تعیین اولویت پدیده ها با استفاده از خواص بردار و مقدار آیگن

نویسنده

چکیده

مقاله زیر کاربردی از سلسله مقالات و تحقیقات مربوط به محاسبات مقدار آیگن
( (Eigenvalueو بردار آیگن (Eigenvector) جهت پیش بینی و کنترل پدیده هاست که در آن یک مسأله به صورت ساختار سلسله مراتبی ( Hierarchies ) نظام دار یا سیستماتیک تعریف و بر مبنای پروسه خاص آن ( Hierarchi ) تحلیل می گردد.این روش ، تأکید بیشتری به« مجموعه » به صورت یک کل و ساختار آن تا نقشی که اجزای آن ایفا می کنند، دارد. بررسی و ارزیابی هر یک از سطوح سیستم ، از مقایسه دو بدوی اهمیت یا برتری عناصر برای مقایسه دهی وزنی عوامل در هر سطح و استحصال محتمل ترین نتیجه و سپس تعیین بهترین یا با اهمیت ترین سناریو از ترکیب احتمال نسبی عوامل مختلف در سطوح مختلف سیستم به ثمر می رسد.
در این پروسه با استفاده از روش دلفی (Delphi) و افراد خبره برای نظر خواهی ( به خصوص در مواقعی که دسترسی به آمار و ارقام مدرن کمتر وجود دارد ) ، به منظور حصول به یک فرآیند سازگار یا اطلاعات معتبری از رویدادها و شاخصهای مورد بحث ، و سپس بااستفاده از طریق تحلیل حساسیت ، تفاوتهای پیش بینی شده یا عدم سازگاری برای بررسی چگونگی قضاوتها ( قضاوتهای ناهمگون افراد ) محاسبه و تست می شوند.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-