اثرات تمرکززدایی مالی و کنترل فساد بر رشد اقتصادی (تجربه کشورهای نفتی منطقه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

درحالی‌که مطالعات موجود به‌طور عمده به بررسی رابطه بین تمرکززدایی و فساد، رشد و تمرکززدایی یا فساد و رشد اقتصادی  می­پردازند، اندک مطالعاتی به تبیین ارتباط بین این سه مؤلفه پرداخته­اند. مقاله حاضر با هدف بررسی ارتباط تئوریک و تجربی تمرکززدایی مالی، کنترل فساد و رشد اقتصادی، از روش داده­های تابلویی برای کشورهای بزرگ صادرکننده نفت طی دوره زمانی 2017-1998 بهره گرفته است. بیشتر کشورهای نفتی به‌دلیل تک­محصولی بودن و وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت‌خام دارای ساختاری متمرکز و تمرکزگرا بوده و حجم فساد مالی بالایی دارند. 
 نتایج به‌دست آمده برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت نشان می­دهد که اولاً، بهبود یک واحدی شاخص کنترل فساد در الگوهای مختلف برآوردی به‌طورمتوسط به‌ترتیب 74/0، 53/0، 62/0 درصد رشد اقتصادی آنها را افزایش داده است. ثانیاً، با انجام تمرکززدایی هزینه‌ای، درآمدی و مالی، رشد اقتصادی این کشورها به‌ترتیب 43/0، 13/0 و 18/0 درصد افزایش خواهد یافت. درنهایت، اثرات منفی فساد مالی بر رشد اقتصادی با اعمال تمرکززدایی کاهنده بوده، به‌طوری‌که ضریب برآوردی در دو مدل رشد مثبت و معادل 19/0 و 16/0 درصد داشته است.
طبقه­بندیJEL: H72، H77، D73، O40

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decentralization, Corruption and Economic Growth (Case Study: Oil Exporting Countries)

نویسنده [English]

 • vahid shaghaghi shahri
While most of the studies have looked at the relationship between decentralization and corruption, or between decentralization and growth, or between corruption and growth, few have looked at the joint relationship between the three.
چکیده [English]

While most of the studies have looked at the relationship between decentralization and corruption, or between decentralization and growth, or between corruption and growth, few have looked at the joint relationship between the three.
This article represents a contribution to the literature on the relationship between decentralization, corruption and economic growth. This relationship is analyzed both theoretically and empirically by using panel data techniques for the selected oil exporting countries during 1998-2017. By regarding the countries' dependence on oil export, these countries have a concentrated structure and are rife with corruption. 
The result for fixed effects regressions indicate that corruption does indeed have a negative effect on growth as the estimated coefficients for control of corruption variable in the various growth models are positive by
0.74, 0.53, 0.62.
The decentralization indicators have a significant and positive effect on economic growth by 0.43, 0.13 and 0.18. Finally, the results suggest that the negative effect of corruption on economic growth is reduced by decentralization, as the interaction term coefficient is positive for two of the regressions undertaken.
JEL Classification: H72, H77, D73, O40
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Decentralization
 • Corruption
 • Economic growth
 • Oil exporting countries
 • Panel data technique
 1. رهبر، فرهاد، میرزاوند، فضل‌الله و زال‌پور، غلامرضا (1381). بازشناسی عارضه فسادمالی، ماهیت، گونه ها، پیامدها و آموزه­های تجربی، جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد تهران، تهران، مؤسسه نشر جهاد

  سپهر دوست، حمید، فطرس، محمدحسن و برجیسیان، عادل (1395). بررسی مقایسه‌ای کانال‌های تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی در اقتصادهای رانتی و غیر‏رانتی، فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، دوره 3، شماره 1، شماره پیاپی 8، صفحه 59-88

  سمیعی، حسن (1348). حقوق جزا، انتشارات شرکت مطبوعات

  عباسی، ابراهیم، رستگارنیا، فاطمه و حسینو، مهدی (1394). بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر اندازه دولت و رشد اقتصادی استان‌ها، فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، مؤسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی، سال 20 شماره 2، صص 19-3

  علم، ام. شهید (1368). کالبدشناسی فساد، گزیده مسائل اقتصادی ـ اجتماعی، شماره 97 و 98.

