بررسی ارتباط بین نوسان‌های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید بخش صنعت با بازده بازار سهام در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی آزاد، واحد علوم و تحقیقات اصفهان

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه شیراز

چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة بین نوسان­های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف­کننده، تولید بخش صنعت و بازده بازار سهام در ایران است. برای این منظور با استفاده از داده­های فصلی مربوط به دورة زمانی 1378-1390 و با استفاده از یک الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده1 (ARDL) رابطة بین نوسان­های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف­کننده، تولید بخش صنعت و بازده بازار سهام در کوتاه­مدت و بلندمدت مطالعه شده است. نتایج پژوهش وجود رابطة تعادلی کوتاه­مدت را تأیید می­کند اما نتایج در بلندمدت معنادار نیست.
طبقه­بندی  JEL: C19, C430, E200, E4401. Auto Regressive Distributed Method

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Crude Oil Volatility, CPI and industrial Production with Stock Market Return

نویسندگان [English]

  • Abdollah Khani 1
  • Zohre Karimi 2
  • Leila karimi 3
1 Assistant Professor, Isfahan University, Economics Faculty
2 Science and Research Unit of Isfahan Center
3 Shiraz University, Faculty of Economics
چکیده [English]

In this paper we examine the effect of the oil volatility, Consumer Price Index (CPI) and Industrial Production on the Stock Market return in Tehran Stock Exchange (TSE). We used seasonal data in period 1378-1390 and Auto Regressive Distributed Method (ARDL) for the short-term and long-term relationship between the variables. As results of research indicate, we find that there is positive short-term relationship between oil volatility and industrial production with stock market return and no long-term relationship between these variables.
JEL Classification: C32, E44, E200, G10

کلیدواژه‌ها [English]

  • oil prices
  • macroeconomic indicators
  • stock market return