتظارِ عدم اطمینان رفتاری و تکرار مبادلات بر صادرات را تأیید نمی‌کند.
طبقه‌بندی JEL: D2، C35، B21، L2

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influential Factors of the Export of Hand-woven Carpet from Transaction Cost Economics Perspective

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Mahdavi 1
  • ali nasiri aghdam 2
چکیده [English]

Make or buy decision is one of the main areas of decision making for managers. Transaction cost economics (TCE), as an influential economic approach to the theory of the firm, tries to put forward a theoretical framework for this important decision. From TCE perspective, the greater the asset specificity, the more the behavioral uncertainty and the more the transaction frequency, the more will be the probability for the firm to decide on make rather than buy. Of course, this theoretical prediction is recommendable to managers only if empirical data supports it. The purpose of this paper is the empirical evaluation of TCE's hypotheses by employing data about the decision making of exporters of hand-woven carpets, collected through survey. The results confirm the theory's prediction about the asset specificity of the firm but do not confirm the expected effects of behavioral uncertainty and frequency of transactions on exports.
JEL Classification: L2, B21, C32, D2

کلیدواژه‌ها [English]

  • and Discrete Dependent Variable Models
  • Export Channel
  • Hand-Woven Carpet
  • Make or Buy Decision
  • Oliver Williamson
  • Outsourcing
  • Transaction cost economics