گروه‎بندی دارایی‎های پولی در ایران بر اساس تحلیل ناپارامتریک تقاضای پول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه سمنان

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه سمنان

چکیده

در میان اساسی‌ترین مفروضات موجود در اقتصاد خرد، حداکثرسازی مطلوبیت و تفکیک‎پذیری اقلام در تابع مطلوبیت مصرف‎کننده، به‌لحاظ نظری و نیز کاربرد تجربی، از مهم‎ترین آن‎ها به شمار می‌رود. هدف از این مقاله بررسی نتایج آزمون ناپارامتریک این مفروضات بر رفتار مصرف‎کننده، در مورد دارایی‎های پولی در ایران است. برای این منظور از رویکرد هال واریان با دو آزمون سازگاری با اصل حداکثرسازی مطلوبیت (GARP) و نیز آزمون تفکیک‎پذیری ضعیف بهره گرفته شده است. با استفاده از داده‎های ماهانه در بازه‌ی زمانی 1387:1 تا 1391:12، نتایج نشان می‌دهد که داده‎های دارایی‎های پولی، به‌دلیل وجود 2 مشاهده‌ی نقض‎کننده‌ی اصل، به‌طورکلی سازگار با اصل حداکثرسازی مطلوبیت نمی‎باشد. لذا مطابق با روش استانداردی، دو زیرمجموعه‌ی زمانی 1387:1 تا 1388:12 و نیز 1389:1 تا 1391:12 مورد آزمون قرار گرفته و سازگاری آن‎ها بدون هیچ‎گونه نقضی مورد تأیید قرار گرفته شده است. سپس آزمون تفکیک‎پذیری ضعیف تابع مطلوبیت در 15 زیرگروه از دارایی‏های پولی مورد بررسی قرار دادیم. طبق نتایج شرط لازم و کافی تفکیک‎پذیری ضعیف در برخی از زیرگروه‎‎ها دربازه‌ی زمانی اول و دوم برقرار است، در نهایت این نتیجه حاصل می‌شود که بازه‎های زمانی‌ای وجود دارد که در آن در برخی از زیرگروه‏ها از دارایی‎های پولی، اگر فرم تابعی خاصی در ادبیات موضوع تقاضای پول رد می‎شود، به معنای رد تحلیل تقاضای پول مبتنی بر مطلوبیت نیست، بلکه به معنای رد تصریح خاص تابع و یا رد گروه خاص دارایی‎های پولی می‌باشد.
طبقه بندی JEL: E41, E52

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Grouping of Monetary Assets in Iran Based on Nonparametric Approach to the Money Demand

نویسندگان [English]

  • alireza erfani 1
  • parviz Davoodi 2
  • Farzaneh Sadeqi 3
1 Associate Professor, Economics department of Semnan University
2 Faculty of Shahid Beheshti University
3 PH.D Student in Economics, Semnan University
چکیده [English]

Among the most basic assumptions in microeconomics, utility maximization and separability of items in the consumer utility function is the most important, both in terms of theory and empirical application. The purpose of this study was to evaluate nonparametric test results from these assumptions on consumer behavior in monetary assets in Iran. For this purpose, we used Hal Varian approach to test compatibility with the principle of utility maximization (GARP), and also the weak separability test.By using monthly data for the period 2008:3 to 2013:2, the results indicate that monetary asset data is not generally consistent with GARP, due to the violation of two observations. Therefore, in accordance with the standard procedure, two sub-sample of time 2008:3 to 2010:2 and 2010:3 to 2013:2 has been tested and their compatibility was approved without any violation. Then we apply weak separability test of utility function to 15 sub-group of monetary assets. According to the results, necessary and sufficient condition of weak separability were satisfied in some of the sub-groups in the first and second sub-sample. Finally, we can generally conclude that there are periods of data in which in some sub-group of monetary assets, if a specific functional form of money demand is rejected in the literature of money demand, doesn’t mean the rejection of the utility-based analysis of demand for money, but it would mean the rejection of specification of the specific function or rejection of the specific group of monetary assets

