تحلیل اثرات اصلاح مالیات‌های زیست محیطی و ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادی و رفاه: رویکرد الگوی تعادل عمومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،

چکیده

هدف اصلی برنامه­های رشد و توسعة اقتصادی در هر کشور، افزایش سطح استاندارد و رفاه جامعه است؛ اما فعالیت­های اقتصادی از طریق انتشار آلودگی اثری منفی بر رفاه دارد. بنابراین، اعمال مالیات­ های زیست­ محیطی از طریق کنترل آلودگی و کاهش بار مالیاتی عوامل تولید به همراه تغییر در ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادی و رفـاه اثرگذار است. بر این اساس، در این پژوهش با تعمیم الگوی لوکاس (1988)، به بررسی اثرات اصلاح مالیات ­های زیست محیطی و ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادی و رفاه در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پرداخته می­ شود. نتایج حاصل از تحلیل­ های نظری و تجربی بیانگر این است که سیاست­ های اصلاحات مالیاتی به همراه تغییر در ساختار مخارج دولت در حوزه آموزش و ممانعت از انتشار آلاینده­ ها بر تخصیص منابع و رفاه در بلندمدت اثرگذار است؛ اما دامنه اثرات آن بر رشد اقتصادی و رفاه تغییر می‌کند و بستگی به پارامترهای مدل دارد.
طبقه­ بندی JEL: H23، I38، C02 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Effects of Environmental Tax Reform and Government Structure on Economic Growth and Welfare: A General Equilibrium Approach

نویسندگان [English]

  • hojjat izadkhasti 1
  • Abbas Arabmazar 2
  • Alireza Khajeh 3
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 MA Student in Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti Universit, Tehran, Iran
چکیده [English]

the main goal of economic growth and development plans in each country is to increase the standard of life and the welfare of the community ,but at the same time, economic activities through the spread of pollution have a negative effect on the welfare. Therefore, the exertion of environmental taxes, through control of pollution and reduction of the tax burden on production factors, along with a change in the structure of government expenditures, affects economic growth and welfare Accordingly. In this paper, by generalizing the Lucas model, the effects of environmental tax reform and the structure of government expenditures on economic growth and welfare, in the framework of general equilibrium model are examined. The results of theoretical and empirical analysis indicate that tax reform policies, along with a change in the structure of government expenditures in favor of education and the prevention of pollution, affect the allocation of resources and welfare in the long term, but the extent of its effects on economic growth and welfare varies depending on the parameters of the model.
JEL Classification: H23, I38, C02

