نویسنده = امیری، نسیبه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ایران بر اساس نظریه

دوره 41، شماره 2، تابستان 1385

حمید خالوزاده؛ نسیبه امیری