متاآنالیز چندسطحی رابطه‌ی بین آزادسازی مالی و توزیع درآمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد اقتصاد اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بررسی رابطه بین آزادسازی مالی و توزیع درآمد در دهه‌های اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است، اما نتایج تحقیقات انجام شده ناهماهنگ و حتی متناقض است. برای بررسی و نتیجه‌گیری از این نتایج متفاوت، این مطالعه از روش متاآنالیز چند سطحی استفاده می‌نماید. به این منظور پس از بررسی محتوا و نتایج مطالعات تجربی حوزه آزادسازی مالی و توزیع درآمد و فیلتر آن‌ها بر اساس پروتکل متاآنالیز، 28 مطالعه بین کشوری شامل 591 رگرسیون و 753 ضریب برای ورود به تحلیل انتخاب شدند و مطالعاتی که متناسب با پروتکل نبودند، یا اطلاعات آن‌ها برای استخراج داده کافی نبود، حذف گردیدند. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات منفرد نشان داد که با در نظر گرفتن تورش انتشار، رابطه منفی و کوچک بین آزادسازی مالی و نابرابری درآمد وجود دارد. همچنین نتایج مطالعه نشان می‌دهد که شاخص‌های مورد استفاده برای اندازه‌گیری آزادسازی مالی و توزیع درآمد، دوره زمانی، نمونه کشورها، وجود یا عدم وجود متغیرهای توسعه مالی، رشد اقتصادی، دموکراسی، بحران مالی، آموزش، کیفیت نهادی، تعداد نیروی کار، اتحادیه‌های کارگری، تورم، آزادی تجاری، فناوری و هزینه‌های دولت در مدل مورد بررسی مطالعات منفرد، برای توضیح تفاوت در یافته‌های مطالعات منفرد مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multilevel Meta-Analysis of the Relationship between Financial Liberalization and Income Inequality

نویسندگان [English]

 • Mohammad Bagher Shirmehenji 1
 • Mahdiyeh Moradizadeh 2
 • Mohammad Javad Nourahmadi 3
1 . MSc, Economics, Allameh Tabataba`i University, , Iran
2 MSc, Economics, Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Economics, Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The proposed effect of financial liberalization on income distribution has gradually attracted the attention of economists, but research findings are inconsistent and even contradictory. To this end, after reviewing the content and results of experimental studies in the field of financial liberalization and income distribution, and filtering based on the meta-analysis protocol, 28 cross-country studies with 591 regressions and 753 coefficients were selected for analysis. Studies that did not fit the protocol or had insufficient information to extract data were excluded. The results of combining and concluding the studies show that there is a small negative relationship between financial liberalization and income inequality after accounting for diffusion bias. The results of the study also show that the indicators used to measure financial liberalization and income distribution, time period, country sample, presence or absence of financial development variables, economic growth, democracy, financial crisis, education, institutional quality, number of labor force, union, inflation, trade openness, technology, and government spending in the model of each study effectively explain the differences in the results of each study.
JEL Classification: G15, F36, D63.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Liberalization
 • Income Inequality
 • Meta-Analysis Approach
 • Multilevel Meta-Analysis
 1. اصغرپور، حسین، سلمانی، بهزاد و حکمتی فرید، صمد (1393). تأثیر جهانی‌شدن بر توزیع درآمد در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی. فصلنامۀ سیاست‌های مالی و اقتصادی، 6، 140-123.
 2. پایتختی اسکویی، سیدعلی و طبقچی اکبری، لاله (1393). جهانی‌شدن و توزیع درآمد؛ شواهدی از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته. فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، 12، 99-69.
 3. سامتی، مرتضی، رنجبر، همایون و اوحدی اصفهانی، سپیده (1390). تحلیل اثر جهانی‌شدن بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب. فصلنامۀ پژوهشنامۀ بازرگانی، 59، 183-163.
 4. عبادی، جعفر و شهیکی تاش، محمدنبی (1385). بررسی نابرابری جریان‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و درآمد در جهان به روش ناپارامتریک و دلایل آن (1960-2000). مجلۀ تحقیقات اقتصادی، 72، 30-1.
 5. نوغانی دخت بهمنی، محسن و میرمحمدتبار، سید احمد (1396). فراتحلیل مبانی و کاربردها. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 6. Adams, S. (2008). Globalization and income inequality: Implications for intellectual property rights. Journal of Policy Modeling, 30(5), 725-735.‌
 7. Arestis, P. (2004). Cancer. A. Financial Liberalization and Poverty: Channels of Influence, Levy Economics Institute working paper, (411).‌
 8. Asteriou, D., Dimelis, S., & Moudatsou, A. (2014). Globalization and income inequality: A panel data econometric approach for the EU27 countries. Economic Modeling, 36, 592-599.‌
 9. Baldacci, E., De Mello, L., & Inchauste, G. (2002). Financial crises, poverty, and income distribution. Macroeconomic Policies and Poverty Reduction, 269-307.
