ارزیابی اثرا سیاست احتیاطی کلان بر ریسک‌پذیری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران،

2 دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران،

3 استاد، گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا. تهران، ایران،

چکیده

هدف این مقاله بررسی آثار سیاست‌های احتیاطی کلان بر میزان ریسک‌پذیری بانک‌ها در نظام بانکی ایران است. برای این منظور، با استفاده از روش داده‌های ترکیبی پویا و تخمین‌زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS)، یک مدل تجربی برای تحلیل تأثیر سیاست‌های احتیاطی کلان بر ریسک‌پذیری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1390-1398 ارائه شده است. در این چارچوب، ارزیابی و تحلیل اثرات بالقوه ابزارهای احتیاطی کلان، از جمله سپرهای سرمایه ضدچرخه‌ای، ذخیره قانونی و محدودیت‌های نسبت وام به ارزش بر رفتارهای ریسک‌پذیری بانک‌های مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد ریسک‌پذیری بانک‌ها با تقویت نظارت‌های احتیاطی کلان مورد اشاره کاهش می‌یابد. همچنین با توجه به اهمیت چرخه‌های رونق و رکود اعتباری و تأکیدات کمیته بال بر آن، در مدل‌سازی و برآوردها، به‌طور خاص نقش چرخه‌های اعتبار در مکانیزم انتقال سیاست‌های احتیاطی کلان نیز مورد توجه بوده است، که البته طبق نتایج به‌دست آمده رابطه‌ معناداری میان چرخه‌های اعتباری و ریسک‌پذیری بانک‌های مورد مطالعه یافت نشده است. به‌طورکلی، نتایج این مطالعه نشان می‌دهند که سیاست احتیاطی کلان نقش مهمی در حفظ ثبات مالی سیستم بانکداری کشور دارد و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌پذیری سیستم مالی داشته باشد. از این رو، لازم است مقام نظارتی بانکی کشور، توجه ویژه‌ای به این نوع سیاست داشته و توسعه و تکمیل مجموعه ابزارهای احتیاطی خود را بیش از پیش مدنظر قرار دهند.
طبقه‌بندی JEL: C33 E58, G28,

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Impact of Macroprudential Policies on Bank Risk-Taking, Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Mahsa Noori Shirazi 1
 • Hamid Kordbacheh 2
 • Abolfazl Shah-abadi 3
1 Ph.D Student, Department of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this article is to investigate the effects of macroprudential policies on the banks’ risk-taking in the Iranian banking system. To this aim, based upon a dynamic panel data model and a system generalized method of moment (GMM-SYS), an applied model is presented to analyze the impact of macroprudential policies on the risk-taking of banks listed on the Tehran Stock Exchange for the years 1390-1398. In thsis context, the evaluation and analysis of the potential effects of macroprudential instruments have been studied and evaluated. These instruments consist of countercyclical capital buffers, legal reserve requirements, and loan-to-value ratio restrictions on the banks’ risk appetite behaviors. The results of the study shows that the banks’ risk-taking is reduced by strengthening this macroprudential supervision, The role of credit cycles has been considered more extensively in modeling and estimation of the mechanism of transmission of macroprudential policies. This emphasis has been due to the importance of credit cycles and credit crunch highlighted by the Basel Committee. However, according to the results, no significant relationship was found between credit cycles and risk-taking of the sampled banks. In general, the results display that macroprudential policy has an important role in maintaining the financial stability of the country's banking system and helps reduce the vulnerability of the financial system. Therefore, it is necessary for the regulatory authority of the banking system to pay more attention to the development and employment of precautionary tools.
JEL Classification: C33, E58, G28

کلیدواژه‌ها [English]

