دوره و شماره: دوره 56، شماره 4 - شماره پیاپی 137، اسفند 1400، صفحه 613-802 
بررسی تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر هزینه زندگی خانوارهای ایرانی

صفحه 771-802

10.22059/jte.2022.332477.1008563

محمد کیانی ده کیانی؛ صادق خلیلیان؛ حامد نجفی علمدارلو؛ محمد حسن وکیل پور