آزمون وجود مخاطره‎ی اخلاقی در بازار بیمه‎ی اتومبیل ایران: مطالعه‎ی موردی شرکت سهامی بیمه‎ی ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده‎ی بیمه‎ی اکو، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد آکچوئرال، دانشکده‎ی بیمه اکو، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تقاضای بیمه ممکن است موجب شود بیمه شونده بیش از مقدار پیش‎بینی شده بر شرکت بیمه‎ی خسارت وارد کند و هزینه‎های شرکت را افزایش دهد. چنان‎چه پس از تقاضای خدمات بیمه‎ای، نرخ خسارت شرکت بیمه به دلیل رفتار مصرف کننده، افزایش یابد، مخاطره‎ی اخلاقی رخ داده است.
درمطالعه‎ی حاضر ابتدا ادبیات مخاطره‎ی اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته و سپس وجود مخاطره‎ی اخلاقی در بازار بیمه‎ی اتومبیل شرکت سهامی بیمه‎ی ایران به عنوان یک مطالعه‎ی موردی ارائه شده است. در این مقاله به روش ناپارامتری، وجود مخاطره‎ی اخلاقی در بازار بیمه‎ی اتومبیل ایران آزمون شده است.
روش مورد استفاده به منظورآزمون وجود مخاطره‎ی اخلاقی در مقاله ،بررسی رابطه‎ی بین ارزش اتومبیل‎های بیمه شده وخرید بیمه‎ی بدنه اتومبیل می‎باشد. چنان‎چه نسبت اتومبیل‎های با ارزش پایین در دهک‎های ارزشی زیرین در میان خریداران بیمه‎ی بدنه زیاد باشد، فرضیه‎ی عدم وجود مخاطره‎ی اخلاقی رد می‎شود. طبق یافته‎های تحقیق، فرضیه‎ی مقاله مبنی بر عدم وجود پدیده‎ی مخاطره‎ی اخلاقی در بازار بیمه‎ی اتومبیل رد شده است. به عبارت دیگر در بازار بیمه‎ی اتومبیل ایران درصد بالایی از بیمه‎گذاران اتومبیل‎های کم قیمت، بیمه‎ی بدنه‎ی اتومبیل خریداری کرده‎اند، که این موضوع فرضیه‎ی عدم وجود مخاطره‎ی اخلاقی را رد می‎کند.
طبقه‎بندی G22, D82, D41 :JEL

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tests for the Presence of Moral Hazard in Iranian Car Insurance Market (The case of Iran Insurance Company)

نویسندگان [English]

  • Ghadir Mahdavi 1
  • maryam rostamian 2
چکیده [English]

The purchase of insurance may cause the insureds to increase the costs of insurance companies, compared to their estimation of costs. If after the demand of insurance services, the loss ratio of insurance companies increases because of consumer behavior, moral hazard will be evident.
In this paper, after introducing the literature, the presence of moral hazard in Iran Insurance Company is tested via a non-parametric method.
We assess the relationship between the value of cars and purchase of collision insurance in order to test for existence of moral hazard. If the percentage of low value cars in bottom quantiles among purchasers of collision insurance is high, the hypothesis of non-existence of moral hazard is rejected. Our study shows the hypothesis of non-existence of moral hazard is rejected. In other words, a considerable fraction of low value car owners purchased collision insurance. We conclude that there exists moral hazard phenomenon in Iranian car insurance market.
JEL Classifications: G22, D82, D41

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric information
  • Collision insurance
  • Moral hazard
  • Non-Parametric Analysis
  • quantiles