نویسنده = امام، علینقی رفیعی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص توسعه انسانی د رمناطق روستایی ایران

دوره 41، شماره 1، بهار 1385

حسین عباسی نژاد؛ علینقی رفیعی امام