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax Reform
  • endogenous growth
  • Human capital
  • Pollution
  • welfare
بنی­ فاطمه، میرداود، مقتدر کارگران، جواد و مهدوی، مریم (1393). نقش مالیات سبز در ارتقاء کیفیت زندگی کاری در جهت توسعه پایدار، دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه اقتصادی و مدیریت مالی.
خوش اخلاق، رحمان، واعظ برزانی، محمد، صادقی عمروآبادی، بهروز و یارمحمدیان، ناصر (1390). مالیات­های سبز و استانداردهای زیست ­محیطی واردات، ابزار مناسب توسعه پایدار در اقتصادگذار ایران، اقتصاد کشاورزی، جلد هشت، شماره دو، 195-172.
جعفری صمیمی، احمد، علیزاده ملفه، الهام (1394). شبیه ‏سازی مالیات سبز بر رشد اقتصادی در ایران با کاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه، پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال ششم، شماره 22، بهار 95، 70-57.
گلدانی، مهدی و آماده، حمید (1393). فرضیه مزیت دوسویه در مالیات­ های سبز (راهکاری نوین جهت مدیریت مصرف انرژی و کاهش آلایندگی صنعت)، دهمین همایش بین­ المللی انرژی، تهران.
هراتی، جواد، اسلاملوئیان، کریم و قطمیری، محمدعلی (1390). تعیین مالیات زیست­ محیطی بهینه در الگوی رشد تعمیم ­یافته با وجود انتقال تکنولوژی پاک و کیفیت محیط‏زیست: در اقتصاد ایران، فصلنامه تحقیقات مدل‏سازی اقتصاد، شماره 7، 126-97.
Aloi, M., & Tourmaine, F. (2011). Growth Effect of Environmental Policy when Pollution Affects Health. Econ. Model. 22, 1683–1695.
Arrow, K.J. (1962). The Economic Implications of Learning by Doing, Review of Economic Studies, 29, 155-73.
Blankenau, W. (2005). Public Schooling, College Education and Growth. J. Econ. Dyn Control. 29, 487–507.
Bovenberg, A. L. (1999). Green Tax Reforms and the Double Dividend: an Updated Reader's Guide. International Tax and Public Finance, 6(3), 421-443.
Bovenberg, A.L., & Mooij, R. A. (1997). Environmental Tax Reform and Endogenous Growth. J. Public Econ. 63, 207–237.
Bovenberg, A.L., & Smulders, S. ( 1995). Environmental Quality and Pollution-augmenting Technological Change in a two-sector Endogenous Growth Model. J. Public Econ. 57, 369–391.
Bovenberg, A.L., & Van der Ploeg, F. (1997). Consequences of Environmental Tax Reform for Unemployment and Welfare. Environ. Resour. Econ. 12 (2), 137–150.
Bretschger, L., & Smulders, S. (2007). Sustainable Resource Use and Economic Dynamics. Environ. Resour. Econ. 36, 1–13.
Carraro, C., Galeottib, M., & Gallod, M. (1996). Environmental Taxation and Unemployment: Some Evidence on the ‘Double Dividend Hypothesis’ in Europe. J. Public Econ. 62, 141–181.
Chen, J.H., Shieh, J.Y., Chang, J.J., & Lai, Ch. (2009). Growth, Welfare and Transitional Dynamics in an Endogenously Growing Economy with Abatement Labor. J. Macroecon. 31, 423–437.
Devereux, M.B., & Love, D.R. (1994). The Effects of Factor Taxation in a Two-sector Model Endogenous Growth. Can. J. Econ. 3, 509–536.
Fernandez, E., Perez, R., & Ruiz, J. (2011). Optimal Green Tax Reforms Yielding Double Dividend. Energy Pol. 39, 4253–4263.
Fullerton, D., & Kim, S.R. (2008). Environmental Investment and Policy with Distortionary Taxes and Endogenous Growth. J. Environ. Econ. Manag. 56 (2), 141–154.
Gimenez, E.L., & Rodríguez, M. (2010). Reevaluating the First and the Second Dividends of Environmental Tax Reforms. Energy Pol. 38 (11), 6654–6661.
Glomm, G., & Ravikumar, B. (1992). Public versus Private in Human Capital: Endogenous Growth and Income Inequality. J. Polit. Econ. 100, 818–834.
Goulder, L.H. (1995). Environmental Taxation and the Double Dividend: A Reader's guide. Int. Tax Public Financ. 2 (2), 157–183.
Gradus, R., & Smulders, S. (1993). The Trade-off between Environmental Care and Long-term Growth: Pollution in three Prototype Growth Models. J. Econ. 58, 25–51.
Gradus, R., & Smulders, S. (1996). Pollution Abatement and Long term Growth. Eur. J. Polit. Econ. 12, 505–532.
Greiner, A. (2005). Fiscal Policy in an Endogenous Growth Model with Public Capital and Pollution. Jpn. Econ. Rev. 56 (1), 67–84.
Grimaud, A. (1999). Pollution Permits and Sustainable Growth in a Schumpeterian Model. J. Environ. Econ. Manag. 38, 249–266.
Hart, R. (2004). Growth, Environment and Innovation: a Model with Production Vintages and Environmentally Oriented Research. J. Environ. Econ. Manag. 48 (3), 1078–1098.
Hettich, F. (1998). Growth effects of a revenue-neutral environmental tax reform. J. Econ. 3, 287–316.
Karydas, C., & Zhang, L. (2017). Green Tax Reform, Endogenous Innovation and the Growth Dividend. Center of Economic Research at ETH Zurich, Zuerich Bergstrasse 18, 8032 Zurich, Switzerland.
Ligthart, J.E., & van der Ploeg, F. (1994). Pollution, the Cost of Public Funds and Endogenous Growth. Econ. Lett. 46, 339–349.
Lucas, R.E. (1988). On the mechanism of economic development. J. Monet. Econ. 22, 3–43.
Lucas, R.E. (1990). Supply-side economics: An Analytical Review. Oxf. Econ. Pap. 42,293–316.
Luptacik, M., & Schubert, U. (1982). Optimal Economic Growth and the Environment, Economic Theory of Natural Resources. Physica, Vienna.
Nakada, M. (2004). Does Environmental Policy Necessarily Discourage Growth? J. Econ. 81 (3), 249–275.
Ortigueira, S. (1998). Fiscal Policy in an Endogenous Growth Model with Human Capital Accumulation. J. Monet. Econ. 42, 323–355.
Oueslati, W. (2002). Environmental Policy in Two-sector Endogenous Growth Model and Endogenous Labour Supply. Econ. Model. 19 (3), 487–507.
Oueslati, W. (2015). Growth and welfare effects of environmental tax reform and public spending policy. Economic Modelling, 45, 1-13.
Paturel, X. (2009). Pollution and Life Expectancy: How Environmental Policy can Promote Growth. Ecol. Econ. 68 (4), 1040–1051.
Ricci, F. (2007). Channels of Transmission of Environmental Policy to Economic Growth: A Survey of the Theory. Ecol. Econ. 60 (4), 688–699.
Stokey, N.L., & Rebelo, S. (1995). Growth Effects of Flat-rate Taxes. J. Polit. Econ. 103 (3), 519–550.
Van Ewijk, C., & Van Wijnbergen, S. (1994). Can Abatement Overcome the Conflict Between Environment and Economic Growth? De Economist 143 (2), 197–216.