مؤلفه‌‌‌های مؤثر در تحصیلات بیش‌از‌اندازه و بازده آن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

در چند دهۀ اخیر عرضۀ نیروی کار تحصیل‌کرده به بازار کار افزایش یافته که سبب پدیدارشدن تحصیلات بیش‌از‌اندازه شده است. تحصیلات بیش‌از‌اندازه بالقوه پدیده‌ای هزینه‌بر برای اقتصاد محسوب می‌شود و این ضرورت بررسی این موضوع را نمایان می‌کند. در این مقاله سعی شده است با روش میانگین تطابق تحقق‌یافته(RM)، به کمک کدهای طبقه‌‌‌‌بندی مشاغل (ISCO) و با استفاده از داده‌‌‌‌های ویژگی‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی خانوار سال 1382 و مدل لاجیت، معادلات مینسر و ORU  به بررسی عوامل مؤثر در‌‌‌ تحصیلات بیش ‌‌‌از اندازه، کمتر‌از‌اندازه و بازده سال‌های تحصیل، تحصیلات بیش‌از‌اندازه و کمتر‌از‌اندازه بپردازیم. نتایج تحقیق با استفاده از مدل مینسر نشان‌دهندۀ نرخ بازده 5/8 درصد به ازای هر سال آموزش است. همچنین، بازده تحصیلات به‌‌‌‌اندازه در مدل ORU 5/11 درصد؛ بازده هر سال تحصیلات بیش‌از‌اندازه برابر با 9/9 درصد و بازده هر سال تحصیلات کمتر‌از‌اندازه منفی 5/3 درصد به دست می‌‌‌‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Overeducation Factors and Its Return in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ebrahimi 1
  • Ali Akbar Gholizdeh 2
  • Amir Hossein AliPoor 3
1 Associate Professor, University of Bu-Ali Sina
2 Assistant Professor, Department of Economics, University of Bu-Ali Sina
3 Master of Art, Department of Economics, University of Bu-Ali Sina
چکیده [English]

In the recent decade, supply of labour force has increased which may causes the
overeducation. Overeducation is potentially costly for any economy. In this study,
we examine the effective factors on overeducation, undereducation and returns of
years of schooling, by using the mean realized match method, over ISCO
classification data from household socio-economic survey in year 2003 using
Logit,Mincer and ORU model. We found that in the mincer model returns of every
years of education is equal to 8.5% and in ORU model Retuns of required education
11.5%, returns of overeducation 9.9% and also retuns of undereducation is -3.55%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overeducation
  • Undereducation
  • Returns of education
  • Mincer model
  • ORU model