 • Macroprudential Policy
 • Credit Cycle
 • Bank Risk-Taking
 • GMM-SYS
 1. اسلاملوییان، کریم، یزدان‌پناه، حمیده و خلیل‌نژاد، زهرا (1397). بررسی وجود کانال ریسک‌پذیری سیاست پولی در نظام بانکی ایران. فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 31: 41-7.
 2. افشاری، زهرا و خضری، اوین (13998). "اثر سیاست‌های احتیاطی کلان بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن" فصلنامه اقتصاد مقداری، 16(4): 201-163.
 3. سامانی پور، حسن، محمدی، تیمور، شاکری، عباس و تقوی، مهدی (1399). "الزامات نظارت احتیاطی کلان و تأثیر آن بر ثبات نظام بانکی ایران" فصلنامه اقتصاد مالی، 14(52): 26-1.
 4. شاهچرا، مهشید و طاهری، ماندانا (1395). بررسی تأثیر آستانه‌ای مطالبات غیرجاری بر وام‌دهی بانک‌ها براساس مدل داده‌های تابلویی پویای آستانه‌ای. فصلنامه روند، 23(75): 44-15.
 5. رحمانی، تیمور؛ اعظم احمدیان؛ مهران کیانوند. (1395). تحلیلی بر رابطه سیاست پولی و ریسک‌پذیری شبکه بانکی ایران. فصلنامه پژوهش‌های پولی- بانکی، 9(29): 425-405.
 6. هادیان، مهدی و درگاهی، حسن (1396). نقش سیاست‌های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 73: 83-45.
 7. Adrian, T., & Shin, H. S. (2009). “Money, Liquidity and Monetary Policy” American Economic, Review: Papers and Proceedings, 99(2), 600-605.
 8. Adrian, T., & Shin, H. S. (2010). “Liquidity and leverage” Journal of Financial Intermediation, 19(3), 18–37.
 9. Adrian, T., & Shin, H. S. (2014). “Procyclical Leverage and Value-at-Risk” The Review of Financial Studies, 27(2), 373-403.
 10. Akinci, O., & Ohmstead-Rumsey J. (2017). “How Effective are Macroprudential Policies? An Empirical Investigation” Journal of Financial Intermediation, 33, 1-25.
 11. Altunbas, Y., Binici, M., & Gambacorta, L. (2018). “Macroprudential policy and bank risk” Journal of International Money and Finance, 81, 203-220.
 12. Altunbas, Y., Gambacorta, L. & Marques-Ibanez, D. (2014). “Does monetary policy affect bank risk? “International Journal of Central Banking, 10(1), 95–135.
 13. Aydinbas, Y.C., Hardt, C., Rzayev, J., Soker, M., Taylor, T., Walker, D., & Zhao, P. (2015). “Frameworks for Implementing Macroprudetial Policy” New York: The Federal Reserve Bank of New York.
 14. Basel Committee on Banking Supervision. (2010). “Guidance for National Authorities Operating the Countercyclical Capital Buffer” Available online: https://www.bis.org/publ/bcbs187.htm
 15. Beck T.H.L. G. De Jonghe, G. Schepens, (2013). “Bank competition and stability: Cross-country heterogeneity” Journal of Financial Intermediation, 22(2), 218-244.
 16. Borio, C. (2011), “Implementing a macroprudential framework: blending boldness and realism”, Capitalism and Society, 6(1), 1-23.
 17. Borio, C., & Zhu, H. (2012). “Capital regulation, risk-taking and monetary policy: A missing link in the transmission mechanism” Journal of Financial Stability, 8(4), 236–251.
 18. Substitution from Price and Quantity Measures” IMF Working Paper, WP/16/94.
 19. Callen, T., Cherif, R., Hasanov, F., Hegazy, A., & Khandelwal, P. (2014) Economic Diversification in the GCC: Past, Present and Future. Washington: International Monetary Fund.
 20. Claessens, S., Ghosh, S. R., & Mihet, R. (2013). “Macro-Prudential Policies to Mitigate Financial System Vulnerabilities” Journal of International Money and Finance, N 39, 153-185.
 21. Cerutti, E., Claessens, S., & Laeven, L. (2017). “The use and effectiveness of macroprudential policies: New evidence” Journal of Financial Stability, N 28, 203–224.
