دوره و شماره: دوره 31، شماره 48، پاییز 1373، صفحه 1-114 (شماره 48 - سردبیر دکتر فرهندی)