نویسنده = نیا، دکتر على طیب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

دکتر على طیب نیا؛ علیرضا رفیعى؛ محسن یزدان پناه