نویسنده = صباغ کرمانی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد

دوره 43، شماره 4، زمستان 1387

حسین صادقی؛ مجید صباغ کرمانی؛ وحید شقاقی شهری