 22. Dell’Ariccia, G., Laeven, L., & Marquez, R. (2010). “Monetary policy, leverage, and bank risk-taking” IMF Work, Pap. 276, 1–36.
 23. Ely, Regis A., Tabak, Benjamin M., Teixeira, Anderson M. (2021). “The transmission mechanisms of macroprudential policies on bank risk” Journal of Economic Modelling, N94,  598-630.
 24. European Systemic Risk Board. (2018). “A Review of Macroprudential Policy in the EU in 2017” Available online:
 25. https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report180425_review_of_macroprudential_policy.en.pdf
 26. Farhi, E., & Tirole, J. (2012). “Collective Moral Hazard, Maturity Mismatch, and Systemic Bailouts” American Economic Review, 102(1), 60–93.
 27. Fang, Y. (2016). “A study on the effectiveness of macro-prudential policies” Journal of World Econ, N 8, 25–49.
 28. Financial Stability Board, International Monetary Fund, and Bank for International Settlements (FSB/IMF/BIS). (2009). Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Market and Instruments: Initial Considerations. report to the G-20 finance ministers and central bank governors (Basel).
 29. Fishburn, P., & Porter, B. (1976). “Optimal Portfolios with One Safe and One Risky Asset: Effects of Changes in Rate of Return and Risk”. ManagementScience. 22, 1064–73.
 30. Funke, M., Kirkby, R., & Mihaylovski, P. (2018). “House prices and macroprudential policy in an estimated DSGE model of New Zealand” Journal of Macroeconomics, N 56, 152–171.
 31. Galati, G., & Moessner, R. (2013). “Macroprudential policy – a literature” review Journal of Economics. Surv. 27 (5), 846-878.
 32. Gambacorta, L. (2005). “Inside the bank lending channel” European Economic Review, 49(7), 1737- 1759.
 33. Houston Joel F., Chen Lin, Ping Lin, & Yue Ma. (2010).“Creditor rights, information sharing, and bank risk taking” Journal of Financial Economics, 96(3), 485–512.
 34. Igan, D., & Kang, H. (2011). Do loan-to-value and debt-to-income limits work? Evidence from Korea. IMF Working Papers (11/297).
 35. International Monetary Fund (2011): “Macroprudential Policy: An Organizing Framework, Background” Paper. IMF. Global Financial Stability Report. 2018. Available online:
 36. https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/Macroprudential-Policy-An-Organizing-Framework-Background-Paper-PP4546
 37. International Monetary Fund. (2013). “The Interaction of Monetary and Macroprudential Policies” IMF Policy Paper.
 38. LepetitLaetitia and Frank Strobel, )2015(.“Bank insolvency risk and Z-score measures: A refinement.” Finance Research Letters, 13, issue C, 214-224.
 39. Lim, C. H., Columba, F., Costa, A. Kongsamut, P., Otani, A., Saiyid, M., Wezel, T., & Wu, X. (2011), “Macroprudential Policy: What Instruments and How to Use Them? Lessons from Country Experiences” IMF Working Paper, N 238.
 40. Mora, N., & Logan, A. (2012). “Shocks to bank capital: Evidence from UK banks at home and away” Appl. Econ, 44(9), 1103–1119.
 41. Moreno, R. (2011). “Policymaking from a ’Macroprudential’ Perspective in Emerging Market Economies”. BIS Working Papers No 336.
 42. Rajan, R. (2005). “Has financial development made the world riskier?” NBER Working Paper, N 11728.
 43. Vandenbussche, J., Kongsamut, P., & Dimova, D. (2018). “Macroprudential policy effectiveness: Lessons from Southeastern Europe” Journal of Banking and Financial Economics, 1(9), 60–102.