  فرزین‌وش، اسدا... و غفاری‌فرد، محمد (1385). بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بررشد و ثبات اقتصادی در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی تهران، دوره 41، شماره 6.

  گزارش توسعه جهانی در سال 1997، (1378). نقش دولت در جهان در حال تحول، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

  محمودی، وحید (1386). تمرکززدایی و اصلاحات ساختاری برای توسعه کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی بنای آینده‌ای مطمئن برای آسیای جنوب غربی، مجمع تشخیص مصلحت نظام،

  مؤسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد، فساد مالی و اقتصادی (ریشه‌ها، پیامدها، پیشگیری و مقابله)، ج 1، صص 29ـ25

  1. Abed, George T., & Sanjeev Gupta (2002). The Economics of Corruption: An Overview, IMF, pp.270-294
  2. Altunas, Y., & Thornton, J. (2012). Fiscal Decentralisation and Governance. Public Finance Review, 40(1), pp. 66-85.
  3. Shleifer A., & Vishny R.W. (1993). "Corruption," NBER Working Papers 4372, National Bureau of Economic Research, Inc.
  4. Arikan, G. (2004). Fiscal decentralization: a remedy for corruption? International Tax and Public Finance 11(2), pp. 175-195.
  5. Bowles, R.  (1997). Casual police corruption and the Economics of crime, International Review of Law and Economics, 17, 75-87.
  6. Choi, J.P.,& Marcel, T. (2002).  Corruption and the shadow economy. CESifo Working Paper 633(2)
  7. Davoodi, H., & Zou, H. (1999). Fiscal decentralization and economic growth: A cross-country study. Journal of Urban Economics, 43, pp. 244-257.
  8. de Mello, L., & Barenstein, M. (2001) Fiscal Decentralization and Governance: A CrossCountry Analysis. International Monetary Fund Working Paper 01/71. Washington, D.C.
  9. de Saran, J., & Olivier P. (1999). A moral economy of corruption in Africa? The Journal of Modern African Studies, 37, no.1:25.
  10. Enikolopov, R., & Zhuravskaya, E. (2007) Decentralization and political institutions, Journal of Public Economics, 91, pp. 2261-2290.
  11. Fisman, R., & Gatti, R. (2002) Decentralization and Corruption: Evidence Across Countries. Journal of Public Economics, 83, pp. 325-435.
  12. Glaeser, Edward L., & Claudia G. (2004). Corruption and Reform: Introduction National Bureau of Economic Research Working Paper 10775
  13. Gründler, K., & Potrafke, N. (2019). Corruption and Economic Growth: New Empirical Evidence, ifo Working Paper, European Journal of Political Economy, No.309, 1-35
  14. Habib, M and Zurawicki, L. (2002). Corruption and Foreign Direct Investment. Journal of International Business Studies, 33(2): 291-307
  15. Huther, J., & Shah, A. (1998). Applying a Simple Measure of Good Governance to the Debate on Fiscal Decentralization. World Bank Policy Research, Working Paper 1894, World Bank: Washington, DC
  16. Huther. J and Shah. A. (2002). Applying a simple Measure of Good Governance to the debate on Fiscal Desentralization, World Bank Group, Washington, DC
  17. Iimi, A. (2005). Decentralization and economic growth revisited: An empirical note, Journal of Urban Economics, 57, 449–461.
  18. Isaac, E., & Francis T. L. (1999) “Bureaucratic Corruption and Endogenous Economic Growth,” Journal of Political Economy, vol. 107, number 6, part 2, pp. 280-315.
  19. Krueger. A. )1974). The Political Economy of the Rent-Seeking Society, American Economic Review, 291-303
  20. Kyria, A. P., & Roca-Sagales, O. (2011). Fiscal Decentralization and Government Quality in the OECD, Economics Letters, 111, 191-193.
  21. Lambsdorff, J., G. (1999). Corruption in international research- a review, Transparency International Working Paper, Berlin. www.Transparency.de [10.11.00], 1999a
