کاربرد رگرسیون فازی برای بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران با تأکید بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بخش بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2 دانشیار اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 استاد آمار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین اهداف کشورها دست‌یابی به رشد اقتصادی است. برای رسیدن به این هدف، شناخت عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ضروری است. هدف از انجام این مطالعه استفاده از مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن و نامتقارن برای بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران، با تأکید بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و بخش بانکی در ایران برای دوره زمانی 1396- 1376 است. نتایج مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن بیانگر آن است که افزایش توسعه مالی، بی­ثباتی رشد اقتصادی را با توجه به بانک ­محور بودن بخش مالی در اقتصاد ایران کاهش می­دهد. نتایج مدل رگرسیون فازی با ضرایب نامتقارن نشان می‌دهند که عوامل مورد بررسی، تأثیر ثابتی بر رشد اقتصادی دارند، که نشان می‌دهد، سیاست‌گذاران قبل از اقدام به هرگونه ارتباط با کشوهای خارجی باید به تأمین زیرساخت­های لازم و توسعه منابع برای افزایش توان رقابتی کشور و جذب سرریزهای احتمالی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بپردازند. با توجه به اهمیت تأثیر شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی، می‌توان بیان کرد که گسترش سیستم­های مالی از پیش­شرط­‌های لازم جهت اثرگذاری مثبت جریان­های ورودی سرمایه بر رشد اقتصادی می­باشد.
طبقه­ بندی : JEL F23, O16, O40, E58

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Fuzzy Regression to Study the Effective Factors of Iran's Economic Growth with Emphasis on Foreign Direct Investment and Banking

نویسندگان [English]

 • Reza Ashraf Ganjoui 1
 • Hossein Akbari Fard 2
 • Hamid Reza Horri 2
 • Masha Allah Machin Chi 3
1 PhD Student in Economics of Shahid Bahoner University of Kerman,, Iran
2 Associate Professor of Economics, Shahid Bahoner University of Kerman,, Kerman, Iran
3 Professor of Statistics, Shahid Bahoner University, Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Increasing economic growth is one of the most important goals of countries. To achieve this goal, it is necessary to know the factors affecting economic growth. The purpose of this study is to use the fuzzy regression model with symmetric and asymmetric coefficients to investigate the factors affecting Iran's economic growth with an emphasis on foreign direct investment and the banking sector in Iran during the period 2016-2016. The results of the fuzzy regression model with symmetric coefficients indicate that the increase in financial development reduces the instability of economic growth due to the bank-oriented nature of the financial sector in Iran's economy. The results of the fuzzy regression model with asymmetric coefficients show that the investigated factors have a constant effect on economic growth. Therefore, before expanding relations with foreign countries, policy makers should improve the necessary infrastructure and develop resources to increase the country's competitiveness and attract possible foreign direct investment spillovers. Considering the importance of the influence of the financial development index on economic growth, it can be said that the expansion of financial systems is a prerequisite for the positive impact of capital inflows on economic growth.
Classification: JEL F23, O16, O40, E58