 10. Bong, A., & Premaratne, G. (2019). The impact of financial integration on economic growth in Southeast Asia. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 6(1), 107-119.‌
 11. Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P., & Rothstein, H. R. (2011). Introduction to meta-analysis. John Wiley & Sons.‌
 12. Bumann, S., & Lensink, R. (2016). Capital account liberalization and income inequality. Journal of International Money and Finance, 61, 143-162.
 13. Cohen, J. (1988). The effect size index: d. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences, 2(1), 77-83.
 14. Das, M., & Mohapatra, S. (2003). Income inequality: the aftermath of stock market liberalization in emerging markets. Journal of Empirical Finance, 10(1-2), 217-248.‌
 15. Delis, M. D., Hasan, I., & Kazakis, P. (2014). Bank regulations and income inequality: Empirical evidence. Review of Finance, 18(5), 1811-1846.‌
 16. Egger, M., Smith, G. D., Schneider, M., & Minder, C. (1997). Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. Bmj, 315(7109), 629-634
 17. Feenstra, R. C., & Hanson, G. H. (1996). Globalization, outsourcing, and wage inequality.‌ National Bureau of Economic Research, working paper 5424, 1-13.
 18. Furceri, D., & Loungani, P. (2018). The distributional effects of capital account liberalization. Journal of Development Economics, 130, 127-144.
 19. Furceri, D., Loungani, P., Ostry, J., & Pizzuto, P. (2020). Financial Globalization, Fiscal Policies and the Distribution of Income. Comparative Economic Studies, 62(2), 185-199.‌
 20. Giri, A. K., Pandey, R., & Mohapatra, G. (2021). Does Technological Progress, Trade, or Financial Globalization Stimulate Income Inequality in India?. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 8(2), 111-122.‌
 21. Greenland, S., & O'Rourke, K. (2008). Meta-Analysis. Page 652 in Modern Epidemiology, 3rd Edited by Rothman, K. J., Greenland, S., Lash, T., Lippincott Williams and Wilkins; 2008.
 22. Harwell, M. (1997). An empirical study of Hedge's homogeneity test. Psychological Methods, 2(2), 219.‌
 23. Kim, D. H., Hsieh, J., & Lin, S. C. (2021). Financial liberalization, political institutions, and income inequality. Empirical Economics, 60(3), 1245-1281.‌
 24. Kollmeyer, C. (2015). Globalization and income inequality: How public sector spending moderates this relationship in affluent countries. International Journal of Comparative Sociology, 56(1), 3-28.‌
 25. Kratou, H., & Goaied, M. (2016). How can globalization affect income distribution? Evidence from developing countries. The International Trade Journal, 30(2), 132-158.‌
 26. KUMAR, K., & PARAMANIK, R. N. (2020). Nexus between Indian economic growth and financial development: A non-linear ARDL approach. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 7(6), 109-116.‌
 27. Lee, C. C., Lee, C. C., & Lien, D. (2020). Income inequality, globalization, and country risk: a cross-country analysis. Technological and Economic Development of Economy, 26(2), 379-404.‌
 28. Mallick, H., Mahalik, M. K., & Padhan, H. (2020). Does globalization exacerbate income inequality in two largest emerging economies? The role of FDI and remittances inflows. International Review of Economics, 67, 443-480.‌
 29. McShane, B. B., & Böckenholt, U. (2018). Multilevel multivariate meta-analysis with application to choice overload. Psychometrika, 83(1), 255-271.
 30. Mishkin, F. S. (2009). Globalization and financial development. Journal of development Economics, 89(2), 164-169.‌
 31. Mundell, R. A. (1957). International trade and factor mobility. The American Economic Review, 47(3), 321-335.‌
 32. Ni, N., & Liu, Y. (2019). Financial liberalization and income inequality: A meta-analysis based on cross-country studies. China Economic Review, 56, 101306.‌
 33. Nielsen, F., & Alderson, A. S. (1995). Income inequality, development, and dualism: Results from an unbalanced cross-national panel. American Sociological Review, 60(5), 674-701.‌
 34. Song, F., Parekh, S., Hooper, L., Loke, Y. K., Ryder, J., Sutton, A. J., & Harvey, I. (2010). Dissemination and publication of research findings: an updated review of related biases. Health Technology Assessment, 14(8), 1-220.‌
 35. Stanley, T. D., Doucouliagos, H., Giles, M., Heckemeyer, J. H., Johnston, R. J., Laroche, P., & Rost, K. (2013). Meta‐analysis of economics research reporting guidelines. Journal of Economic Surveys, 27(2), 390-394.‌
 36. Townsend, R. (2002). Safety nets and financial institutions in the Asian crisis: the allocation of within-country risk. In International Monetary Fund. Prepared for the IMF Conference on Macroeconomic Policies and Poverty Reduction, March, 14-15.‌
 37. Ullah, I., Tunio, F. H., Ulllah, Z., & Nabi, A. A. (2022). The Impact of Capital Account Openness on Income Inequality: Empirical Evidence from Asia. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 9(2), 49-59.‌
 38. Zehri, C. (2019). Impact of financial liberalisation on income inequality: A PVAR approach. Economics and Econometrics Research Institute (EERI), Brussels, EERI Research Paper Series 09/2019, 1-28.