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary integration
  • utility maximization
  • Nonparametric approach
  • compatibility test with GARP
  • weak separability
Afriat, S. (1967). "The Construction of a Utility Function from Expenditure Data." International Economic Review, 8(1), 67-77.
Barnett, W. (1978). "The User Cost of Money", Economics Letters, 1,  145-149
----------- (1980). "Economic Monetary Aggregates: An Application of Index Numbers and Aggregation Theory", Journal of Econometrics, 14, 11-14.
----------- (1982). “The Optimal Level of Monetary Aggregation”, Journal of Money Credit and Banking, 14,  687-710.
----------- (1997). “Which Road Leads to Stable Money Demand?” Economic Journal, 107, 1171-1185.
Binner, J. M., & Rakesh, K., & Elger, T., & Jones, B., & Andrew, M. (2009). "Admissible monetary aggregates for the euro area", Journal of International Money and Finance, 28(1), 99-114.
Diewert, W. E. (1973). "Afriat and revealed preference theory", The Review of Economic Studies, 40, 419-426.
Diewert, W. E., & Parkan, C. (1985). “Tests for consistency of consumer data and nonparametric index numbers”, Journal of Econometrics, 30, 127–147.
Drake, L., Flessig, A., & Swofford, J. (2003). “A Semi-nonparametric Approach to the Demand for UK Monetary Assets”, Economica 70, 99-120.
Drake, L., & Fleissig, A. (2004). “Semi-nonparametric estimates of currency substitution: The demand for sterling in Europe”, Review of International Economics, 12, 374–394.
Elger T., & Jones, B., & Edgerton, D., & Binner, J. (2004). “The Optimal Level of Monetary Aggregation in the UK”. WP Lund University, Department of Economics.
Ewis, N., & Fisher, D. (1984). “The Translog Utility Function and the Demand for Money in the United States”, Journal of Money, Credit, and Banking 16,  52-34.
Fisher, D., & Fleissig, A. (1997). “Monetary Aggregation and the Demand for Assets”, Journal of Money, Credit, and Banking, 29, 458-475.
Fleissig A., & Serletis, A. (2002). “semi-Non-Parametric Estimates of Substitution for Canadian Monetary Assets”, the Canadian Journal of Economics, 35(1), 78-91.
Fleissig, A., & Alastair H., & Seater J. (2000). “GARP, separability and the representative agent”, Macroeconomic Dynamics 4, 324-42.
Grace, S. (2008). “The World According to GARP: Nonparametric Tests of Weak Separability and Its Monte Carlo Studies”, Submitted to the graduated degree program in Economics and the Graduate Faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy. Professor William Barnett Chairperson.
Hjertstrand P., & Swofford, J., & Whitney, G. (2013). “Revealed Preference Tests of Utility Maximization and Weak Separability of Consumption, Leisure and Money with Incomplete Adjustment”, IFN Working Paper, 971.
Jones B., & De Peretti, P. (2005). “A Comparison of Two Methods for Testing the Utility Maximization Hypothesis when Quantity Data are Measured with Error”, Macroeconomics Dynamics, 9 (5).
Klein, B. (1974). “Competitive Interest Payments on Bank Deposits and the Long-Run Demand for Money”, the American Economic Review, 64 (6), 931-949.
Sarwar, H., & Hussain, Z. & Sarwar, M. (2011). “A Semi-Nonparametric Approach to the Demand for Money in Pakistan”, the Lahore Journal of Economics 16 (2), 87–110.
Serletis, A. (2001). “The Demand for Money”, Theoretical and Empirical Approaches, Kluwer
-------- (2006). “Money and Economy”, World Scientific Publishing Company.
Swofford, J., & Whitney G. (1986). “Flexible Functional Forms and the Utility Approach to the Demand for Money: A Nonparametric Analysis”, Journal of Money, Credit, and Banking, 18, 383-389.
-------- (1987). “Nonparametric Tests of Utility Maximization and Weak Separability for Consumption, Leisure and Money”, Review of Economic and Statistics, 69, 458-464.
-------- (1994). “A Revealed Preference Test for Weakly Separable Utility Maximization with Incomplete Adjustment”, Journal of Econometrics 60,  235-249.
Varian, H. (1982a). “The Nonparametric Approach to Demand Analysis.” Econometrica, 50 (4), 945-974.
-------- (1982b). “The Nonparametric Methods in Demand Analysis.” Economics Letters 9, 23-29.
-------- (1983). “Nonparametric Tests of Consumer Behavior.” Review of Economic Studies, 50 (1), 99-110