شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت‌خیز ایران (با به‌کارگیری الگویALP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی.پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی زنجیره‌های تولید در مناطق نفت‌خیز ایران است. برای این منظور، با استفاده از جدول داده - ستاندة سال 1390 مناطق نفت­خیز ایران، پیوندهای بین بخشی و زنجیره­های تولید شناسایی می­شوند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که گرچه بخش نفت خام و گاز طبیعی، 50 درصد از ستاندة منطقه را به خود اختصاص داده است، ولی جزء بخش‌های پیشرو محسوب نمی‌شود. در مقابل، بخش ساخت انواع ماشین‌آلات به‌عنوان بخش پیشروی منطقه لحاظ می‌شود. بررسی زنجیره‌های تولید مناطق نفت‌خیز ایران نشان می‌دهد که بخش کک و مواد شیمیایی طولانی‌ترین زنجیره را در منطقه دارا می‌باشد، همچنین تأثیرات دو بخش برق و بانک و بیمه بر بخش نفت خام و گاز طبیعی، مستقیم است. افزون بر این، گرچه دو بخش تأمین آب و گاز در منطقه دارای مزیت نسبی هستند، ولی در زنجیرة تولید منطقه نقشی ندارند.
طبقه بندی :D57 ,C67 ,R15 ,R12

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Identification of Internal Factors Influencing the Bank’s Credit Risk

چکیده [English]

 
The aim this research is the diagnosis of production chains in oils regions of Iran. For this reason, by using, input-output table for oils regions of Iran,linkages and production chains are identified. The results of research indicate that although oil and natural gas sectors contain 50 percent of regions output, but it is not a leading sector. In contrast, manufacturing of species of machines is leading sector in oils region. The survey about production chains in oils regions of Iran indicates that coke and chemicals sector has longest chains in region. Meanwhile, The effects of electrics and bank and insurances sectors on oil and natural gas sector are direct.Moreover.although water and gas sectors in the region,have relative advantage, but they haven’t any role in the production chains in the region.
 
JEL Classification: D57, C67, R15, R12

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oil-Regions of Iran
 • input-output table
 • Average propagationlengths
 • leading sector
 • production chains
 1. جهانگرد، اسفندیار و آزدیخواه جهرمی، افروز (1392). شناسایی زنجیره‌های تولیدی در ایران با استفاده از شاخص میانگین طول انتشار (APL). فصلنامة پژوهشنامة اقتصادی، شماره‌ی51، 111-81.

 2. خلیلی عراقی، سید منصور و رضایی، حسن (1390). تعیین صنایع استراتژیک اقتصاد ایران. فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی، شمارة 2، 33-11.

 3. سایت بانک مرکزی ایران (1394). خلاصه گزارش تحولات اقتصادی کشور http://www.cbi.org

 4. سایت مرکز آمار ایران (1394). حساب‌های منطقه‌ای ایران .http://www.sci.org

 5. مرکز پژوهش مجلس (1394). پایه‌های آماری بهنگام سازی جدول داده- ستانده برای سال 1390. معاونت پژوهش‌های اقتصادی. دفتر مطالعات اقتصادی. گزارش 1389.

 6. Chen, Q. (2014). The average propagation length: an extended analysis., 22nd international input-output conferences, Lisbon.www.iioa.org.

 7. Dietzenbacher, E., Romeroluna, I., & Bosma, N. (2005). Using average propagation Lengths to identify production chains in the AndalusianEconomy.Estudios de economia aplicada, 23-2, 405-422.

 8. Dietzenbacher, E., & Romero, I. (2007). Production chains in an interregional framework: identification by means of average propagation lengths. International Regional Science Review, 30, 362-383.

 9. Oosterhaven, J., & Bouwmeester, M. (2013). The average propagation length: conflicting macro, intra-industry, and interindustry conclusions. International Regional Science Review. DOI: IO.1177/0160017613486670.

 10. Romero, I., Ditzenbacher, E., & Hewings, G. (2009). Fragmentation and complexity: analyzing structural change in the Chicago regional economy.The Regional Economics Applications Laboratory (REAL), 09-T-7.