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foreign Direct Investment
 • Banking
 • Fuzzy Regression
 • Symmetric and Asymmetric Coefficients
 1. اشرف گنجویی، رضا و اکبری فرد، حسین (1398) کاربرد رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نامتقارن در بررسی رفتار نرخ ارز واقعی در ایران، سیستم‌های فازی و کاربردها، 2(2): 233-223.
 2. اصغری، مریم و سالار نظر رفسانجانی‌پور، سمیه (1392). تأثیر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت محیط‌زیست کشورهای منتخب حوزه منا، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، 1: 30-9.
 3. بهکیش، محمد مهدی (1381). اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی.
 4. تقی‌پور، انوشیروان، موسوی، آزاد و کسمایی، افسانه (1392). برآورد شاخص آزادسازی مالی در ایران و مقایسة آن با کشورهای منتخب، تحقیقات اقتصادی 48(1): 60-31.
 5. جلائی، عبدالمجید و صباغ پورفرد، مینا (1388). بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران از مسیر بازارهای مالی، پژوهشنامه اقتصادی، 9(2): 188-171.
 6. طاهری، سید محمود، ماشین چی، ماشاالله (1392). مقدمه‌ای بر احتمال و آمار فازی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 7. فرزین، محمدرضا، اشرفی، یکتا و فهیمی‌فر، فاطمه (1391). بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی: تلفیق روش‌های سیستم دینامیک و اقتصادسنجی، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 20(61): 62-29.
 8. مهدوی، ابوالقاسم (1383). تحلیلی بر نقش سرمایه‌گذاری خارجی در رشد اقتصادی، مجله تحقیقات اقتصادی، 66، 208-181.
 9. مهدوی، رحمان و مهدوی، روح‌الله (1390). تأثیرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران، فصلنامه اقتصاد و تجارت - نوین، 129، 174-14.
 10. مهدوی، روح‌الله، جهانگرد، اسفندیار و ختائی، محمود (1388). تأثیر توسعه بازار مالی در تأثیرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان با استفاده از روش داده‌های تابلویی، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی، اقتصادی 21، 40-2.
 11. محمدزاده، پرویز، خان گلدی‌زاده، سمانه و کمانگر، شهرام (1400). تأثیر نوآوری و کارآفرینی بر رشد اقتصادی: یک مطالعه بین کشوری.فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 25(82): 148-121.‎
 12. میرزایی، یگانه و ارقامی، ناصر رضا (1386). رگرسیون فازی: مروری بر چند رویکرد، اندیشۀ آماری، 47، 35-23.
 13. محمد عبدی سیّدکلایی، طاهری بازخانه، صالح (1400). بازبینی رابطه میان رشد اقتصادی و تورم در ایران با استفاده از تحلیل در حوزه زمان - فرکانس،فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 25(85): 115-91.‎
 14. موسوی، سید فواد و محرابیان، آزاده (1392). تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی در ایران.پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی)، 16(3): 230-209.‎
 15. سرلک، احمد و جلولی، مهدی (2017). بی‌ثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی استان‌های کشور (رهیافت تحلیل مؤلفه‌های اصلی).اقتصاد کاربردی، 6 (19): 52- 39.‎
 16. نجازاده، رضا و ملکی، مهران (1384). بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تأکید بر کشورهای صادرکننده نفت، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 7(23): 163-147.
 17. Adeniyi, O., Omisakin, O., Egwaikhide, F. O., & Oyinlola, A. (2012). Foreign Direct Investment, Economic Growth and Financial Sector Development in Small Open Developing Economies, Economic Analysis & Policy, 42(1), 105-127.
 18. Antiwi, S., Atta Mills, E.F.E. Atta Mills, G., & ZHAO, X. (2013). Impact of foreign direct investment on economic growth: Empirical evidence from Ghana, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 3(1),18–25.
 19. Borensztein, E., De Gregorio, J., & J. W. Lee (1998). "How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?”, Journal of International Economics, 45, 115-35.
 20. Chien-Chiang Lee, Chun-Ping Chang (2011). FDI, financial development, and economic growth: international evidence. Journal of Applied Economics, 12(2), 249-271.
 21. Görg, H., & Greenaway, D. (2004). Much ado about nothing? Do domestic firms really benefit from foreign direct investment? The World Bank Research Observer, 19(2), 171-197.
 22. Ganjoei, R. A., Akbarifard, H., Mashinchi, M., & Esfandabadi, S. A. M. J., (2021). A method for estimating width bands of variables in economics under uncertainty conditions. MethodsX, 8, 101184.
 23. Ganjoei, R. A. Akbarifard, H., Mashinchi, M., & Esfandabadi, S. A. M. J., (2020). Estimation of upper and lower bounds of Gini coefficient by fuzzy data. Data in brief, 29, 105288.
 24. Hermes, N., & Lensink, R. (2003). Foreign Direct Investment, Financial Development and Economic Growth, Journal Of Development Studies,140, 142-163.
 25. Khan, M. A. (2007). Foreign Direct Investment and Economic Growth: The Role of Domestic Financial Sector, PIDE Working Papers, 18, 1-48.
 26. Krstevska, A., & Petrovska, M. (2012). The economic impacts of the foreign direct investments: panel estimation by sectors on the case of Macedonian economy, journal of central banking theory and practice, 4, 55-73.
 27. Li Chee, Y. (2010). "The Impact of Fdi and Financial Sector Development on Economic Growth: Empirical Evidence from Asia and Oceania", International Journal of Economics and Finance.
 28. Levine, R., Loayza, N., & Beck, T. (2000). Financial intermediation and growth causality and causes. Journal of Monetary Economics, 46(1), 31-77.
 29. Omran, M., & Bolbol, A. (2003). Foreign direct investment, financial development, and economic growth: evidence from the Arab countries, Rev. middel east econ. Fin, 1(3), 231–249.
 30. Roy, S., & Mandal, K. (2012). Foreign Direct Investment and Economic Growth: An Analysis for Selected Asian Countries, Journal of Business Studies Quarterly, 4(1), 15-24.
 31. Romer, M. (1986). "Increasing Return and Long Run-Term Growth", Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037
 32. Soltani, H., & Ochi, A. (2012). Foreign Direct Investment (FDI) and Economic Growth: an approach in terms of cointegration for the case of Tunisia, Journal of Applied Finance & Banking, 2(4), 193-207.
 33. Tanaka, H., Uejima, S., & Asai, K. (1982); Linear regression analysis with fuzzy.
 34. Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and control, 8(3): 338-353