  22. Lederman, D., Loayza, N., & Soares, R. (2005). Accountability and corruption: political institutions matter, Economics and Politics, 17(1), 1–35.
  23. Lessman, C., & Markwardt, G. (2010). One Size Fits All? Decentralization, Corruption and the Monitoring of Bureaucrats. CESifo 2662.
  24. Lucas, Robert E. (1988). On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 22, pp.42-58.
  25. Mankiw, G.N., Romer, D.,  & Weil, D.N. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 107: 407-37.
  26. Martinez,V. J., & Robert M.M. (2003). Fiscal decentralization and economic growth. World Development 31, no.9:1597
  27. Mauro.P. (1995). Corruption and Growth. The Quarterly Journal of Economics.August 110.681-712
  28. Mauro. P. (1997). The Effects of Corruption on Growth, Investment and Government Expenditure: A Cross-Country Analysis.  In Kimberly and Elliot editor. Corruption in the Global Economy (Washington Institue for International Economics)
  29. Nupia, O. (2007). Decentralisation, Corruption, and Political Accountability in Developing Countries. Universitat Pompeu Fabra Working Paper.
  30. Paldam, M. (1999). Corruption and religion. Adding to the economic model, Department of Economics, University of Aarhus, unpublished mimeo
  31. Paldam, M. (1999). The big pattern of Corruption: Economics, Culture and the seesaw dynamics, working paper No. 1999-11, Department of Economics, University of Aarhus.
  32. Posner, Richard.A. (1975). The Social Costs of monopoly and Regulation, Journal of Political Economy, Vol.83.No.4, 807-827
  33. Rama, Martin, (1993). Rent Seeking and Economic growth: A Theorical Model and some emprical evidence, Journal of Development Economic, Vol.42, 36-50
  34. Romer, Paul M. (1990). Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, 96, S71 {S102.
  35. Rondinelli, D. (1981). Government decentralization in comparative percpective: Theory and practice in developing countries. International Review of Administrative Sciences 47, no.2:133-145
  36. Rose – Ackerman, Rose (1978). Corruption. A Study in Political Economy. American Political Sience Review, Vol.61, no.2, 417-427
  37. Schneider, F. (2002). Size and Measurement of the Informal Economy in 110 Countries, Around the World, NBER Working Paper 7765
  38. Shleifer, Andrei and Robert W.Vishny (1993).  Corruption. The Quarterly Journal of Economic 108, no.3:599
  39. Shleifer, Andrei and Vishny, Robert W. (1993). Corruption.” Quarterly Journal of Economics, 108(3), pp. 599-617.
  40. Shon Jongmin  &Y oon Kyoung Cho, (2019), Fiscal Decentralization and Government Corruption: Evidence from U.S. States, Public Integrity Journal, Volume 22, 2020 - Issue 2, Pages 187-204
  41. Solow, R. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The Quarterly Journal of Economics, 70, pp.65-94
  42. Thießen, U. (2003) Fiscal Decentralization and Economic Growth in High-Income OECD Countries, Fiscal Studies, 24, pp. 237–274.
  43. Thornton, J. (2007) ‘Fiscal Decentralization and Economic Growth Reconsidered, Journal of Urban Economics, 61, pp. 64-70.
  44. Transparency International (2004). Corruption Perception Index 2004, www.Transparency.de/index.html
  45. Transparency International (2007). Corruption Perception Index 2007, www.Transparency.de/index.html       
  46. Tullock, Gordon (1967). The Welfare costs of Tariffs, Monopolies and Thefts, western Economic Journal, pp.224-232
  47. Waller, Christopher J., Thierry Verdier, and Roy Gardner (2018). Corruption: Top down or bottom up? Economic Inquiry  , Vol 40, no.4: 688