نویسنده = مرزبان، دکتر حسین
تعداد مقالات: 1
1. یک مقایسه بین مدل های اقتصادسنجی ساختاری , سری زمانی و شبکه عصبی برای بیش بینی نرخ ارز

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

دکتر حسین مرزبان؛ بهنام جواهرى؛ دکتر رضا اکبریان